Tradičné finančné metódy hodnotenia investičných projektov

 1. Priemerná výnosnosť projektu (rentabilita, účtovná výnosnosť)
  Vyjadruje v percentách výšku priemerného ročného zisku projektu po zdanení pripadajúca na priemernú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného v rámci daného projektu.
 2. Doba návratnosti projektu (pay-back period)
  Predstavuje dobu, za ktorú sa projekt zaplatí zo svojich ziskov po zdanení a odpisov. Vyjadruje likviditu projektu.
 3. Tradičné metódy hodnotenia efektívnosti investičného projektu
  Ide tu o napr. dobu návratnosti. Tieto metódy používa ešte stále značný počet firiem. Niektoré projekty nie sú hodnotené vôbec, pretože sú považované za naliehavé, ekonomicky jasné, ale niekedy sa to môže objaviť ako hrubá chyba, keď nehodnotíme návratnosť projektu
 • investície sociálneho charakteru, obnovovacie investície strojového zariadenia, …

V špecifických prípadoch sú však výsledky hodnotenia pomocou tradičných a moderných (dynamických) metód veľmi blízke (napr. ak IRR > 0,3 (30 %) a n > 10 rokov (doba životnosti) => IRR ≈ 1 / doba návratnosti

Priemerná výnosnosť (rentabilita) investičného projektu

Za efekt projektu považuje zisk, ktorý projekt prináša. Ide o priemerný ročný zisk po zdanení (to znamená, že nezávisí od doby životnosti projektu). Zohľadňuje: prevádzkové náklady, hodnotový rozsah projektu (odpisy, …), ceny výrobkov (výsledok projektu), objem produkcie,

Pre porovnanie: priemerná výnosnosť vs. požadovaná minimálna výnosnosť → absolútne kritérium (ne-/prijateľný projekt)

Priemerná výnosnosť (rentabilita) investičného projektu - vzorec

 • Vp – priemerná výnosnosť investičného projektu; Zn – ročný zisk z projektu po zdanení; Ip – priemerná ročná hodnota dlhodobého majetku v zostatkovej cene

Kritérium: Vp > súčasná výnosnosť firmy ako celku, výnosnosť finančnej investície s rovnakým stupňom rizika

Ip – závisí od spôsobu odpisovania a na predpokladanej zostatkovej cene. Ak: lineárne odpisovanie a nulová zostatková cena (na konci životnosti projektu)  obstarávacia cena / 2

Nevýhody:

 • berie do úvahy faktor času (zisky z rôznych rokov sa uvažujú rovnako)
 • neberie do úvahy odpisy ako súčasť peňažných príjmov z investície a ďalšie peňažné príjmy, ale len účtovne vykazovaný zisk
 • nezohľadňuje rozsah projektu (výroby)
 • používa účtovnú zostatkovú hodnotu investičného majetku, nie trhovú

Doba návratnosti

Je to doba, za ktorú sa projekt splatí z peňažných príjmov, ktoré projekt zaistí (zo zisku po zdanení a s odpismi). Kritérium: doba návratnosti < požadovaná doba návratnosti

 • odbory s výraznou inovačnou dynamikou (IT, elektronika, zdravotnícka technika) – 3-4 roky
 • odbory s dlhším inovačným cyklom (hutníctvo, ťažké strojárenstvo) – 8-10 rokov

Tradičné finančné metódy hodnotenia investičných projektov - Doba návratnosti - vzorec

, kde I – obstarávacia cena (kapitálový výdaj; Zi – ročný zisk z investície po zdanení; Oi – ročné odpisy z investície; a – doba návratnosti.

Vzťah vyjadruje dobu, ktorá je nutná na pokrytie výdavkov príjmami z investície.

Výhodami sú jednoduchý spôsob výpočtu a ľahká interpretovateľnosť.

Nevýhody:

 • neberie do úvahy faktor času
 • neberie do úvahy príjmy z IP po dobe návratnosti
 • nie je meradlom efektívnosti projektu, ale meradlom očakávanej likvidity projektu (ale nie likvidity podniku ako celku) – skôr ako doplnkové kritérium

Diskontovaná doba návratnosti – uvažuje diskontované hodnoty príjmov (ziskov, odpisov).

Tradičné finančné metódy hodnotenia investičných projektov - Diskontovaná doba návratnosti - tabuľka

Požadovaná výnosnosť

Je to výnosnosť, ktorú považuje investor ako minimálnu kompenzáciu za odloženú spotrebu a kompenzáciu za podstúpené riziko, ide o diskontnú sadzbu, prostredníctvom ktorej sa odhaduje NPV, preto je dôležité správne odhadnúť požadovanú výnosnosť.

Očakávaná výnosnosť – na základe plánovaných peňažných príjmov a plánovaných kapitálových výdajov, očakávaná výnosnosť by mala byť rovná alebo vyššia ako požadovaná

Požadovaná výnosnosť projektu – požadovaná výnosnosť ako celku, jej priemerný náklad kapitálu + upravená o rizikovú prémiu projektu = priemerné náklady kapitálu (náklady, ktoré podnik platí za získanie rôznych zdrojov financovania svojho rozvoja). Ak sa projekt svojim rizikom a kapitálovou štruktúrou výrazne líši od celkového rizika podnikania firmy = potrebné prispôsobiť požadovanú výnosnosť (≠ priemerné náklady kapitálu)

Zvýšené riziko projektu znamenajú vyššie priemerné náklady kapitálu (o rizikovú prirážku)

Znížené riziko projektu znamená znížené priemerné náklady kapitálu (nemôžu byť však nižšie ako minimálna bezriziková výnosnosť).

Tradičné finančné metódy hodnotenia investičných projektov - Požadovaná výnosnosť - vzorec

Požadovaná výnosnosť projektu je zhodná s pojmom výnosnosť na kapitálovom trhu pre investičné vklady s rovnakým stupňom rizika (za podmienky rovnováhy na efektívnom kapitálovom trhu).

Požadovaná výnosnosť projektu ≠ trhová úroková miera úveru na konkrétny projekt. Je potrebné rešpektovať požiadavky všetkých vkladateľov dlhodobého kapitálu, nie len úveru.

Odvodzuje sa od priemerných nákladov kapitálu podniku ako celku

Priemerné náklady kapitálu (cena kapitálu) – náklady, ktoré podnik vynaloží

Bezriziková výnosnosť – výnosnosť takých investícií, ktoré neprinášajú žiadne (minimálne) riziko (cca investície do štátnych obligácií). Výnosnosť projektu by nemala klesnúť pod túto výnosnosť. Nie je konštantná – mení sa v závislosti od reálnej výnosnosti a očakávanej inflácie.

 • Bezriziková výnosnosť reálna – požadovaná výnosnosť z projektu, ak neexistuje inflácia – závisí na dopytu a ponuke kapitálu v celej ekonomike (situácia na kapitálovom trhu)
  Inflácia → zníženie kúpnej sily peňazí  investor požaduje kompenzáciu

Ak sa projekt neodlišuje od celkového rizikového profilu celej firmy: požadovaná výnosnosť

projektu = priemerné náklady kapitálu celej firmy.

Priemerné náklady kapitálu celej firmy – odrážajú požadovanú úrokovú mieru veriteľov podniku a požadovanú výnosnosť majiteľov (kmeňových a prioritných) akcií a ostatných vkladateľov dlhodobého kapitálu. Je potrebné zohľadniť štruktúru investorov

Reálna výnosnosť – výnosnosť v bezinflačnom prostredí (inflácia = 0). Je ovplyvnená vzťahom medzi ponukou a dopytom po kapitále na kapitálovom trhu.

Prevádzkový zisk pred zdanením – zisk definovaný ako rozdiel medzi prevádzkovými výnosmi a prevádzkovými nákladmi, pričom súčasťou prevádzkovými nákladmi sú aj odpisy, úroky z úverov.

zisk pred úrokmi a zdanením = prevádzkový zisk + úroky + odpisy

zisk pred odpismi, úrokmi a zdanením = prevádzkový zisk + úroky z úverov + odpisy

odpisový daňový štít = odpisy * daňová sadzba

úrokový daňový štít = úroky z úverov * daňová sadzba

leasingový daňový štít = leasingové splátky * daňová sadzba

 

Neutrálna inflácia – ceny výstupov rastú rovnako ako cena vstupov.

Priemerný ročný index inflácie – geometrický priemer ročných indexov inflácie.

Požadovaná miera výnosnosti projektu

 1. náklad kapitálu – stimul (brzda) k investovaniu
 2. nástroj výberu investičného projektu
 3. zohľadňovanie faktoru času – zloženým úrokovaním rešpektuje čas (čím dlhší časový úsek, tým podstatnejší vplyv)

Ak je požadovaná miera výnosnosti projektu:

 1. premenlivá – vzdialenejšie peňažné toky – väčšie riziko
 2. konštantná – diskontná sadzba za vzdialenejšie časové toky to už berie do úvahy zdanenie zisku.

ir = in . (1-T) ,kde ir – úroková miera po zdanení; In – úroková miera pred zdanením; T – daňový koeficient (daňová sadzba)

Aj úroky z úveru (súčasť priemerných nákladov kapitálu) musia zohľadňovať daňový koeficient – inak sa zvyšuje požadovaná výnosnosť potom klesá NPV. Je potrebné aktualizovať peňažné toky z investície.

Pridaj komentár