Náklady kapitálu a dlhu

Náklady kapitálu

Náklady (cena) kapitálu – výdaj, ktorý musí zaplatiť podnik za získanie rôznych foriem kapitálu (dlhu, akciového kapitálu, nerozdeleného zisku a pod.); alebo miera výnosnosti požadovaná investormi, ktorí vkladajú peniaze do podniku (t. j. súvisí s mierou rizika, ktoré investor podstupuje pri investovaní); alebo: minimálna výnosnosť, ktorú podnik musí dosiahnuť z nových investícií (predpokladá sa, že tá nová investícia je rovnako riziková ako doterajšie podnikanie) – v % z hodnoty kapitálu.

Náklady kapitálu = priemerné náklady celkového kapitálu používaného podnikom.

Náklady jednotlivých druhov kapitálu – výdaj, ktorý podnik musí zaplatiť za získanie príslušných druhov kapitálu (napr. náklady dlhov, prioritného kapitálu, kmeňového kapitálu a pod.).

Priemerné náklady celkového podnikového kapitálu – priemerný výdaj, ktorý podnik musí zaplatiť za získanie všetkých druhov kapitálu. Závisia od nákladov jednotlivých druhov kapitálu, od podielu jednotlivých druhov kapitálu na celkovom kapitále podniku.

Náklady na obstaranie kapitálu – závisia od doby splatnosti kapitálu, stupňa rizika, ktoré investor podstupuje a od spôsobu úhrady nákladov kapitálu podnikom.

Čím je dlhšia doba splatnosti, tým viac rastie náklad kapitálu. Riziko, ktoré investor podstupuje, tiež zvyšuje náklad kapitálu.

Ak náklady kapitálu znižujú daňový základ, znižuje to náklad kapitálu. Ak sú náklady kapitálu hradené zo zisku po zdanení → drahšie.

Druhy kapitálu (podľa rastúcich nákladov): krátkodobý dlh (krátkodobý cudzí kapitál), strednodobý a dlhodobý dlhakciový kapitál (aj nerozdelený dlh).

Náklady dlhu

Kapitál formou dlhu, emisiou obligácií. Úrok z úveru znižuje zisk pre účel zdanenia.

Náklady dlhu - vzorec

kde E – emisné náklady (podiel z hodnoty emisie v trhovej cene); i – úrok z obligácií.

Ak trhová cena obligácie sa nerovná nominálnej cene obligácie → potrebné vypočítať: výnosové percento do doby splatnosti:

Náklady kapitálu a dlhu - trhová cena obligácie - vzorec

Náklady akciového kapitálu upisovaním prioritných akcií

Náklady akciového kapitálu upisovaním prioritných akcií - vzorec

Náklady nerozdeleného zisku

Nerozdelený zisk – časť zisku po zdanení, tvorbe rezervných fondov, vyplatení dividend. Podobne ako náklady na získanie kmeňových akcií (ale tu nie sú žiadne emisné náklady).

Náklady kapitálu a dlhu - Náklady nerozdeleného zisku - vzorec

Náklady finančnej tiesne

Finančná tieseň – ak firma začne nedodržiavať svoje záväzky voči veriteľom.

Náklady úpadku – všetky priame a nepriame náklady, ktoré sú následkom finančných problémov firmy. Náklady vyplývajúce z konfliktu záujmov medzi majiteľmi akcií a manažérmi, či veriteľmi.(manažérmi – výhodnejšie ceny akcií pre manažérov, kontrola činnosti manažérov (audity); veriteľmi (vlastníkmi obligácií) – obmedzenie vyplácania dividend, ďalších emisií obligácií,…)

Priemerné náklady kapitálu

Používa ako základ stanovenia požadovanej výnosnosti, stanovenie optimálnej výšky celkových kapitálových výdavkov podniku; rozhodovacie kritérium pre výber optimálnej kapitálovej štruktúry podniku.

Pri stanovení požadovanej výnosnosti je potrebné zohľadniť štruktúru kapitálového krytia projektu - či je rovnaká ako kapitálová štruktúra podniku); a podnikateľské riziko projektu - či je rovnaké ako podnikateľské riziko firmy ako celku.

Náklady kapitálu a dlhu - Priemerné náklady kapitálu - vzorec

Náklady jednotlivých druhov kapitálu (a tým aj priemerné náklady kapitálu) závisia od celkovej výšky kapitálu. Medzné (marginálne) priemerné náklady kapitálu – náklady ďalšieho prírastku kapitálu firmy.

Pre výpočet celkovej optimálnej výšky kapitálových výdavkov podniku – pokiaľ ešte realizovať investičné projekty.

Pridaj komentár