Základy analýzy rizika a jeho meranie

Podnikateľské riziko

Podnikateľské riziko je nebezpečenstvo, že dosiahnuté výsledky podnikania sa budú odlišovať od predpokladaných výsledkov.

Neúspešnosť podnikania je napríklad v procesoch, ako je zavádzanie nových výrobkov na trh, podnikový výskum a vývoj – 50% nákladov ide na výrobky, ktoré sa trhu nikdy neobjavia.

Podnikateľské riziko – nebezpečie, že dosiahnuté výsledky podnikania sa budú odlišovať od predpokladaných výsledkov (+/-).

Neistota (uncertainty) – neurčitosť, náhodnosť podmienok a výsledkov javov či procesov nemožnosť spoľahlivého stanovenia budúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú hospodársky výsledok.

Riziko (risk) – keď je možné (pomocou štatistických metód) kvantifikovať pravdepodobnosť jednotlivých alternatív. Nebezpečie, že dosiahnuté výsledky sa budú líšiť od predpokladaných výsledkov (t.j. predpokladá sa, že ide o merateľné odchýlky).

Pri zohľadňovaní rizika je nutné použiť niekoľko variánt (alternatív) riešenia.

Príčiny (druhy) rizika

 • závislosť od podnikateľskej činnosti: objektívne, subjektívne a kombinované riziko
 • činnosti podniku:
  • prevádzkové riziko – riziko štrajku, havárie strojov, úrazov,
  • trhové riziko – súvisiace riziko odbytu, cien, kurzov
  • inovačné riziko – zavádzanie nových produktov, technológií
  • investičné riziko – súvisí s alokáciou peňažných prostriedkov do hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku
  • finančné riziko – riziko vyplývajúce z používania rôznych druhov kapitálov, z ktorých sa financujú podnikateľské aktivity
  • celkové podnikateľské riziko – riziko zahŕňa v sebe všetky uvedené riziká
 • závislosť na celkovom ekonomickom vývoji
  • systematické riziko
  • nesystematické riziko
 • možnosť ovplyvnenia: ovplyvniteľné riziko a neovplyvniteľné riziko

Rizikové činnosti:

 1. riziko stratégie (inovačné, investičné riziko)
 2. riziko výkonnosti (prevádzkové, trhové riziko)
 3. riziko financií a likvidity
 • zvýšenie zadlženia – ↑ variabilita zisku na akciu, ↑ riziko insolvencie
 • postoje k riziku – postoj je daný užitočnosťou peňazí (individuálny faktor). Ak na os X nanesieme užitočnosť a na os Y množstvo peňazí, potom užitočnosť v reálnom živote bude daná logistickou krivkou s individuálnym bodom nasýtenia. Konkávnosť krivky znázorňuje zákon klesajúceho úžitku.
  • averzia k riziku – logistická krivka (užitočnosť rastie menej ako lineárne)
  • sklon k riziku – exponenciálna krivka (užitočnosť rastie rýchlejšie ako lineárne)
  • neutrálny postoj – lineárna krivka

Faktory ovplyvňujúce postoje k riziku môžu byť osobné vlastnosti subjektu, ekonomické postavenie podnikusystém motivácie pracovníkov.

Ochrana proti riziku môže byť zabezpečená identifikáciou rizika (príčiny, druh), meraním stupňa rizikakvantifikáciou vplyvu rizika na podnikateľskú činnosť.

Ochrana proti riziku (rozloženie, presun rizika). Odstránenie príčin (ofenzívny prístup) ↔ zníženie nepriaznivých následkov (defenzívny prístup).

Ochrana proti riziku

Voľba právnej formy podnikania – pri každej forme podnikania je iné ručenie. Jednoduché obmedzovanie rizika – vymedzím si hranice, za ktoré nie som ochotný ísť.

Diverzifikácia rizika – rôznorodosť produktu, alebo geografická diverzifikácia, z hľadiska odberateľov/dodávateľov.

Ide o presunutie podnikania, delenie rizika, presunutie rizika, poistenie, etapová príprava a realizácia, tvorba rezerv v podnikoch.

Analýza rizika

 1. Určenie kritických faktorov rizika IP
 2. Stanovenie bodu zvratu IP – hodnota nejakej veličiny (objemu produkcie, ceny atd.) od ktorej sa projekt stáva nevýhodný (NPV = 0)
 3. Kvantifikácia rizika pomocou štatistických metód a jeho dôsledkov na ekonomické kritéria projektu
 4. Príprava a realizácia rôznych spôsobov zníženia rizika
 5. Príprava plánu korekčných opatrení pre budúcnosť (pre určité kritické opatrenia)

Požadovaná výnosnosť a riziko

Ak sú peňažné toky (takmer) isté → bezriziková požadovaná miera výnosnosti (pre výpočet NPV, …). Ak sú neisté: + riziková prémia

Okrem rizika je potrebné zohľadniť aj likviditu, výnosové dôsledky projektu, riziká spojené s peňažným tokom projektu, dôsledky z hľadiska likvidity, investičný trojuholník.

Požadovaná riziková prémia vyplýva z podnikateľského rizika firmy, finančného rizika, rizika predajnosti cenného papiera, úrokového rizika.

Meranie rizika v investičnom rozhodovaní

Riziko je nutné kvantifikovať z dôvodu, že hrozí nebezpečenstvo, že dosiahnuté kapitálové výdavky a peňažné príjmy budú iné, ako predpokladané.

Stanovenie pravdepodobnosti jednotlivých peňažných príjmov (výdavkov) môže byť objektívne – na základe minulých údajov, alebo subjektívne – odborný odhad.

Očakávaná hodnota = priemerná očakávaná hodnota peňažných príjmov:

Základy analýzy rizika a jeho meranie - Meranie rizika v investičnom rozhodovaní

Priemerná očakávaná hodnota peňažných príjmov z projektu a smerodajná odchýlka peňažných príjmov IP. Ak porovnávané projekty majú približne rovnaké očakávané priemerné hodnoty:

 • absolútny ukazovateľ vyjadrenia miery rizika
 • variačný ukazovateľ – pre porovnanie rizikovosti projektov s podstatne odlišnými očakávanými priemernými hodnotami peňažných príjmov

Základy analýzy rizika a jeho meranie - Meranie rizika v investičnom rozhodovaní - variačný ukazovateľ

Pridaj komentár