Economicworld.eu – informácie o používaní stránok

Práva a povinnosti vyplývajúce z používania tejto prezentácie:

 

PREČÍTAJTE SI PROSÍM DÔKLADNE TIETO PODMIENKY, KÝM ZAČNETE POUŽÍVAŤ TIETO WEBOVÉ STRÁNKY. POUŽITIE A TEDA AJ PREZERANIE WEBOVEJ STRÁNKY INDIKUJE, ŽE AKCEPTUJETE TIETO PODMIENKY. AK PODMIENKY UVEDENÉ NA TEJTO STRÁNKE NEAKCEPTUJETE, WEBOVÚ STRÁNKU NEPOUŽÍVAJTE, NESŤAHUJTE JEJ OBSAH A OPUSTITE JU IHNEĎ.

PODMIENKY POUŽITIA A LEGÁLNE OBMEDZENIA

Použitie obsahu stránok – dokumentov, informácií, obrázkov:

Máte oprávnenie používať dokumenty (ako sú dokumenty, obrázky, a.i.) z tohto serveru za predpokladu, že všetky kópie budú zahŕňať toto prehlásenie o autorských právach, použitie týchto Dokumentov z tohto Serveru je určené výhradne len pre informatívne, nekomerčné alebo osobné účely. Materiály na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom a akékoľvek neoprávnené použitie týchto materiálov môže predstavovať porušenie autorských práv, ochrannej známky a ďalších práv. Pokiaľ porušíte ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok, vaše oprávnenie na používanie týchto stránok zaniká.

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie akejkoľvek textovej časti je povolené aj bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa servera Economicworld.eu, ak je uvedený zdroj a spätný funkčný odkaz na stránku Economicworld.eu. Logotypy, grafika alebo obrázky z tohto serveru nesmú byť bez výslovného súhlasu a písomného dovolenia webmastera (ďalej len WEBMASTER) alebo autora (ďalej len AUTOR) kopírované ani šírené.

Znenie podmienok je záväzné. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené WEBMASTEROVI.

WEBMASTER ani AUTOR nezaručujú aktuálnosť, vhodnosť, presnosť, kompletnosť informácií obsiahnutých v dokumentoch publikovaných na tomto serveri pre akýkoľvek účel. Všetky dokumenty sú poskytované “tak ako sú” bez akýchkoľvek záruk na predajnosť, alebo vhodnosť k určitému účelu.

WEBMASTER aj AUTOR sa týmto zriekajú všetkých záruk a podmienok týkajúcich sa informácií v dokumentoch, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok vzťahujúcich sa k obchodovateľnosti, vhodnosti pre určitý účel, vlastníckych práv a neporušenia zmluvy.

WEBMASTER ani AUTOR nie sú zodpovední za žiadne zvláštne, nepriame, či následné škody, ani za žiadne škody vzniknuté stratou použiteľnosti alebo zisku a to aj v prípade zmluvného záväzku, zanedbania či inej protiprávnej akcie, ani za škody spôsobené alebo súvisiace s používaním informácií obsiahnutých v dokumentoch dostupných na tomto serveri. Nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať túto webovú stránku.

Niektoré odkazy na stránkach www.Economicworld.eu (http://www.economicworld.eu) smerujú nad rámec tohto WWW servera. Servery, na ktoré tieto odkazy smerujú nie sú kontrolované WEBMASTEROM ani AUTOROM a preto WEBMASTER ani AUTOR nenesú žiadnu zodpovednosť za obsah, či skutočnosti súvisiace s odkazovaným WWW serverom.

Používaním týchto stránok súhlasíte s touto zmluvou a rozumiete jej všetkým častiam. Zaväzujete sa uhradiť všetky náklady Serveru Economicworld.eu spojené s porušením tejto zmluvy.