Základy analýzy rizika a jeho meranie

Podnikateľské riziko

Podnikateľské riziko je nebezpečenstvo, že dosiahnuté výsledky podnikania sa budú odlišovať od predpokladaných výsledkov.

Neúspešnosť podnikania je napríklad v procesoch, ako je zavádzanie nových výrobkov na trh, podnikový výskum a vývoj – 50% nákladov ide na výrobky, ktoré sa trhu nikdy neobjavia.

Podnikateľské riziko – nebezpečie, že dosiahnuté výsledky podnikania sa budú odlišovať od predpokladaných výsledkov (+/-).

Neistota (uncertainty) – neurčitosť, náhodnosť podmienok a výsledkov javov či procesov nemožnosť spoľahlivého stanovenia budúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú hospodársky výsledok.

Riziko (risk) – keď je možné (pomocou štatistických metód) kvantifikovať pravdepodobnosť jednotlivých alternatív. Nebezpečie, že dosiahnuté výsledky sa budú líšiť od predpokladaných výsledkov (t.j. predpokladá sa, že ide o merateľné odchýlky).

Pri zohľadňovaní rizika je nutné použiť niekoľko variánt (alternatív) riešenia.

Príčiny (druhy) rizika

 • závislosť od podnikateľskej činnosti: objektívne, subjektívne a kombinované riziko
 • činnosti podniku:
  • prevádzkové riziko – riziko štrajku, havárie strojov, úrazov,
  • trhové riziko – súvisiace riziko odbytu, cien, kurzov
  • inovačné riziko – zavádzanie nových produktov, technológií
  • investičné riziko – súvisí s alokáciou peňažných prostriedkov do hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku
  • finančné riziko – riziko vyplývajúce z používania rôznych druhov kapitálov, z ktorých sa financujú podnikateľské aktivity
  • celkové podnikateľské riziko – riziko zahŕňa v sebe všetky uvedené riziká
 • závislosť na celkovom ekonomickom vývoji
  • systematické riziko
  • nesystematické riziko
 • možnosť ovplyvnenia: ovplyvniteľné riziko a neovplyvniteľné riziko

Rizikové činnosti:

 1. riziko stratégie (inovačné, investičné riziko)
 2. riziko výkonnosti (prevádzkové, trhové riziko)
 3. riziko financií a likvidity
 • zvýšenie zadlženia – ↑ variabilita zisku na akciu, ↑ riziko insolvencie
 • postoje k riziku – postoj je daný užitočnosťou peňazí (individuálny faktor). Ak na os X nanesieme užitočnosť a na os Y množstvo peňazí, potom užitočnosť v reálnom živote bude daná logistickou krivkou s individuálnym bodom nasýtenia. Konkávnosť krivky znázorňuje zákon klesajúceho úžitku.
  • averzia k riziku – logistická krivka (užitočnosť rastie menej ako lineárne)
  • sklon k riziku – exponenciálna krivka (užitočnosť rastie rýchlejšie ako lineárne)
  • neutrálny postoj – lineárna krivka

Faktory ovplyvňujúce postoje k riziku môžu byť osobné vlastnosti subjektu, ekonomické postavenie podnikusystém motivácie pracovníkov.

Ochrana proti riziku môže byť zabezpečená identifikáciou rizika (príčiny, druh), meraním stupňa rizikakvantifikáciou vplyvu rizika na podnikateľskú činnosť.

Ochrana proti riziku (rozloženie, presun rizika). Odstránenie príčin (ofenzívny prístup) ↔ zníženie nepriaznivých následkov (defenzívny prístup).

Ochrana proti riziku

Voľba právnej formy podnikania – pri každej forme podnikania je iné ručenie. Jednoduché obmedzovanie rizika – vymedzím si hranice, za ktoré nie som ochotný ísť.

Diverzifikácia rizika – rôznorodosť produktu, alebo geografická diverzifikácia, z hľadiska odberateľov/dodávateľov.

Ide o presunutie podnikania, delenie rizika, presunutie rizika, poistenie, etapová príprava a realizácia, tvorba rezerv v podnikoch.

Analýza rizika

 1. Určenie kritických faktorov rizika IP
 2. Stanovenie bodu zvratu IP – hodnota nejakej veličiny (objemu produkcie, ceny atd.) od ktorej sa projekt stáva nevýhodný (NPV = 0)
 3. Kvantifikácia rizika pomocou štatistických metód a jeho dôsledkov na ekonomické kritéria projektu
 4. Príprava a realizácia rôznych spôsobov zníženia rizika
 5. Príprava plánu korekčných opatrení pre budúcnosť (pre určité kritické opatrenia)

Požadovaná výnosnosť a riziko

Ak sú peňažné toky (takmer) isté → bezriziková požadovaná miera výnosnosti (pre výpočet NPV, …). Ak sú neisté: + riziková prémia

Okrem rizika je potrebné zohľadniť aj likviditu, výnosové dôsledky projektu, riziká spojené s peňažným tokom projektu, dôsledky z hľadiska likvidity, investičný trojuholník.

Požadovaná riziková prémia vyplýva z podnikateľského rizika firmy, finančného rizika, rizika predajnosti cenného papiera, úrokového rizika.

Meranie rizika v investičnom rozhodovaní

Riziko je nutné kvantifikovať z dôvodu, že hrozí nebezpečenstvo, že dosiahnuté kapitálové výdavky a peňažné príjmy budú iné, ako predpokladané.

Stanovenie pravdepodobnosti jednotlivých peňažných príjmov (výdavkov) môže byť objektívne – na základe minulých údajov, alebo subjektívne – odborný odhad.

Očakávaná hodnota = priemerná očakávaná hodnota peňažných príjmov:

Základy analýzy rizika a jeho meranie - Meranie rizika v investičnom rozhodovaní

Priemerná očakávaná hodnota peňažných príjmov z projektu a smerodajná odchýlka peňažných príjmov IP. Ak porovnávané projekty majú približne rovnaké očakávané priemerné hodnoty:

 • absolútny ukazovateľ vyjadrenia miery rizika
 • variačný ukazovateľ – pre porovnanie rizikovosti projektov s podstatne odlišnými očakávanými priemernými hodnotami peňažných príjmov

Základy analýzy rizika a jeho meranie - Meranie rizika v investičnom rozhodovaní - variačný ukazovateľ

Vplyv daní

Dane sú spôsobom, ako prilákať zahraničných investorov. Uvažujeme o peňažných príjmoch projektu = zisk po zdanení; daň zo zisku – reálny peňažný výdaj. Spôsob výpočtu peňažných príjmov z projektu po zdanení závisí od toho z čoho vychádzame:

 • prevádzkový zisk pred zdanením (EBT – earnings before taxes)
 • zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT – earnings before interest and taxes)
 • zisk pred odpismi, úrokmi a zdanením (EBDIT – earnings before depreciation, interest and taxes)

Dve časti:

Zisk (pred úrokmi a odpismi) znížený o daň – viac rizikový

Odpisový daňový štít – menej rizikový.

Vplyv daňí - Prevádzkový zisk - EBT EBIT EBDIT - vzorec

P – peňažný príjem z projektu po zdanení

T – daňový koeficient (daňová sadzba/100)

ZP – prevádzkový zisk

O – odpisy; I – úrok z úveru

Zu – zisk pred úrokmi a zdanením

Zuo – zisk pred odpismi, úrokmi a zdanením

Pri všetkých troch postupoch musí vyjsť rovnaký výsledok:

Vplyv daňí - Prevádzkový zisk - EBT EBIT EBDIT - odvodenie vzorcov

Vnútorné výnosové percento (IRR)

Vnútorné výnosové percento je dynamická metóda, kde IRR je taká úroková miera, pri ktorej sa súčasná hodnota peňažných príjmov rovná (súčasnej hodnote) kapitálových výdavkov.

Vnútorné výnosové percento IRR - vzorec

Ak IRR je vyššie ako požadovaná minimálna výnosnosť projektu (i), projekt je prijateľný.

Ak IRR je nižšie ako požadovaná minimálna výnosnosť projektu (i), projekt je neprijateľný.

Pri porovnaní dvoch projektov stále vyberáme projekt s vyšším vnútorným výnosovým percentom.

NPV a IRR sú založené na iných predpokladoch, čo sa týka reinvestovania príjmov:

 • NPV použijeme, ak peňažné príjmy reinvestujeme za použitú úrokovú sadzbu i
 • IRR použijeme, ak peňažné príjmy reinvestujeme za IRR (čo je nereálne).

Grafické znázornenie hľadania IRR iteračnými postupmi (ak máme funkciu 5. a vyššieho rádu):

Vnútorné výnosové percento IRR - Grafické znázornenie hľadania IRR iteračnými postupmi

, kde id je nižšia i (dolná i) ; ih je vyššia i (horná i).

Funkcie vyššieho ako 5. rádu nevieme riešiť, IRR iba odhadujeme. Pôjdeme metódou pokus-omyl. Zvolíme si také dve i, aby NPV1 > 0 a NPV2 < 0. Medzi týmito hodnotami leží hodnota IRR. Mám 2 body, cez ktoré preložím priamku a vyjadrím jej rovnicu (y = k . x + q). Vypočítam jej funkčnú hodnotu s priesečníkom osi x, dostanem odhadované IRR (označme ho ako ip). Na začiatku si stanovím, že odchýlka medzi priesečníkom priamky s osou x (ip)a funkčnou hodnotou NPV pri tejto hodnote bude ε (konkrétna hodnota, napr. 0,01). Získanú ip dosadím do funkcie NPV, a ak táto hodnota bude menšia ako ε, končím s výpočtom a s požadovanou presnosťou môžem povedať, že ip = IRR. Ak nie, tak hodnotu získanú hodnotu NPV považujem za nový bod a postup opakujem.

 

Príklad:

Vnútorné výnosové percento IRR - Grafické znázornenie hľadania IRR iteračnými postupmi - Príklad

Ak vychádzame z obrázka, vyberáme z dvoch projektov, Projekt 1 a Projekt 2, ktorý projekt je na základe NPV a IRR výhodnejší?

Riešenie príkladu:

Ak sa pozrieme na situácia A, máme alternatívnu úrokovú sadzbu iC. Ak sa na tieto projekty pozrieme z hľadiska NPV, zvolíme Projekt 2, pretože ako jediný má NPV kladný. Zároveň, ak sa na situáciu pozrieme z pohľadu IRR, výhodnejší je Projekt 2, pretože IRR2 > IRR1.

Ak sa pozrieme na situáciu B, máme alternatívnu úrokovú sadzbu iB. Ak sa na tieto projekty pozrieme z hľadiska NPV, nevieme sa rozhodnúť, pretože obe projekty majú rovnakú hodnotu NPV. Musíme sa rozhodnúť na základe IRR. Vyberáme Projekt 2, pretože IRR2 > IRR1.

Ak sa pozrieme na situáciu C a posudzujeme projekty na základe NPV, výhodnejší je Projekt 1, pretože pri alternatívnej úrokovej sadzbe iA má vyššiu hodnotu NPV. Ale, ak sa na to pozrieme z hľadiska irr, irr2 > irr1, znamená to, že podľa IRR by sme mali vybrať projekt 2. Pri tejto situácii sa rozhodujeme na základe NPV.

Tradičné finančné metódy hodnotenia investičných projektov

 1. Priemerná výnosnosť projektu (rentabilita, účtovná výnosnosť)
  Vyjadruje v percentách výšku priemerného ročného zisku projektu po zdanení pripadajúca na priemernú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného v rámci daného projektu.
 2. Doba návratnosti projektu (pay-back period)
  Predstavuje dobu, za ktorú sa projekt zaplatí zo svojich ziskov po zdanení a odpisov. Vyjadruje likviditu projektu.
 3. Tradičné metódy hodnotenia efektívnosti investičného projektu
  Ide tu o napr. dobu návratnosti. Tieto metódy používa ešte stále značný počet firiem. Niektoré projekty nie sú hodnotené vôbec, pretože sú považované za naliehavé, ekonomicky jasné, ale niekedy sa to môže objaviť ako hrubá chyba, keď nehodnotíme návratnosť projektu
 • investície sociálneho charakteru, obnovovacie investície strojového zariadenia, …

V špecifických prípadoch sú však výsledky hodnotenia pomocou tradičných a moderných (dynamických) metód veľmi blízke (napr. ak IRR > 0,3 (30 %) a n > 10 rokov (doba životnosti) => IRR ≈ 1 / doba návratnosti

Priemerná výnosnosť (rentabilita) investičného projektu

Za efekt projektu považuje zisk, ktorý projekt prináša. Ide o priemerný ročný zisk po zdanení (to znamená, že nezávisí od doby životnosti projektu). Zohľadňuje: prevádzkové náklady, hodnotový rozsah projektu (odpisy, …), ceny výrobkov (výsledok projektu), objem produkcie,

Pre porovnanie: priemerná výnosnosť vs. požadovaná minimálna výnosnosť → absolútne kritérium (ne-/prijateľný projekt)

Priemerná výnosnosť (rentabilita) investičného projektu - vzorec

 • Vp – priemerná výnosnosť investičného projektu; Zn – ročný zisk z projektu po zdanení; Ip – priemerná ročná hodnota dlhodobého majetku v zostatkovej cene

Kritérium: Vp > súčasná výnosnosť firmy ako celku, výnosnosť finančnej investície s rovnakým stupňom rizika

Ip – závisí od spôsobu odpisovania a na predpokladanej zostatkovej cene. Ak: lineárne odpisovanie a nulová zostatková cena (na konci životnosti projektu)  obstarávacia cena / 2

Nevýhody:

 • berie do úvahy faktor času (zisky z rôznych rokov sa uvažujú rovnako)
 • neberie do úvahy odpisy ako súčasť peňažných príjmov z investície a ďalšie peňažné príjmy, ale len účtovne vykazovaný zisk
 • nezohľadňuje rozsah projektu (výroby)
 • používa účtovnú zostatkovú hodnotu investičného majetku, nie trhovú

Doba návratnosti

Je to doba, za ktorú sa projekt splatí z peňažných príjmov, ktoré projekt zaistí (zo zisku po zdanení a s odpismi). Kritérium: doba návratnosti < požadovaná doba návratnosti

 • odbory s výraznou inovačnou dynamikou (IT, elektronika, zdravotnícka technika) – 3-4 roky
 • odbory s dlhším inovačným cyklom (hutníctvo, ťažké strojárenstvo) – 8-10 rokov

Tradičné finančné metódy hodnotenia investičných projektov - Doba návratnosti - vzorec

, kde I – obstarávacia cena (kapitálový výdaj; Zi – ročný zisk z investície po zdanení; Oi – ročné odpisy z investície; a – doba návratnosti.

Vzťah vyjadruje dobu, ktorá je nutná na pokrytie výdavkov príjmami z investície.

Výhodami sú jednoduchý spôsob výpočtu a ľahká interpretovateľnosť.

Nevýhody:

 • neberie do úvahy faktor času
 • neberie do úvahy príjmy z IP po dobe návratnosti
 • nie je meradlom efektívnosti projektu, ale meradlom očakávanej likvidity projektu (ale nie likvidity podniku ako celku) – skôr ako doplnkové kritérium

Diskontovaná doba návratnosti – uvažuje diskontované hodnoty príjmov (ziskov, odpisov).

Tradičné finančné metódy hodnotenia investičných projektov - Diskontovaná doba návratnosti - tabuľka

Požadovaná výnosnosť

Je to výnosnosť, ktorú považuje investor ako minimálnu kompenzáciu za odloženú spotrebu a kompenzáciu za podstúpené riziko, ide o diskontnú sadzbu, prostredníctvom ktorej sa odhaduje NPV, preto je dôležité správne odhadnúť požadovanú výnosnosť.

Očakávaná výnosnosť – na základe plánovaných peňažných príjmov a plánovaných kapitálových výdajov, očakávaná výnosnosť by mala byť rovná alebo vyššia ako požadovaná

Požadovaná výnosnosť projektu – požadovaná výnosnosť ako celku, jej priemerný náklad kapitálu + upravená o rizikovú prémiu projektu = priemerné náklady kapitálu (náklady, ktoré podnik platí za získanie rôznych zdrojov financovania svojho rozvoja). Ak sa projekt svojim rizikom a kapitálovou štruktúrou výrazne líši od celkového rizika podnikania firmy = potrebné prispôsobiť požadovanú výnosnosť (≠ priemerné náklady kapitálu)

Zvýšené riziko projektu znamenajú vyššie priemerné náklady kapitálu (o rizikovú prirážku)

Znížené riziko projektu znamená znížené priemerné náklady kapitálu (nemôžu byť však nižšie ako minimálna bezriziková výnosnosť).

Tradičné finančné metódy hodnotenia investičných projektov - Požadovaná výnosnosť - vzorec

Požadovaná výnosnosť projektu je zhodná s pojmom výnosnosť na kapitálovom trhu pre investičné vklady s rovnakým stupňom rizika (za podmienky rovnováhy na efektívnom kapitálovom trhu).

Požadovaná výnosnosť projektu ≠ trhová úroková miera úveru na konkrétny projekt. Je potrebné rešpektovať požiadavky všetkých vkladateľov dlhodobého kapitálu, nie len úveru.

Odvodzuje sa od priemerných nákladov kapitálu podniku ako celku

Priemerné náklady kapitálu (cena kapitálu) – náklady, ktoré podnik vynaloží

Bezriziková výnosnosť – výnosnosť takých investícií, ktoré neprinášajú žiadne (minimálne) riziko (cca investície do štátnych obligácií). Výnosnosť projektu by nemala klesnúť pod túto výnosnosť. Nie je konštantná – mení sa v závislosti od reálnej výnosnosti a očakávanej inflácie.

 • Bezriziková výnosnosť reálna – požadovaná výnosnosť z projektu, ak neexistuje inflácia – závisí na dopytu a ponuke kapitálu v celej ekonomike (situácia na kapitálovom trhu)
  Inflácia → zníženie kúpnej sily peňazí  investor požaduje kompenzáciu

Ak sa projekt neodlišuje od celkového rizikového profilu celej firmy: požadovaná výnosnosť

projektu = priemerné náklady kapitálu celej firmy.

Priemerné náklady kapitálu celej firmy – odrážajú požadovanú úrokovú mieru veriteľov podniku a požadovanú výnosnosť majiteľov (kmeňových a prioritných) akcií a ostatných vkladateľov dlhodobého kapitálu. Je potrebné zohľadniť štruktúru investorov

Reálna výnosnosť – výnosnosť v bezinflačnom prostredí (inflácia = 0). Je ovplyvnená vzťahom medzi ponukou a dopytom po kapitále na kapitálovom trhu.

Prevádzkový zisk pred zdanením – zisk definovaný ako rozdiel medzi prevádzkovými výnosmi a prevádzkovými nákladmi, pričom súčasťou prevádzkovými nákladmi sú aj odpisy, úroky z úverov.

zisk pred úrokmi a zdanením = prevádzkový zisk + úroky + odpisy

zisk pred odpismi, úrokmi a zdanením = prevádzkový zisk + úroky z úverov + odpisy

odpisový daňový štít = odpisy * daňová sadzba

úrokový daňový štít = úroky z úverov * daňová sadzba

leasingový daňový štít = leasingové splátky * daňová sadzba

 

Neutrálna inflácia – ceny výstupov rastú rovnako ako cena vstupov.

Priemerný ročný index inflácie – geometrický priemer ročných indexov inflácie.

Požadovaná miera výnosnosti projektu

 1. náklad kapitálu – stimul (brzda) k investovaniu
 2. nástroj výberu investičného projektu
 3. zohľadňovanie faktoru času – zloženým úrokovaním rešpektuje čas (čím dlhší časový úsek, tým podstatnejší vplyv)

Ak je požadovaná miera výnosnosti projektu:

 1. premenlivá – vzdialenejšie peňažné toky – väčšie riziko
 2. konštantná – diskontná sadzba za vzdialenejšie časové toky to už berie do úvahy zdanenie zisku.

ir = in . (1-T) ,kde ir – úroková miera po zdanení; In – úroková miera pred zdanením; T – daňový koeficient (daňová sadzba)

Aj úroky z úveru (súčasť priemerných nákladov kapitálu) musia zohľadňovať daňový koeficient – inak sa zvyšuje požadovaná výnosnosť potom klesá NPV. Je potrebné aktualizovať peňažné toky z investície.

Náklady kapitálu a dlhu

Náklady kapitálu

Náklady (cena) kapitálu – výdaj, ktorý musí zaplatiť podnik za získanie rôznych foriem kapitálu (dlhu, akciového kapitálu, nerozdeleného zisku a pod.); alebo miera výnosnosti požadovaná investormi, ktorí vkladajú peniaze do podniku (t. j. súvisí s mierou rizika, ktoré investor podstupuje pri investovaní); alebo: minimálna výnosnosť, ktorú podnik musí dosiahnuť z nových investícií (predpokladá sa, že tá nová investícia je rovnako riziková ako doterajšie podnikanie) – v % z hodnoty kapitálu.

Náklady kapitálu = priemerné náklady celkového kapitálu používaného podnikom.

Náklady jednotlivých druhov kapitálu – výdaj, ktorý podnik musí zaplatiť za získanie príslušných druhov kapitálu (napr. náklady dlhov, prioritného kapitálu, kmeňového kapitálu a pod.).

Priemerné náklady celkového podnikového kapitálu – priemerný výdaj, ktorý podnik musí zaplatiť za získanie všetkých druhov kapitálu. Závisia od nákladov jednotlivých druhov kapitálu, od podielu jednotlivých druhov kapitálu na celkovom kapitále podniku.

Náklady na obstaranie kapitálu – závisia od doby splatnosti kapitálu, stupňa rizika, ktoré investor podstupuje a od spôsobu úhrady nákladov kapitálu podnikom.

Čím je dlhšia doba splatnosti, tým viac rastie náklad kapitálu. Riziko, ktoré investor podstupuje, tiež zvyšuje náklad kapitálu.

Ak náklady kapitálu znižujú daňový základ, znižuje to náklad kapitálu. Ak sú náklady kapitálu hradené zo zisku po zdanení → drahšie.

Druhy kapitálu (podľa rastúcich nákladov): krátkodobý dlh (krátkodobý cudzí kapitál), strednodobý a dlhodobý dlhakciový kapitál (aj nerozdelený dlh).

Náklady dlhu

Kapitál formou dlhu, emisiou obligácií. Úrok z úveru znižuje zisk pre účel zdanenia.

Náklady dlhu - vzorec

kde E – emisné náklady (podiel z hodnoty emisie v trhovej cene); i – úrok z obligácií.

Ak trhová cena obligácie sa nerovná nominálnej cene obligácie → potrebné vypočítať: výnosové percento do doby splatnosti:

Náklady kapitálu a dlhu - trhová cena obligácie - vzorec

Náklady akciového kapitálu upisovaním prioritných akcií

Náklady akciového kapitálu upisovaním prioritných akcií - vzorec

Náklady nerozdeleného zisku

Nerozdelený zisk – časť zisku po zdanení, tvorbe rezervných fondov, vyplatení dividend. Podobne ako náklady na získanie kmeňových akcií (ale tu nie sú žiadne emisné náklady).

Náklady kapitálu a dlhu - Náklady nerozdeleného zisku - vzorec

Náklady finančnej tiesne

Finančná tieseň – ak firma začne nedodržiavať svoje záväzky voči veriteľom.

Náklady úpadku – všetky priame a nepriame náklady, ktoré sú následkom finančných problémov firmy. Náklady vyplývajúce z konfliktu záujmov medzi majiteľmi akcií a manažérmi, či veriteľmi.(manažérmi – výhodnejšie ceny akcií pre manažérov, kontrola činnosti manažérov (audity); veriteľmi (vlastníkmi obligácií) – obmedzenie vyplácania dividend, ďalších emisií obligácií,…)

Priemerné náklady kapitálu

Používa ako základ stanovenia požadovanej výnosnosti, stanovenie optimálnej výšky celkových kapitálových výdavkov podniku; rozhodovacie kritérium pre výber optimálnej kapitálovej štruktúry podniku.

Pri stanovení požadovanej výnosnosti je potrebné zohľadniť štruktúru kapitálového krytia projektu - či je rovnaká ako kapitálová štruktúra podniku); a podnikateľské riziko projektu - či je rovnaké ako podnikateľské riziko firmy ako celku.

Náklady kapitálu a dlhu - Priemerné náklady kapitálu - vzorec

Náklady jednotlivých druhov kapitálu (a tým aj priemerné náklady kapitálu) závisia od celkovej výšky kapitálu. Medzné (marginálne) priemerné náklady kapitálu – náklady ďalšieho prírastku kapitálu firmy.

Pre výpočet celkovej optimálnej výšky kapitálových výdavkov podniku – pokiaľ ešte realizovať investičné projekty.

Nákladové kritéria – metóda priemerných ročných nákladov

Využívajú sa na porovnanie priemerných ročných nákladov porovnateľných investičných variánt projektov (rovnaký výstup z projektov). Vypočítavajú sa podľa vzťahu:

Nákladové kritéria – metóda priemerných ročných nákladov - priemerné ročné náklady - vzorec

 

kde R – ročné priemerné náklady; O – ročné odpisy; i – požadovaná výnosnosť (úrok) – minimálna výnosnosť, ktorú musí projekt zaistiť; J – investičný náklad; V – ostatné ročné prevádzkové náklady (celkové prevádzkové náklady – odpisy).

Alebo podľa vzťahu:

Nákladové kritéria – metóda priemerných ročných nákladov - priemerné ročné náklady 2 - vzorec

kde L – likvidačná cena dlhodobého majetku, n – doba životnosti investície

Nákladové kritéria – metóda priemerných ročných nákladov - priemerné ročné náklady - výpočet vzorec

Nákladové kritéria – metóda diskontovaných nákladov

Ide o porovnanie diskontovaných investičných a prevádzkových nákladov.

V prípade, že neuvažujeme o likvidačných nákladoch, potom platí vzťah:

Nákladové kritéria – metóda diskontovaných nákladov - Diskontný náklad - vzorec

kde D – diskontný náklad; J – investičný náklad; Vi – diskontované ostatné ročné prevádzkové náklady (celkové prevádzkové náklady – odpisy); N – doba životnosti

V prípdade, že uvažujeme s likvidačnými nákladmi, použijeme vzťah:

Nákladové kritéria – metóda diskontovaných nákladov - Diskontný náklad - Diskontovaná likvidačná cena investície - vzorec

kde L je diskontovaná likvidačná cena investície

Stále porovnávame projekty s rovnakou dobou životnosti! Ak máme rozdielnu životnosť dvoch dvoch projektov, treba previesť na spoločnú dobu životnosti prostredníctvom ekvivalentu priemerných ročných nákladov:

Nákladové kritéria – metóda diskontovaných nákladov - Ekvivalent priemerných ročných nákladov - vzorec

Modifikované vnútorné výnosové percento

Rovnaký reinvestičný predpoklad ako NPV (preto je v čitateli i, pretože je reálne investované peniaze reinvestovať „trhovou“ úrokovou sadzbou i a nie IRR).

IRRM , alebo MIRR je taká miera výnosnosti (úroková miera), pri ktorej sa kapitálový výdaj rovná diskontovanej terminálovej hodnote investičného projektu.

Terminálová hodnota IP = suma budúcich hodnôt jednotlivých peňažných príjmov projektu ku koncu životnosti projektu, vypočítaný podľa požadovanej výnosnosti projektu.

 

Vychádza sa zo vzorca:

Modifikované vnútorné výnosové percento - vzorec

Investície, investičné rozhodovanie a ciele podnikania

Investície

Investície predstavujú použitie úspor k výrobe kapitálových statkov, za čím sa môže skrývať vývoj nových technológií, získanie ľudského kapitálu, postavenie budov a pod. Investície znamenajú obetovanie istej dnešnej hodnoty za účelom budúcej, teda neistej hodnoty. Predstavujú rozdiel medzi HDP a spotrebou

Hrubé investície predstavujú prírastok investičných statkov (investičného majetku) za isté časové obdobie. Kvantitatívne to môžeme vyjadriť ako prírastok hmotného a nehmotného investičného (dlhodobého) majetku a zásob.

Čisté investície sú hrubé investície znížené o znehodnotený kapitál.

Miera investície je relatívny ukazovateľ, ktorý vyjadruje podiel hrubých investícií na hrubom domácom produkte.

Investície podniku sú rozsiahlejšie väčšie výdavky, ku ktorým sa očakáva premena na budúce finančné príjmy behom dlhého časového obdobia. Väčšinou sa delia na hmotné, nehmotné a finančné investície.

Investície v najstaršom ponímaní predstavujú ekonomická činnosť, pri ktorej sa subjekt (jednotlivec, podnik, štát) vzdáva svojej súčasnej spotreby s cieľom zvýšiť svoju spotrebu v budúcnosti

Odložená spotreba, ktorá predchádza investovaniu je potom úspora z HDP.

Odložená spotreba sa delí na:

 • nespotrebovaná súčasť HDP – vecne má podobu investičných statkov
 • úspory domácnosti + firemné úspory (vo forme odpisov nerozdeleného zisku)

S = Y – C

S predstavuje úspory z HDP (odložená spotreba), Y predstavuje HDP, C predstavuje spotrebu

HDP – výdavková metóda

HDP (Y) sa pri abstrakcii od čistých vývozov a verejných výdavkov môže vyjadriť ako súhrn výdavkov na spotrebu a výdavkov na hrubé investície (I). To znamená nasledovné:

Y = C + I

Z predošlých dvoch vzťahov potom vyplýva, že I = S (čiže investície sa rovnajú úsporám).

Ak uvažujeme aj existenciu verejných výdavkov (G! a čistý vývoz (EX-IM), potom HDP zahŕňa okrem výdavkov na spotrebu a investícií aj tieto ďalšie výdavky, t.j.

HDP = C + I + G + (EX – IM)

Teda investície sa rovnajú rozdielu medzi HDP a súčtom spotreby, verejných statkov a čistého vývozu:

I = HDP – (C + G + EX – IM)

Účinky investícií

Investície majú zásadný vplyv na budúci vývoj HDP, spotreby a ďalších výdavkov

Rozoznávame dva druhy účinkov investícií:

 1. dôchodkový účinok - vyvolá radu ďalších agregovaných výdajov a tým aj rast nominálneho HDP. Tento rast je vďaka výdavkovému multiplikátoru niekoľkonásobne vyšší ako samotná výška investície. Má okamžitý vplyv na dopyt po investičných a spotrebných statkov, prejaví sa bez oneskorenia.
  Investície - dôchodkový účinok - výdavkový multiplikátor - vzorec
  (o koľko vzrastie HDP, ak investície vzrastú o jednotku)
  V otvorenej ekonomike závisí nie len od hraničného sklonu k spotrebe (rast zvyšuje hodnotu multiplikátora), ale aj na hraničnom sklone k dovozu (rast znižuje hodnotu multiplikátora). Okamžitý vplyv na dopyt po investičných aj spotrebných statkoch.
 2. kapacitotvorný účinok – pozostáva v obnove či zvyšovaní inštalovaných kapacít, dosiahnutých pomocou investovania
  • prejaví sa s oneskorením – až po dokončení investícií, obnove, rozšírení majetku, t.j. zvýšením výrobných kapacít, a teda strany ponuky.
  • umožňuje rast potenciálneho HDP

Investície majú okamžitý efekt aj význam pre dlhodobý rast. Je dôležité, aby oneskorenie medzi dôchodkovým a kapacitným účinkom investície nebolo príliš veľké, pretože inak dochádza k posilneniu inflačných tendencií v ekonomike!

Rozlíšenie investícií z makroekonomického hľadiska

Hrubé investície predstavujú prírastok investičných statkov za dané obdobie:

 • tvorby hmotných fixných aktív (budovy, stroje, zariadenie)
 • zmeny stavu zásob
 • nehmotné fixné aktíva (licencie, know-how, …)

Miera investícií sa meria ukazovateľom miery investícií (meria intenzitu investovania) = tvorba hrubého fixného kapitálu/HDP. V USA sa pohybuje okolo úrovne 19 %, v Európe okolo 20 %.

Investície - stav fixných aktív - vzorec

Inflácia

Potrebné je zohľadniť najmä pri projektoch s dlhšou dobou životnosti (kde aj relatívne malá miera inflácie ma vplyv na peňažné príjmy)

Inflácia vplýva na nárast kapitálových výdavkov (obstarávacia cena investície, ocenenie obežného majetku zahrnutého do kapitálových výdavkov). Vplýva aj na peňažné príjmy z projektu (rast cien vyrábaných výrobkov, ale aj spotrebovaných materiálov, mzdových nákladov atď.) – vzťah medzi rastom realizačných cien a rastom cien vstupov (niekedy predpoklad neutrálnej inflácie). Diskontná sadzba (požadovaná výnosnosť) je ovplyvňovaná tiež . Stúpa (↓ diskontované peňažné príjmy) výstupy.

Pri NPV vplyv inflácie možno vyjadriť buď použitím nominálnej diskontnej sadzby, alebo použitím reálnej diskontnej sadzby.

Inflácia - vstup - výrobky - výstup - neúplná inflácia - konštanta

 

Pri použití nominálnej diskontnej sadzby treba peňažný príjem vyjadriť v nominálnej podobe (vrátane očakávanej inflácie). Pri použití reálnej diskontnej sadzby treba peňažný príjem vyjadriť v reálnej podobe (nominálna znížená o vplyv inflácie). Výsledok musí byt rovnaký!

N = ((1 + R) . (1 + I)) – 1 , kde N – nominálna diskontná sadzba; R – reálna diskontná sadzba; I – koeficient inflácie

Inflácia - NRI - NPV - vzorec

I – koeficient ročnej inflácie. NPVI < NPV. Môže však nastať: NPV > 0 (prijať projekt), ale NPVI < 0 (zamietnuť, najmä pri kapitálovo náročnejších projektoch).

Čistá súčasná hodnota

Je dynamická metóda na hodnotenie efektívnosti investičných variánt. Efekt z investície je peňažný príjem z projektu (očakávaný zisk po zdanení, odpisy, resp. ostatné príjmy). Vypočíta sa ako rozdiel diskontovaných peňažných príjmov a (diskontovaných) kapitálových výdavkov.

Čistá súčasná hodnota - NPV

 

Ak NPV je väčšie ako 0, investičný projekt je prijateľný, zvyšuje požadovanú mieru výnosnosti, zvyšuje trhovú hodnotu firmy.

Ak NPV je menšie ako 0, investičný projekt nie je prijateľný, znižuje požadovanú mieru výnosnosti, znižuje trhovú hodnotu firmy.

Ak NPV je rovný 0, investičný projekt je indiferentný, čo znamená, že je jedno, ktorý projekt si vyberieme.

Ak príjmy z investičných projektov sú pravidelné, využívame diskontované peňažné príjmy na určenie závislosti NPV od úrokovej miery alebo od peňažných príjmov.

Čistá súčasná hodnota - diskontné peňažné príjmy

 

Závislosť čistej súčasnej hodnoty od úrokovej miery: ak sa zvýši úroková miera, hodnota čistej súčasnej hodnoty projektu klesne.

Závislosť čistej súčasnej hodnoty od peňažných príjmov: ak sa zvýšia peňažné príjmy, hodnota čistej súčasnej hodnoty projektu tiež vzrastie.

Čistá súčasná hodnota optimálna obnova zariadenia

Používať zariadenie po celú dobu jeho životnosti alebo ho predať v priebehu životnosti a kúpiť nové.

Ak dôjde k väčším zmenám v peňažných tokoch behom životnosti projektu (pokles dopytu, zníženie nákladov ap.). Ak trhová cena majetku narastie omnoho rýchlejšie ako peňažné príjmy generované projektov (rast cien nehnuteľností, …).

Rozhodnutie o dobe obnovy zariadenia závisí na tom, že treba uvažovať všetky varianty obnovy zariadenia a je potrebné prepočítať ich na rovnakú dobu životnosti, resp. ekvivalent ročnej anuity.

Zdroje dlhodobého financovania a náklady kapitálu

 • interné zdroje dlhodobého financovania
 • externé zdroje dlhodobého financovania
 • kapitálová štruktúra podniku
 • náklady (cena) kapitálu
 • priemerné náklady kapitálu
 • náklady dlhu
 • náklady prioritného kapitálu
 • náklady kmeňového kapitálu
 • náklady nerozdeleného zisku
 • náklady finančnej tiesne
 • medzné priemerné náklady kapitálu
 • optimálny kapitálový výdaj podniku

Všeobecná charakteristika financovania podnikových investícií

Financovanie investícií – dlhodobé financovanie (peňažné prostriedky sú viazané na dlhšiu dobu), strednodobé financovanie: 1-5 rokov, dlhodobé financovanie: 5 a viac rokov.

Zlaté bilančné pravidlo: dlhodobý majetok podniku kryť dlhodobými zdrojmi, dlhodobým kapitálom; krátkodobý majetok môže byť financovaný aj krátkodobými zdrojmi.

Ciele dlhodobého financovania investícií:

 • zaistiť kapitál na danú investíciu (s požadovanou výnosnosťou)
 • zaručiť nízke priemerné náklady na požadovanú investíciu
 • nenarušiť finančnú stabilitu (nezvýšiť finančné riziko firmy)

Hlavné zdroje dlhodobého financovania akciovej spoločnosti

Interné zdroje – finančné zdroje, ktoré vznikli na základe vnútornej činnosti podniku (= vlastné zdroje): odpisy, nerozdelený (zadržaný) zisk, dlhodobé finančné rezervy (rezervné fondy).

Externé zdroje (= cudzie zdroje + vklady vlastníkov): kmeňové akcie, prioritné akcie, obligácie, dlhodobé úvery, finančný lízing, finančná podpora štátu, ostatné externé zdroje (rizikový kapitál atď.)

Dlhodobé investície: rozhodujúci zdroj financovania – interné finančné zdroje. Rozhodujúci interný finančný zdroj investovania – odpisy. rozhodujúci externý finančný zdroj investovania – bankové úvery.

Kapitálová štruktúra (časť finančnej štruktúry) akciovej štruktúry:

 • vlastný kapitál
 • základný kapitál
 • kapitálové fondy
 • fondy zo zisku
 • hospodársky výsledok
 • dlhodobé cudzie zdroje
 • rezervy
 • dlhodobé záväzky, bankové úvery

Upravená čistá súčasná hodnota

Pri posudzovaní efektívnosti IP sme nezohľadňovali spôsob financovania projektu (zadržaný zisk, emisia nových akcií, úver, …) – investičné rozhodnutie sme oddelili od finančného rozhodnutia.

Dôsledky spôsobu financovania projektu na jeho zisk môžu byť nasledovné:

 • projekt si vynúti emisiu nových akcií alebo obligácií (výdavky na emisiu)
 • vynúti si zvýšenie dlhu/úverov → narastú úroky, podnik získa úrokový daňový štít, rastie finančné riziko
 • je možné získať dotáciu

Upravená čistá súčasná hodnota - vzorec

kde NPVU je upravená NPV; F – suma súčasných hodnôt všetkých finančných dôsledkov projektu, naprílad, ak sa na financovanie projektu emitujú dlhopisy, vznikajú rôzne náklady na túto emisiu.

Trhová hodnota podniku

Pridaná trhová hodnota predstavuje rozdiel medzi celkovou trhovou hodnotou podniku a účtovnou hodnotou vloženého kapitálu.

Ekonomická pridaná hodnota (EVA) je definovaný rozdielom medzi rentabilitou vlastného kapitálu a požadovanou výnosnosťou vlastného kapitálu násobený veľkosťou vlastného kapitálu.

Jedným z podnikových cieľov je maximalizácia trhovej hodnoty podniku. V prípade formy akciovej spoločnosti, maximalizáciu trhovej hodnoty akcií.

Pridaná trhová hodnota (MVA – Market Value Added) predstavuje rozdiel medzi celkovou trhovou hodnotou podniku a účtovou hodnotou vloženého kapitálu. Ukazuje, o koľko viac by získali investori, keby svoje podiely predali oproti tomu, čo vložili

Trhová hodnota podniku predpokladá rozvinutý kapitálový trh, kde ceny akcií odrážajú všetky vstupné informácie. Aj pri rozvinutom trhu je možné MVA použi len pre verejne obchodované podniky.

Cena akcií odráža príliš mnoho náhodných vplyvov, teda má výraznú volatilitu, čo sťažuje jej použitie pri rozhodovaní.

Predinvestičná príprava

Táto fáza je základným predpokladom úspešnej realizácie projektov a ich fungovaniu. Je veľmi náročná na rôznorodosť kvalifikácií pracovníkov podieľajúcich sa na jej zostavení (ekonómovia, technici, právnici, ekológovia), rovnako ako aj na ich vzájomnej koordinácii.

Ciele predinvestičnej prípravy

 1. Podrobne identifikovať projekt a jeho rôzne varianty
 2. Postupne vylučovať menej vhodné projekty a vybrať najvhodnejší variant
 3. Zdôvodniť potrebnosť projektu z rôznych hľadísk
 4. Rozhodnúť o lokalizácií projektu
 5. Navrhnúť technické riešenie
 6. Posúdiť ekonomickú stránku projektu (vrátane financovania).

Predinvestičná príprava spravidla zahŕňa tri časti:

 1. Vyjasnenie si príležitosti (opportunity study)
  Analýza ponuky a dopytu, nových technológií, technologických postupov, nové náleziská surovín.
 2. Predbežná štúdia realizovateľnosti (pre-feasibility study).
  Jej cieľ je podobný ako prvý spomínaný, ale v menšej miere detailnosti, nepresnosť môže byť až okolo 30-50%.
 3. Štúdia relizovateľnosti projektu (feasibility study).
  Analyzuje v logickom usporiadaní všetky relevantné technické, obchodné, finančné, ekonomické informácie, ktoré sú rozhodujúce pre rozhodnutie projektu.

Podporné nástroje pri rozhodovaní

Dávajú manažmentu lepší pohľad na to, čo sa môže pri realizácií projektu stať. Žiadna metóda explicitne neurčuje, že manažment musí realizovať daný projekt. Ide len o pomocné nástroje pri rozhodovaní, rozhodnutie je na ňom.

Analýza citlivosti

Ako očakávaný peňažný tok závisí od zmeny rôznych faktorov, ktoré na neho pôsobia. Treba vyselektovať tie, na ktoré je projekt najviac citlivý.

Zisk vychádza z objemu tržieb, ceny vstupov a výstupov, daňové a úrokové sadzby, …Malá zmena nejakého faktoru, z toho vyplýva veľká zmena peňažných príjmov → vysoká citlivosť.

Cieľom analýzy citlivosti je nájsť tieto faktory s vysokou citlivosťou a kvantifikovať ich vplyv.

 1. definovať závislosť peňažných príjmov (alebo ich častí – zisku po zdanení) na faktoroch, ktoré ich ovplyvňujú
 2. určiť najpravdepodobnejšie hodnoty faktorov a vypočítať očakávaný peňažný príjem
 3. určia sa zmenené hodnoty jednotlivých faktorov (pričom hodnoty ostatných faktorov sa nemenia) a vypočíta sa ich vplyv na celkový peňažný príjem
 4. určia sa najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce peňažný príjem

Počítačová simulácia

napr. Monte Carlo (metóda vzorkovania)

Je to počítačová simulácia umožňuje lepšie pochopiť, ako sa môžu vyvíjať jednotlivé veličiny, ale musí sa zadefinovať model. Napr. pri NPV, definuje sa model, čo všetko vplýva na príjem a náklady (ktoré vplývajú na NPV), prípadne vývoj diskontnej sadzby.

Teda, najprv sa nadefinuje model, potom pri vstupných veličinách dochádzalo (faktory) k náhodnému vzorkovaniu a dostali sme výstup (NPV) s jednotlivými pravdepodobnosti. Vedeli sme povedať, že pri akej kumulovanej pravdepodobnosti bude NPV kladné, ale nedefinovali sme to len z pohľadu diskontnej sadzby, ale z pohľadu všetkých podmienok (vstupné veličiny – faktory).

Na základe toho si môžeme stanoviť požadovanú pravdepodobnosť, napr. ak pri 80 %-nej pravdepodobnosti bude NPV kladné, projekt prijímam, ak pravdepodobnosť bude nižšia, nepríjmem.

LatinHyperCube – Monte Carlo je metóda, ktorá vyberá hodnoty, ktoré sú najviac pravdepodobné (blízko priemeru), ale niekedy tie „chvosty“ rozdelenia môžu byť tučnejšie, sú tam hodnoty, ktoré sú predsa podstatné. Monte Carlo nevyberá hodnoty, ktoré patria do tých „chvostov“, ale sú potenciálne podstatné, a na to sa využíva LatinHyperCube.

Rozhodovacie stromy

Ide o postupnosť rozhodnutí – rozhodnutie v jednej etape závisí na rozhodnutí v predchádzajúcej etape (sekvenčné rozhodovanie). Znázorňujú pravdepodobnosť vzniku po sebe nasledujúcich rôznych variánt peňažných príjmov (t.j. pravdepodobnosť vzniku postupných peňažných príjmov) a z nich odvodených variánt čistých súčasných hodnôt.

Plánovanie peňažných tokov z investičných projektov

Peňažný tok (kapitálový výdavok, ale aj ako príjem z investície; kapitálový tok predstavuje záporný finančný tok a príjem kladný) z investičného projektu.

Utopené náklady (sunk costs) predstavujú také náklady, ktoré boli vynaložené v minulosti, ale nemajú žiadnu vecnú a časovú súvislosť s daným projektom.

Alternatívne náklady zdrojov sú také peňažné toky, ktoré by mohol majetok prinášať za iných okolností.

Kapitálové výdavky sú všetky očakávané peňažné výdavky, ktoré budeme očakávať z pohľadu realizácie projektu.

Peňažné príjmy z investičného projektu.

Charakteristika peňažných tokov

Peňažný tok z investičného projektu sú kapitálové výdavky vyvolané projektom v priebehu prípravy, životnosti a likvidácie projektu.

Hodnotenie efektívnosti investičného projektu prognózou cash-flow. Je to najdôležitejšia časť. Ak v tejto časti niektoré dôležité faktory nezohľadníme, výsledný cash-flow bude diametrálne odlišný od očakávaného.

Príprava projektu – očakávané peňažné toky.

Hodnotenie fungujúceho projektu – skutočne dosiahnuté peňažné toky.

Kapitálové výdavky/peňažné príjmy ≠ (nerovná sa nutne) investičné náklady/zisk

Kapitálové výdavky – chápané komplexne (aj napr. výdavky na trvalý prírastok obežného majetku vyvolaného investíciou, výdavky na odbornú prípravu pracovníkov v súvislosti s investíciou, …), okrem ceny obstarania sú v nich obsiahnuté aj náklady súvisiace s obstaraním (zaškolenie pracovníkov, ktorí budú pracovať s novým strojom, doprava stroja atď.). Zároveň, ak ide o stroj, potrebuje na výrobu nejaký materiál. Materiál musí byť stále k dispozícií, tzn. s tým aj súvisí ďalší kapitálový výdavok na udržiavanie istej úrovne priemerného stavu zásob => prírastok zásob.

Peňažný príjem (PP) ≠ očakávaný zisk (podľa pravidiel účtovníctva)

Peňažný príjem = celkové tržby (vyvolané projektom) – náklady (bez odpisov) – daň zo zisku

Peňažné príjmy behom životnosti projektu (niekedy môžu vznikať aj kapitálové výdavky).

Peňažný príjem = zisk z projektov po zdanení + odpisy

Likvidácia dlhodobého majetku (po dobe životnosti) – peňažné príjmy, resp. aj výdaje

Stanovenie predpokladaných peňažných tokov je zložité: predvídanie na dlhé obdobie (10-15 rokov, resp. až 40-50 rokov); vplýva tu množstvo faktorov; faktor času a rizika; robí sa v etape predinvestičnej, projektovej prípravy (t.j. + 2-3 roky)

Princípy predikcie peňažných tokov:

Treba uvažovať o prírastkových veličinách (+ uvažovať všetky zmeny, ktoré projekt generuje)

 • prírastok tržieb
 • úspora prevádzkových nákladov v dôsledku investície
 • vytvorení novej predajne, ako mi to ovplyvní režijné náklady
 • odpisy – nezahŕňajú sa do prevádzkových výdavkov  Majú však nepriamy vplyv na daň zo zisku
 • peňažné toky – zahŕňať zdanenie
 • zahrnúť aj všetky nepriame dôsledky investovania (realizuje sa projekt, ktorý nejakým spôsobom ovplyvní životné prostredie, vyžadujú sa potom opatrenia na to, aby to znečistenie bolo čo najmenšie – ďalšie výdavky)
 • „utopené náklady“ – nezahŕňať do kapitálových výdavkov (napr. keď sa odpredával SPP, všetky tie správy, podklady pre investorov atď. sú utopené náklady, pretože to vôbec nesúvisí s ich činnosťou, ďalším príkladom je napr. nerealizácia nejakého projektu)
 • zohľadniť alternatívne náklady
  • diskontovanie použitím požadovanej miery výnosnosti (predpokladaný výnos pri alternatívnom použití zdrojov) – obvykle do bezpečných cenných papierov
 • úroky (napr. pri financovaní projektu pomocou úveru) – nebrať do úvahy
  • Separačná teoréma (investičné a finančné rozhodnutia sú nezávislé)
 • peňažné toky by mali zohľadňovať infláciu (napr. prostredníctvom rezerv)

Kapitálové výdavky

 • obstaranie dlhodobého majetku
 • výdavky na trvalý prírastok obežného majetku príp. upravené o príjmy z predaja hmotného dlhodobého majetku; daňové efekty

Plánovanie peňažných tokov z investičných projektov - kapitálové výdavky

kde K sú kapitálové výdavky; I – investícia na obstaranie dlhodobého majetku; O – výdavky na trvalý prírastok čistého pracovného kapitálu; P – príjem z predaja nahradzovaného dlhodobého majetku; D – daňové efekty (kladné/záporné)

Modifikovaná NPV

NPVm – modifikovaná NPV; N – doba životnosti; T – daňový koeficient; Zuo – zisk pred odpismi, úrokmi a zdanením; O – ročné odpisy z investície; ir –požadovaná výnosnosť zvýšená o riziko; i – bezriziková požadovaná výnosnosť; K – kapitálový výdaj

Modifikovaná NPV - vzorec

Príklad:

Máme nejaký projekt, dôsledkom ktorého tržby stúpnu je 1 000 000,- €, odpisy stúpnu o 100 000,- €, úroky stúpnu o 50 000 a ostatné náklady stúpnu o 600 000,- €. Daňová sadzba je 30 %. Vypočítajte ročné peňažné príjmy po zdanení.

Modifikovaná NPV - priklad

Kapitálové plánovanie (rozpočtovníctvo) a podnikové ciele

Proces investičného rozhodovania a s ním spojeného dlhodobého financovania investícií je zvyčajne v modernej teórii a praxi finančného riadenia podniku nazývané ako kapitálové plánovanie (kapitálové rozpočtovnícvo – capital budgeting).

Mnohostranná činnosť podniku, spojená s obstarávaním dlhodobé majetku a jeho financovaním, ktorá zahŕňa nasledovné etapy:

 1. stanovenie dlhodobých cieľov a investičnej stratégie firmy
 2. vyhľadávanie nových (nádejných) projektov a ich predinvestičná príprava
 3. vypracovanie kapitálových rozpočtov a prognózovaní existujúcich budúcich peňažných tokov
 4. zhodnotenie účinnosti projektu z rôznych hľadísk (súhrnnej finančnej efektívnosti)
 5. výber optimálneho variantu financovania projektu
 6. kontrola výdavkov na projekty a zhodnotenie (audit) realizovaných projektov

Podnikové ciele

Hlavnými cieľmi podnikateľskej činnosti sú najmä:

 • efektívnosť a finančná stabilita podniku vyjadrené trhovou hodnotou firmy, výnosnosťou investícií, likviditou a pod.
 • podiel podniku na trhu (udržanie, resp. rast)
 • inovácia výrobného programu, zariadenia a technológií
 • sociálne ciele (mzdové a sociálne zaistenie zamestnancov)

rešpektovanie požiadaviek na ochranu životného prostredia

Investičné projekty

Investičný projekt predstavuje súbor technických a ekonomických štúdií, ktoré majú slúžiť k príprave, realizácii, financovaniu a efektívnej realizácií navrhovanej investície. Tieto projekty sú rôzne náročné (závisí to od povahy investície). U stavebných projektov sa ešte vyžaduje aj architektonická a ekologická štúdia.

Investičné projekty (špeciálne stavebné) sú silne ovplyvnené vonkajším okolím. Každý takýto projekt ovplyvňuje svoje okolie – územie, infraštruktúru, pracovné sily a pod. (EIA). Samozrejme, že to platí aj opačne, t.j. okolie ovplyvňuje samotný investičný projekt.

V počiatočných fázach zostavovania investičného projektu je potrebné reálne stanoviť konkrétne ciele projektu. Z nich potom vychádza riadenia projektu počas doby výstavby a užívania. Ide o tieto ciele:

 • technického charakteru (aké technické parametre má napr. technická linka spĺňať – výrobná kapacita, spoľahlivosť, bezpečnosť, uplatnenie technologických inovácií)
 • ekonomické (očakávaný obrat, vývoz, dovoz, peňažný tok, rentabilita)
 • časové (začiatok výstavby, začiatok užívania)

Členenie investičných projektov

Podľa stupňa závislosti na vzájomne sa vylučujúce projekty a vzájomne sa nevylučujúce projekty (nezávislé projekty).

Podľa charakteru štatistickej závislosti (nezávislosti) ich očakávaných výnosov

Podľa vzťahu k objemu pôvodného majetku.

Podľa typu peňažných tokov z investície.

Finančné aspekty predinvestičnej prípravy

Investičné projekty sa pripravujú a realizujú v štyroch fázach:

 1. predinvestičná príprava
 2. projektovanie a zazmluvnenie (kontrahovanie)
 3. vlastná výstavba, resp. obstaranie
 4. prevádzkovanie investície, resp. jej likvidácia na konci životnosti.

Index ziskovosti (rentability, zhodnotenia, návratnosti)

Označovaný je ako IR, je to relatívny ukazovateľ. (NPV je absolútny ukazovateľ).

Index ziskovosti vypočítame ako podiel diskontovaných peňažných príjmov a kapitálových výdavkov.

Index ziskovosti - vzorec

Ak je IR väčšie ako 1, projekt je prijateľný. Ak je IR menšie ako 1, projekt je neprijateľný.

Používa sa na výber viacerých projektov, ak máme obmedzené kapitálové zdroje.

Identifikácia peňažných príjmov z investičných projektov

Je zložitejšia ako stanovenie výdavkov.

Ročné peňažné príjmy z investičného projektu:

 • zisk po zdanení, ktorý projekt každý rok prináša (prírastok tržieb – prírastok nákladov v dôsledku investovania)
 • ročné odpisy
 • zmeny obežného majetku (čistého pracovného kapitálu) spojeného s investičným projektom počas doby životnosti
 • príjem z predaja dlhodobého majetku koncom doby životnosti, upravený o daň

Nezahŕňať úroky z úverov!

 • rozhodnutie o prijatí/neprijatí má byť nezávislé od spôsobu financovania projektu/štruktúre zdrojov financovania
  • projekty nie sú financované oddelene
  • musí byť posudzovaný podľa kapitálovej štruktúry podniku ako celku, ktorá vyjadruje celkové zadlženie podniku
 • príjmy z projektu sa diskontujú – a diskontná sadzba (náklady kapitálu) už v sebe obsahuje náklady na kapitál použitý na financovanie projektu (inak by došlo k dvojnásobnému zahrnutiu úrokov)

Peňažné príjmy z investičných projektov

P = Z + A + O + PM + D ,kde P – celkový ročný peňažný príjem z projektu; Z – ročný prírastok zisku po zdanení (úroky z úverov nie sú zahrnnuté do nákladov); A – prírastok ročných odpisov v dôsledku investície; O – zmena obežného majetku behom doby životnosti (+/-); PM – príjem z predaja dlhodobého majetku kocnom životsnosti; D – daňový efekt z predaja dlhodobého majetku koncom životnosti

Je zložité určiť peňažné príjmy z investičných projektov z dôvodu vplyvu viacerých faktorov. Preto je potrebné zaangažovať aj pracovníkov z „nefinančných“ oddelení (marketing, výroba), okrem toho treba zohľadňovať aj riziko.

Formy obstarania dlhodobého majetku

 • kúpa (stroje, zariadenia, nehnuteľností, dlhodobé cenné papiere)
 • investičná výstavba dodávateľským spôsobom
 • investičná výstava vo vlastnej réžii
 • nadobudnutie na základe kúpy najatej veci (finančný leasing)
 • vkladom dlhodobého majetku od inej osoby
 • darovaním

Špecifiká dlhodobého financovania (investičného rozhodovania)

 • dlhodobé časové horizonty
 • väčšia možnosť rizika
 • kapitálovo náročné operácie
 • časová a vecná koordinácia rôznych účastníkov investičného procesu
 • aplikácia nových technológií, nových výrobkov
 • závažné dopady na infraštruktúru ekológiu

Požiadavky na používané metódy

 • dôsledne rešpektovanie času, časovej hodnoty peňazí
 • rešpektovanie rizika, vyplývajúceho z dlhej životnosti investície a neistotu peňažných tokov investičného projektu
 • zvažovanie alternatív s rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú projekt a jeho financovanie, hodnotenie citlivosti projektu na rôzne zmeny technického alebo ekonomického charakteru – ak odhadujeme úrokovú mieru, a náš predpoklad sa nevydaril, je dôležité potom sledovať čo sa stane, ak sa predpokladaná úroková miera zmení o 1 %
 • posudzovanie investícií nie len z hľadiska výnosnosti a rizika, ale i z pohľadu jeho vplyvu na likviditu podniku

Feasibility study

Predstavuje časť predinvestičnej prípravy projektu a je to štúdia realizovateľnosti projektu. Analyzuje v logickom usporiadaní všetky relevantné technické, ekonomické, obchodné a finančné informácie, ktoré sú rozhodujúce pre rozhodnutie o projekte. Poskytuje súhrnný prehľad výsledkov.

Feasibility study by mala obsahovať:

 1. Zdôvodnenie a vývoj projektu – ekonomickému a technickému zdôvodneniu projektu (prínos projektu pre zabezpečenie odbytu doma a v zahraničí, potreba pre technické a technologické zlepšenie výroby, zabezpečenie požadovaných ekologických kritérií, vznik nových pracovných miest). Zaoberá sa tiež posúdením nevyhnutnosti projektu z hľadiska doterajšieho stupňa využitia výrobného zariadenia, príp. jeho rekonštrukcie a pod.
 2. Kapacita trhu a výroba je analýza súčasného a prognóza budúceho trhu počas predpokladanej doby životnosti projektu, analýza konkurencie, substitučných produktov (ktoré by mohli nahradiť ten daný výrobok), marketingovej štúdie podniku, kvalita výrobkov a pod., úvahy o výrobnej kapacite projektu, sortimentu produkcie a pod.
 3. Materiálne vstupy – analyzuje materiálové nároky, hodnotí sa situácia na trhu z hľadiska týchto materiálov, efektívnosť využitia týchto materiálov, energetická dostupnosť a pod.
 4. Lokalizácia a prostredie – zvažujú sa rôzne varianty rozmiestnenia investície, pričom sa berú do úvahy rôzne faktory, napr. vzdialenosť od zdroja surovín a pod.
 5. Technický projekt – posudzuje technické parametre, technologické postupy, alternatívy, výrobné zariadenia z hľadiska nákladovosti, bezpečnosti, spoľahlivosti, rôzne varianty stavebných pozemkov, požiadavky na pozemky a pod. Vyúsťujú do odhadu vyčíslenia investičných nákladov na strojovú a stavebnú časť projektu.
 6. Organizačný projekt – posudzujú sa otázky od organizačného usporiadanie, zásobovania.
 7. Pracovné sily – situácia na pracovnom trhu (dostupnosť, kvalita).
 8. Časový plán realizácie, stanovuje sa časový harmonogram projektovej prípravy, začiatok výstavby, termíny ukončenia jednotlivých etáp.
 9. Finančné a ekonomické vyhodnotenie, vrátane hodnotenia rizika projektu – v podmienkach trhovej ekonomiky kľúčovú úlohu majú priame výdavky, zvýšenie obežného majetku, očakávaný cash-flow, hodnotí sa celková efektívnosť projektu prostredníctvom zvolených metód, analyzujú sa základné možnosti financovania celého projektu, musí sa brať do úvahy časový harmonogram a časová hodnota peňazí.

Ekonomické metódy hodnotenia efektívnosti investičných projektov

 • viac-kriteriálne hodnotenie investičných projektov
 • ročné priemerné náklady investičného projektu
 • porovnateľná efektívnosť investičných projektov
 • absolútna efektívnosť investičného projektu
 • koeficient požadovanej výnosnosti
 • diskontované náklady investičného projektu
 • spoločná dĺžka životnosti investičných projektov

Ekonomické metódy hodnotenia efektívnosti investičných projektov

Na výber investičných projektov pôsobia rôzne faktory ako požiadavky trhu (ceny výrobkov, veľkosť dopytu, …), technologické / technické požiadavky, inovácie výroby, ekologické, bezpečnostné obmedzenia, disponibilné kapitálové zdroje, vplyv na efektívnosť projektov a i.)

Celková efektívnosť investičného projektu sleduje ako projekt prispieva k hlavnému cieľu podnikaniu firmy (maximalizácii trhovej hodnoty firmy). Namieste je dôležitosť finančných kritérií hodnotenia efektívnosti investičných projektov + ďalšie kritériá hodnotenia investičných projektov

Príklad:

Ak sa chceme dostať sa na nový trh, potrebujeme rýchle uplatnenie technologických inovácií (čo prinesie vysoký výnos v budúcnosti), bude treba dodržať právny rámec (hygiena, ochrana zdravia, živ prostredia apod.), sociálne ciele a pod. Ale z dlhodobého časového horizontu prevládajú finančné kritéria. Pričom externé faktory ohraničujú maximálne hodnoty finančných kritérií.

Vplyv daňového systému na dopyt po verejných statkoch

Úžitok ako funkcia vládnych výdavkov pri paušálnom zdanení

Úžitok ako funkcia vládnych výdavkov pri paušálnom zdanení

Pri paušálnom zdanení bude rast verejných výdavkov podporovať skupina bohatších občanov. Chudobná skupina občanov pri paušálnom zdanení nebude podporovať rast verejných financií, pretože strata zo spotreby súkromných statkov je pre nich veľmi vysoká.

Zdôvodnenie:

 • individuálna osoba sa rozhoduje v prospech statku, ak MÚ väčší alebo rovný ako cena p, zároveň aj MC menší alebo rovný ako p, a preto sa výrobca a individuálna osoba musia dohodnúť na rovnakej cene p, potom zo sústavy rovníc vypadne p a zostane MÚ = MC (hraničná užitočnosť sa musí rovnať hraničným nákladom)
 • pri súkromnom statku je dopyt závislí od ceny, no pri súkromných statkoch cenou je daňové bremeno.
 • hraničná miera substitúcie (MMS) verejných statkov vyjadruje o koľko sú ochotní občania vzdať sa spotreby súkromných statkov aby sa zvýšili verejné statky o jednu jednotku.
 • hraničná miera transformácie (substitúcie; MMT) vyjadruje o koľko sa musí znížiť spotreba súkromných statkov, aby sa zvýšila výroba verejného statku o jednu jednotku. 

  hraničná miera substitúcie by sa mala rovnať súčtu hraničných mier transformácie

   

 • individuálny dopyt je reprezentovaný krivkou (individuálneho) dopytu – pri danej cene požadované množstvo, t. j. množstvo je závislé od ceny. Ak chceme znázorniť krivku agregátneho dopytu súkromných statkov, budeme spočítavať po horizontále. Pri verejnom statku je cenou daňové bremeno. V dôsledku nedeliteľnosti a nevylučiteľnosti zo spotreby sa bude spočítavať po vertikále
súkromný statok - horizontálne spočítanie dopytu

súkromný statok - horizontálne spočítanie dopytu

verejný statok - vertikálne spočítanie dopytu

verejný statok - vertikálne spočítanie dopytu

Úžitok ako funkcia vládnym výdavkoch pri progresívnom zdanení

Úžitok ako funkcia vládnym výdavkoch pri progresívnom zdanení

Úžitok ako funkcia vládnym výdavkoch pri progresívnom zdanení

 • daňové zaťaženie rastie rýchlejšie ako je rast príjmu
 • pri progresívnom zdanení rast verejných výdavkov bude podporovať skupina občanov s nízkymi príjmami a naopak, obyvateľstvo s vysokým príjmami pri progresívnom zdanení nebude podporovať rast verejných výdavkov

Verejný dlh

Podstata verejného dlhu

OECD definuje verejný dlh ako súhrn záväzkov verejného sektora z minulých rokov, ktoré vznikli v dôsledku financovania rozpočtových schodkov verejného sektora.

Definícia podľa Medzinárodného menového fondu (MMF):
Verejný dlh definuje ako celkové saldo finančných aktív a pasív štátu vrátane salda mimorozpočtových fondov.

Členenie verejného dlhu

podľa vývoja

 • hrubý
 • čistý

podľa veriteľa

 • vnútorný
 • vonkajší

podľa vládnych úrovní

 • štátny
 • municipálny

podľa transparentosti

 • oficiálny
 • skrytý

Faktory ovplyvňujúce veľkosť dlhu

 • záruky štátu a územnej samosprávy za dlhy iných subjektov
 • výška a početnosť deficitov jednotlivých verejných rozpočtov
 • inflácia

Hlavným faktorom je deficit.

Deficit je ovplyvňovaný týmito faktormi:

 • Vnútorné faktory – ovplyvňujú aktívny deficit
  • expanzívny charakter fiškálnej politiky
  • časové rozloženie výdavkového
  • časové rozloženie daňového zaťaženia (poskytnúť daňové úľavy v istých časových obdobiach spôsobuje nižší príjem)
  • vládny populizmus
 • Vonkajšie faktory – ovplyvňujú pasívny deficit
  • kolísanie tempa ekonomického rastu hospodársky pokles a rast nezamestnanosti
  • rast cien základných surovín, cenové šoky
  • depresia vo svete
  • vývoj úrokovej miery, resp. jej rast
  • úrok z verejného dlhu
  • mimoriadne udalosti

Riziká súvisiace so štruktúrou dlhu

Typy rizík:

 • refinančné riziko – je to riziko schopnosti krajiny refinancovať svoj dlh
 • úrokové riziko – je to riziko či úroky nebudú rásť rýchlejšie ako tempo rastu HDP a či sa nedostaneme do dlhovej pasce
 • riziko likvidity
 • kurzové riziko
 • riziko protistrán – riziko, že by partner mohol akosi podraziť štát a nesplácať štátu jeho pohľadávky

Možnosti znižovania verejného dlhu

 • Vnútorné (aktívne faktory)
  Ich cieľom je dosiahnuť prebytok štátneho rozpočtu, to znamená splácať dlh a úrok. Patria sem mimoriadne jednorazové paušálne dávky z kapitálu k umoreniu dlhu (štát predá svoje aktíva a jednorázovo umorí svoj dlh), alebo monetárne riešenie, čiže monetizáciou dlhu. Jednou z možností je aj odmietnutie dlhu.
 • Vonkajšie (pasívne faktory)
  Cieľom je dosahovať tempo rastu HDP > zvýšenie IR z verejného dlhu. Ďalšou možnosťou je inflácia na pokles reálnej výšky verejného dlhu, zahraničná pomoc politické tlaky.

Financovanie deficitu ŠR (štátneho rozpočtu) a štátneho dlhu

Možnosti krytia deficitu:

 • vyrovnanie rozpočtu z prebytku vytvorených v minulom rozpočtovom období
 • peňažné (monetárne) krytie
 • dlhové krytie emitovaním vládnych obligácií
 • krytie aktívami (predaj štátnych aktív)
 • emisia štátnych dlhopisov – obligácií
  • treasury bills – štátne pokladničné poukážky
  • treasury notes – strednodobé štátne cenné papiere (1-10 rokov)
  • treasury bonds – dlhodobé štátne cenné papiere (nad 10 rokov)

Verejné výdavky

Skúmať verejné výdavky, verejné výdavkové programy a verejné projekty možno dvoma spôsobmi:

 • čistý finančný prístup – iba vzťahy medzi príjmami a výdavkami
 • reálny finančný prístup – pôsobenie verejných príjmov a verejných výdavkov na reálne ekonomické subjekty a na ich rozhodovanie

Podstata a funkcie verejných výdavkov

Verejné výdavky patria medzi najstaršie a najširšie pojmy. Základný cieľom verejných výdavkov je financovať verejné potreby. Verejné výdavky sú tok finančných prostriedkov, ktoré sú v rámci verejnej rozpočtovej sústavy alokované na realizáciu rôznych fiškálnych funkcií štátu (resp. vlády, VÚC, miest a obcí) a to na základe princípov nenávratnosti a neekvivalentnosti.

Verejné výdavky plnia základné funkcie verejných financií:

 • alokačnú – financovanie statkov zabezpečovaných verejným sektorom
 • redistribučnú – zmierňovanie nerovnosti spôsobenej trhovým mechanizmom
 • stabilizačnú – ovplyvňovanie veľkosti (rast/pokles) agregátneho dopytu a tým zmierňovanie cyklického vývoja ekonomiky

Najstaršími verejnými výdavkami sú výdavky na:

 • prvými verejnými výdavkami boli výdavky na financovanie činnosti samostatnej vlády, štátnej a miestnej správy, vrátane ich rôznych orgánov, inštitúcií a organizácii
 • výdavky na financovanie obrany a bezpečnosti a financovanie súdnictva
 • neskôr sociálne, kultúrne, vzdelávacie, ekologické a iné výdavky

Verejné projekty a verejné výdavkové programy

Sociálne a politické krízy vo vyspelých ekonomikách vyvolali koncom 19. storočia potrebu financovať nielen činnosť už spomínaných inštitúcií, ale aj konkrétne verejné projekty a tiež celé verejné výdavkové programy. Verejný výdavkový program (výdavky na obranu) je užší pojem ako verejné výdavky a verejný projekt je najužší pojem (v rámci výdavkov na obranu pomôžeme vojenskej škole v Liptovskom Mikuláši).

Verejné projekty a verejné výdavkové programy predstavujú precíznejšie vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov z verejnej rozpočtovej sústavy.

Pri verejných projektoch a verejných výdavkových programoch dochádza ku korekcii nespravodlivosti voči určitým skupinám obyvateľstva podľa vopred stanovených kritérií.

V praxi verejné výdavkové programy môžu:

 • zaktivizovať určité ekonomické subjekty (napr. podpora malých a stredných podnikateľov a pod.)
 • podporovať rozvoj určitých konkrétnych odvetví (napr. informačné systémy)
 • rozšíriť určité ekonomické aktivity (napr. verejnoprospešné práce, vytváranie pracovných miest, rekvalifikácie a pod.)

Verejné výdavkové programy

Verejné výdavkové programy majú ciele, predpokladajú postup a časový harmonogram a pozostávajú z nadväzujúcich krokov.

Sú komplexnejším pojmom a označujúcich činnosť rôznych verejných projektov a väzieb medzi subjektmi verejného ako aj súkromného sektora.

Rast verejných výdavkových programov a verejných programov je v súčasnosti vyvolávaný najmä:

 • Rozširovaním medzinárodnej spolupráce
  Verejné projekty a verejné výdavkové programy sú financované či už čiastočne na princípe spoluúčasti alebo úplne z verejných prostriedkov vytváraných v rámci nadnárodných štruktúr a ich rozpočtov
 • Časovým faktorom a rozvojom tretieho sektora
  Verejné výdavky sú spojené s rozpočtovými obdobím, ktoré je spravidla 1 kalendárny rok.
  Verejné projekty a verejné výdavkové programy majú často dlhodobý charakter, (viac ako rozpočtové obdobie 1 rok)
 • Non-profit sektorom
  Je to neštátny, neziskový alebo tretí sektor, ktorý je funkčne príbuzný verejnému sektoru.
  Verejné projekty a verejné výdavkové programy sú v rámci tohto sektora financované viaczdrojovo: verejná rozpočtová sústava + súkromný sektor, granty, sponzoring, vlastná činnosť neziskových organizácii a pod.

Verejné výdavky sú finančné prostriedky v určitom objeme a štruktúre a s určitými zásadami prideľovania, čerpania a kontroly plnenia.

Verejné programy a verejné výdavkové programy sú vecné ekonomické procesy a činnosti realizované rôznymi subjektmi podľa určitých vopred stanovených zásad na dosiahnutie konkrétnych cieľov.

Ukazovatele verejných výdavkov

 • Objem verejných výdavkov v nominálnom vyjadrení
  • tento ukazovateľ má nízku vypovedaciu schopnosť, lebo verejné výdavky ovplyvňuje HDP, počet obyvateľov, cenový vývoj a pod.
 • podielové ukazovatele
  • verejné výdavky na jedného obyvateľa – ani tento ukazovateľ nepodáva informáciu o charaktere faktorov a o ich zmenách
  • podiel verejných výdavkov na HDP – zohľadňuje skutočnosť, že verejné výdavky sa vyvíjajú v rámci ekonomického systému
 • ukazovatele analýzy dynamiky verejných výdavkov
  • elasticita verejných výdavkov vo vzťahu k HDP
  • elasticita verejných výdavkov vo vzťahu k HDP
  • hraničný sklon verejných výdavkov k HDP – prírastok výdavkov v % k percentuálnemu prírastku HDP:hraničný sklon verejných výdavkov k HDP – prírastok výdavkov v % k percentuálnemu prírastku HDP
 • ukazovatele proporcie vo vnútri celkových výdavkov
  • pre dynamiku verejných výdavkov a pre analýzu zmien v ich štruktúre je možné použiť napr. ukazovatele proporcií medzi

Faktory ovplyvňujúce objem, štruktúru a dynamiku verejných výdavkov

Rastúci trend verejných výdavkov a spôsobujú tieto faktory:

 • rozsah a štruktúra aktivít štátu – vyplýva z funkcií historických, kultúrnych, etických a pod.
 • faktory súvisiace s objektívmi príčinami:
  • geografické faktory – napr. prírodné katastrofy
  • demografické faktory – zdravotníctvo, školstvo, sociálna starostlivosť a pod. ovplyvňujú objem transferov
  • urbanistické faktory –napr. veľké investície na rozvoj infraštruktúr, služieb a pod.
  • technicko-technologické faktory – potreba štátnej asistencie v zavádzaní významných objavov, inovácií a pod.
 • výdajové šoky – sú tiež objektívneho rázu: prírodné, politické katastrofy, rozpínavosť byrokracie a jej neefektívnosti a pod.
 • demonštračný efekt – ak obyvatelia pod vplyvom príkladov zo zahraničia vyvíjajú tlak na miestne autority (vládu, mesto, obec), aby poskytovali určité služby formou verejných služieb
 • fiškálna ilúzia – nevedomosť občanov, že požiadavka rastu VV môže viesť k nadspotrebe a neefektívnosti
 • indukované príčiny – skupina faktorov skôr následných alebo indukovaných t. j. zapríčinených prvotne niečím iným, ako sú uvedené faktory

Prejav neekvivalentnosti a nenávratnosti

 • Vedie k absencii priamej väzby medzi verejnými výdavkami a spotrebiteľmi verejných statkov a služieb alebo príjemcami transferov. Aj keď je tu spätná väzba v podobe daňového zaťaženia, nemusia sa spotrebitelia verejných statkov a príjemcovia transferov správať racionálne, môže dochádzať k nadspotrebe a k rastu verejných výdavkov. Transfery môžu pôsobiť demotivačne.
 • Môže viesť k rastu verejných výdavkov pod vplyvom špecifického charakteru statkov a služieb, produkovaných vo verejnom sektore.
 • nižšia citlivosť verejného sektora na technologický vývoj a nižšia substituovateľnosť živej práce technikou
 • tlak zamestnancov verejného sektora na rast miezd, rovnako ako v privátnom sektore (ale bez odpovedajúceho nárastu produktivity práce)

N. B.: Baumolov zákon:
Vysvetľuje rast verejných výdavkov pod vplyvom rastu sociálnych transferov a to vo väzbe na vývoj sociálnej politiky, sociálneho zákonodarstva a na demografický vývoj. Historicky to potvrdzuje i realizácia „politiky štátu blahobytu“ (welfare state) v rade európskych krajín hlavne po 2. sv. vojne (napr. Švédsko dodnes)

Štruktúra verejných výdavkov

 • časové hľadisko
  • bežné výdavky – financovanie bežných každoročne sa opakujúcich potrieb (napr. výdavky ŠR, MR a pod.). Podstatnú časť tvoria mandátové výdavky, ktoré sú určované formou zákona alebo zmluvy. Ide napr. o výdavky na školstvo, zdravotnú starostlivosť a pod.). Bežné výdavky majú neinvestičný, prevádzkový charakter
  • kapitálové výdavky – financovanie investičných potrieb a majú dlhodobejší charakter a spravidla sú jednorazové.
   Vynakladajú sa na financovanie:

   • konkrétnych investícií verejného sektora
   • na splácanie investičných úverov a pôžičiek z emisie strednodobých a dlhodobých cenných papierov
 • podľa rozpočtovej skladby
  • nenávratné výdavky – rozhodujúca časť výdavkov má nenávratný a neekvivalentný charakter
  • návratné výdavky
   V určitých prípadoch majú aj návratný charakter:

   • návratné pôžičky realizované medzi jednotlivými rozpočtami, sú spravidla bezúčelové
   • finančné investovanie, napr. terminované vklady v bankách, nákup dlhopisov, a pod.
 • podľa spôsobu a dôsledkov alokácie verejných výdavkov
  • alokačné verejné výdavky – finančné prostriedky na zabezpečenie verejných statkov
  • redistribučné verejné výdavky – zmierňovanie nerovností v príjmoch (sociálne transfery)
  • stabilizačné verejné výdavky – uplatňovanie stabilizačnej politiky, najmä fiškálne politiky (vládne výdavky na tovary a služby, vládne investície, subvencie k cenám a výkup poľnohospodárskych aj iných produktov, podpora podnikania a pod.

Verejné príjmy

Podstata a štruktúra verejnej rozpočtovej sústavy

Základ verejnej sústavy každej krajiny tvorí verejná rozpočtová sústava (verejné rozpočty). Pod pojmom verejná rozpočtová sústava nerozumieme len štátny rozpočet. Verejná rozpočtová sústava závisí od správneho usporiadania krajiny (štruktúry), verejnej správy a vlády. Štruktúra verejnej správy je determinovaná od štátoprávneho usporiadania (federácia, spolková republika, unitárny štát, …). Zároveň závisí aj od historického vývoja, tradícií, politických faktorov a v menšej miere od ekonomických faktorov.

Štruktúra verejnej rozpočtovej sústavy:

 • sústava rozpočtovo-finančných orgánov, ktorá predstavuje subjektívnu stránku verejnej rozpočtovej sústavy (rozpočet obce – miestna samospráva)
 • sústava rozpočtovo-finančných operácií, ktorá predstavuje objektívnu stránku verejnej rozpočtovej sústavy (množstvo finančných a peňažných operácií – fiškálne, kreditné, sekuritné, asekuračné, tovarovo-peňažné)
 • sústava verejných rozpočtov, ktorá predstavuje javovú formu verejnej rozpočtovej sústav, tzn. aké rozpočty vchádzajú do verejnej rozpočtovej sústavy

Verejný rozpočet je akýkoľvek rozpočet na ktorejkoľvek úrovni zostavený ktorýmkoľvek subjektom verejnej správy. Verejné príjmy sú príjmy všetkých verejných rozpočtov.

Do sústavy verejných rozpočtov vo všeobecnosti zahŕňame:

 • nadnárodný rozpočet
 • ústredný rozpočet (federatívny rozpočet, štátny rozpočet)
 • rozpočty územných samospráv
 • rozpočty verejných podnikov a neziskových organizácií

Rozpočtová sústava v SR

Do rozpočtovej sústavy SR patrí:

 • štátny rozpočet SR
 • rozpočty vyšších územných celkov (samostatných krajov)
 • rozpočty obcí
 • mimorozpočtové fondy
  Sem patria:

  • nemocenské, zdravotné a dôchodkové poistenie
  • štátne
  • účelové fondy na rôznych úrovniach verejných financií (Fond národného majetku
 • rozpočty verejných organizácií

Členenie verejných príjmov

Verejnými príjmami rozumieme všetky príjmy verejných rozpočtov v rámci verejnej rozpočtovej sústavy.

Verejné príjmy podľa spôsobu nadobudnutia delíme na:

 • neúverové
 • úverové

Podľa objemu zdrojov:

 • daňové
 • nedaňové

Podľa spôsobu použitia:

 • bežné – pravidelne opakujúce sa príjmy zabezpečujúce bežný chod danej inštitúcie
 • kapitálové – nepravidelné

Neúverové príjmy

Dane

Dane sú platba:

 • obligatórna (povinná) – povinnosť daná zákonom alebo na základe zákona
 • nenávratná – nebudeme očakávať, že sa nám niekedy v dôsledku odvedenia daní zvýši peňažná zásoba
 • neúčelová – daň sa nevyberá za konkrétnym účelom
 • neekvivalentná – nie presne toľko v podobe verejných statkoch sa nám vráti, koľko sme zaplatili v podobe daní
 • spravidla pravidelná

Do daňových príjmoch zaraďujeme aj iné príjmy, ktoré nemusia spĺňať všetky uvedené charakteristiky:

 • asignačná daň
  V slovenskej daňovej sústave ju nemáme. Je to taká daň, kde daňovník si môže vybrať z dopredu stanovených účelov, na ktorý účel sa jeho platba má použiť – nespĺňa podmienku neúčelovosti. Napr. V Taliansku, si občan môže vybrať medzi výnosom použitým pre náboženské činnosti, alebo pre kultúrne pamiatky a podujatia. Patrí do skupiny individuálnych dôchodkových daní.
 • negatívna daň
  Autorom tejto dane je Milton Friedman. Príjem sa zdaňuje až od istej hranice. Nižšie príjmy sú vyrovnávané občanom formou dotácií z verejných rozpočtov, t. j. nespĺňa podmienku obligatórnosti, pretože daň platia iba tí, ktorých príjem je nad istou hranicou a tí, ktorí majú príjem pod touto hranicou daň neplatia, práve naopak, dostávajú finančné prostriedky od štátu. Je to individuálna dôchodková daň.
 • jednorázová daň
  Využívala sa v minulosti, hlavne v stredoveku, kedy takého dane boli zavedené na vyrovnanie štátnej pokladne pri financovaní vojen – nespĺňala charakter pravidelnosti.
 • clo
  Špeciálna platba, ktorá má charakter daní. Nespĺňa podmienku pravidelnosti, pretože sa vyberá len na základe nejakej skutočnosti, ktorá určuje colná politika.

Vo všeobecnosti sa do daňových príjmov zarátavajú aj tzv. parafiškálne dane. Sú to obligatórne platby, kde povinnosť je určená na základe zákona. Sú pravidelné, sú neekvivalentné, sú nenávratné, no sú určené na presný účel, čiže nespĺňajú charakter neúčelovosti. Ide o povinné odvody do celoštátnych fondov, t. j. do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Daňové zaťaženie je predmetom sledovania všetkých krajín. Preto krajiny sledujú daňové zaťaženie, napr. prostredníctvom daňovej kvóty. Častejšie sa používa tzv. súhrnná daňová kvóta.

Poplatky

Poplatky sú platba:

 • účelová – vyberá sa s konkrétnym účelom a súvisí s poskytovaním konkrétnych verejných statkov.
 • dobrovoľná – občan by sa mal sám rozhodnúť, či daný verejný statok potrebuje, a keď potrebuje, tak aj zaplatí poplatok. Poplatok je vždy nižší, ako by bola cena určená na trhu.
 • ekvivalentná – mal by byť zabezpečená požiadavka ekvivalencia – úžitok = náklad.

Poplatky sa delia na:

 • užívateľské poplatky – komunálny odpad
 • správne poplatky – vystavenie rodného listu, výpis registra trestov…

Z hľadiska príjmov nepredstavujú pre štát veľkú položku, ale pre obce z hľadiska príjmov predstavujú často krát vyššiu položku ako miestne dane.

Úverové príjmy

Pôžičky

Pôžičky sú:

 • návratné platby – zvýšenie peňažnej zásoby spôsobí zníženie peňažnej zásoby v budúcnosti
 • dobrovoľné platby
 • nepravidelné platby
 • účelové – neúčelové

Dotácie (granty)

Dotácie znamenajú presun verejných prostriedkov v rámci verejnej sústavy.

Tento presun môže byť:

 • na tej istej úrovni (presun finančných prostriedkov zo štátneho do miestnych rozpočtov).
 • presun rozpočtov medzi úrovňami (presun finančných prostriedkov z jedného miestneho rozpočtu do druhého miestneho rozpočtu)

Dotáciou sa zvyšuje príjem daného rozpočtu, ale celkové verejné príjmy sa nemenia. Pri všetkých ostatných základných položkách dochádza k rastu (poklesu) finančných prostriedkov.

Verejné príjmy v celku ako také plnia 3 základné funkcie:

 • alokačná funkcia (fiškálna funkcia)
  Je to základná funkcia a jej podstatou je zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na odfinancovanie verejných výdavkov. Za týmto účelom verejné príjmy vznikajú.
 • redistribučná funkcia (progresívne dane)
 • tretia je stabilizačná funkcia – progresívna daň môže vystupovať i v stabilizačnej funkcií, pretože v čase expanzie zmierňuje rast AD (agregátneho dopytu) a v čase recesie spomaľuje pokles AD.

Teória verejnej voľby

Priama a nepriama demokracia

Súkromný sektor – rozhodovanie v súkromný sektore je individuálne a regulácia zabezpečená cenovým alokačným mechanizmom.

Neexistuje zoznam statkov, ktoré by mal zabezpečovať štát.

Ak verejný sektor zabezpečuje verejné statky, tak je potrebné rozhodnúť aké statky má zabezpečovať, v akom rozsahu a v akej kvalite. Verejné statky sa väčšinou poskytujú „bezplatne“ (sú financované z daní). Tieto statky majú slúžiť všetkým občanom a každý občan (spätne) by mal rozhodovať o takomto statku. Voľba je spôsob takého rozhodovania.

Podľa toho či občan rozhoduje priamo, alebo nepriamo voľby rozlišujeme:

 • voľba priamou demokraciou – každý občan má možnosť vyjadriť svoj názor (referendum). Tento spôsob rozhodovania by sme mohli považovať za spravodlivý, ale v demokracii rozhodne väčšina.
  Problémy:

  • neúspešnosť (nízka účasť) – SR 5x organizovala referendum, ale iba jedenkrát úspešne (posledné v r. 2010). Vyššia úspešnosť je pri samosprávach.
  • ekonomické – referendum je veľmi nákladné
  • referendom nemožno rozhodnúť o všetkom. Keď sa realizuje referendum, musí sa jednoznačne formulovať otázka. Nie je to dotazník, v ktorom napíšem svoj názor. Otázka musí byť naformulovaná tak, aby ju nebolo možné pochopiť rôzne. Odpovedá sa na ňu áno/nie. (Zároveň, z ústavy vyplýva, že referendom nemožno rozhodovať o daniach.)
 • voľba nepriamou demokraciou – využíva sa najčastejšie. Volí sa prostredníctvom volebných zástupcov.
  Problémy:

  • problémy prejavovania preferencií – ak má zástupca presadzovať záujmy svojich občanov, mal by poznať ich záujmy. Občania svoje preferencie neprejavujú (napr. nízka účasť vo voľbách). Ak by prejavil svoje preferencie, zástupca by vedel, čo chcú občania.
  • Zástupca má iba jeden hlas. Musí integrovať rôzne preferencie do jedného hlasu. Nemôže súčasne hájiť záujmy všetkých.
  • problémy zohľadňovania rozdielnych názorov pri agregovaní preferencií

Hlasovacie mechanizmy

 • jednomyseľná zhoda
  Všetci hlasujúci musia hlasovať za daný projekt. Vyžaduje sa stopercentná zhoda. Pri jednomyseľnej zhode je nedostatkom vydieranie väčšiny jednotlivcom. Stačí aby bol jeden proti a opatrenie sa neprijme. Potom sa vyjednáva, za akých podmienok by ten jeden súhlasil. To spôsobuje prieťahy. Môže sa tu vyskytnúť aj nekalá činnosť napr. úplatky. Nevýhoda tohto mechanizmu že môže ľahko dôjsť k zotrvaniu starého stavu, čiže ak sa všetci nezhodnú.
 • väčšinová zhoda
  Má dve formy:

  • jednoduchá nadpolovičná väčšina
   Problémom je to, že sa môže prijať neefektívny variant. Je to v prípade ak 51 ľudí zo sto bude „ZA“ a 49 bude „PROTI“. Dá sa to považovať za situáciu, že daný projekt nevyhovuje (približne) až polovici.
  • kvalifikovaná väčšina (2/3, 3/5, …)
   Výhodou je, že prijaté rozhodnutie bude vyhovovať väčšej časti obyvateľstva, a pri tomto spôsobe nedôjde k tomu, že sa vyberie neefektívny variant riešenia.

Štát ako ekonomický subjekt

Štát existoval už pri rozpade prvotnopospolnej spoločnosti. Úlohou štátu bola chrániť súkromné vlastníctvo. No štát nie je prirodzeným prvkom trhového mechanizmu. To ma za následok, že každý zásah štátu do trhového mechanizmu znamená deformáciu trhového mechanizmu.

Štát by mal zasahovať do trhového mechanizmu, ak deformácia štátom je menšia ako dôsledky zlyhania trhového mechanizmu.

Štát ako ekonomický subjekt je špecifický z hľadiska moci.

 • všeobecná moc – každý subjekt v krajine musí túto moc vykonávať a rešpektovať
 • výlučná moc – jedine štát disponuje takouto mocou, to znamená, že môže zakázať činnosť, ktorú by ekonomické subjekty vykonávali, pretože im prináša prospech, ale pre spoločnosť je táto činnosť nežiadúca. A jedine štát môže prikázať vykonávať činnosť, ktorú by ekonomické subjekty sami o sebe nevykonávali, pretože je v rozpore s ich záujmami.

Štát pôsobí aj na trh (určuje pravidlá – podmienky obchodovania, legislatívny rámec) a na trhu (vystupuje strane dopytu aj na strane ponuky).

V súčasnosti sa do popredia vystupujú 3 koncepcie chápania štátu:

 • paternalistický koncept (páter – otec) – na štát sa dívame ako na niečo nadradené. V takejto pozícií predpokladáme, že všetko vie, tak i o všetkom rozhoduje, rieši a má za to zodpovednosť.
 • liberálny koncept – na štát sa díva ako na jeden zo subjektov, ktorý má mať rovnaké práva a povinnosti ako ostatné subjekty. V praxi to nie je celkom tak, pretože na rozdiel od ostatných subjektov štát disponuje všeobecnou a výlučnou mocou.
 • kombinácia – niektoré práva a povinností štát má, zabezpečuje svoje činnosti, ale nie všetky. Ide tu o delenie činnosti medzi štát a verejný sektor.

Rozpočtová sústava

Rozpočtová sústava

Rozpočtová sústava

 

Rozdielnosť názorov ekonómov na úlohu štátu

Vo svete existujú rôzne názory na úlohu štátu v trhovom mechanizme.

Objektívnymi príčinami sú:

 • spôsob skúmania problematiky ( ekonómia ):
  • pozitívna – analýza následkov vládnej aktivity, skúma ekonomické javy také, aké sú (vysoká miera nezamestnanosti – expanzívna fiškálna politika, pozitívna ekonómia bude skúmať ako tieto vládne výdavky ovplyvnili ekonomiku)
  • normatívna – posudzovanie vhodnosti vládnej aktivity (bude pojednávať o ne/vhodnosti použitých nástrojov; skúma, či sa dal problém riešiť i inou cestou)
 • neschopnosť presne odhadnúť dôsledky vládnej politiky (nástroje ekonómie pôsobia v praxi s časovým oneskorením, ktoré je ťažké vyjadriť)
 • rozdiely v názoroch na správanie sa ekonomiky

Neoklasika a neokeyne-siánstvo

(Neoklasická syntéza)

Ponuka pred potenciálnym produktom mierne stúpa, za ním prudko rastie. Mzdy a ceny sú nepružné(spôsobuje to nedokonalá konkurencia & odbory). Ak reálny produkt výrazne pred potenciálnym, sú potrebné vládne výdavky na stimuláciu dopytu.

Neoklasika a neokeyne-siánstvo Neoklasická syntéza

Neoklasika a neokeyne-siánstvo Neoklasická syntéza

 

Monetarizmus

Teória strany ponuky, súčasná makroekonómia, teória strany ponuky: krivka ponuky je veľmi vertikálna. Reálny produkt je blízko potenciálneho a stimulácia dopytu vedie iba k nárastu cenovej hladiny. Mzdy a ceny sú pružné. Preto tieto smery nesúhlasia so zvyšovaním vládnych výdavkov na stimuláciu dopytu.

Monetarizmus

Monetarizmus

 

Ekonómia verejného sektoru sa zaoberá 3 základnými otázkami:

 • skúma, aké ekonomické aktivity verejný sektor realizuje a ako ich organizuje (ktoré verejné statky bude verejný sektor zabezpečovať)
 • skúma dôsledky vládnych opatrení (napr. vládnych výdavkov, zvýšenie daní)
 • ohodnotenie alternatívnych opatrení (keď sa rozhoduje, vždy sú alternatívne opatrenia, volí sa aj kritérium, na základe ktorého sa budú hodnotiť)

Verejné financie označujú modernejší pojem. Označujú špecifické finančné vzťahy a operácie prebiehajúce v rámci ekonomického systému medzi autoritami (orgány a inštitúcie), tzv. verejnej správy na jednej strane a ostatnými subjektmi na strane druhej (t. j. občania – domácnosti, firmy a neziskové organizácie).

Vzťah medzi verejným sektorom a verejnými financiami môže byť:

 • komplementárny (dopĺňajú sa)
 • dichotomický (2 časti jedného celku)
 • schizofrenický (rozdvojený)

Príčiny zlyhania trhového mechanizmu (inak povedané dôvody zásahu štátu do ekonomiky)

Subjektívne príčiny

Subjektívne príčiny vyplývajú z konkrétnych charakteristík danej krajiny. Ide o jedinečnosť kultúry národa (dodržiavanie zvyklostí a tradícií, náboženstvo a pod.).

Objektívne príčiny (ekonomické)

Objektívne príčiny označujú situáciu, v ktorej trhový mechanizmus nedokáže optimálne plniť všetky svoje úlohy. Zhoda v názoroch je, a to v tom, že existuje objektívne daný priestor štátu na zásahy do ekonomiky. Rozdielnosť názorov je v tom, že sa nevedia dohodnúť, v akej miere, do akých oblastiach a akými nástrojmi má štát zasahovať.

 • Mikroekonomické
  Mikroekonomické príčiny súvisia s efektívnosťou ekonomického systému. V tomto prípade trhový mechanizmus zlyháva v optimálnej alokácii výrobných faktorov, čiže v rozhodovaní o troch základných ekonomických otázkach. Trhový mechanizmus zlyháva priamo vo svojej podstate, a to tak, že deformuje cenu. Cena je základný nositeľ informácií na trhu.

  • Verejné statky – ide o statky, o ktoré súkromný sektor nemá záujem, pretože sa nevyplácajú. Ďalej ide o statky, pri ktorých je obtiažne stanoviť cenu, alebo cenu je možné stanoviť, ale je obtiažne vyberať tento poplatok. Statky, ktorých ponuka je nedostatočná, ale ich neposkytovanie by sa stretlo s verejným odsúdením. Sú financované z verejných financií, ktoré sa sústreďujú vo verejnej rozpočtovej sústave. Ide o fiškálne finančné operácie.
  • Externality – vedľajší produkt ekonomickej činnosti (výroby alebo spotreby), ktorý spôsobuje ďalšej osobe dodatočnú ujmu, alebo dodatočný prospech. Neprechádza trhom, tzn. nie je za ňu zaplatené. Delia sa na pozitívne a na negatívne. Negatívne spôsobujú dodatočnú ujmu (zvyšovanie nákladov) a pozitívne dodatočný prospech. Ďalej ich delíme na výrobne a spotrebné externality. Ďalej peňažné a technologické. Externality s lokálnym efektom a externality s národným efektom.
   Negatívna spotrebná externalita – vandalstvo po konzumácií alkoholu, fajčenie

   Pozitívna spotrebné externatita – spotreba verejného statku vzdelávania a potom pri využívaní nadobudnutých vedomostí a znalostí

  • Nedokonalá konkurencia – (monopol, oligopol, duopol, monopolistická konkurencia, monopson). Tlačia cenu smerom nahor.
 • Makroekonomické príčiny súvisia s cyklickým vývojom ekonomiky. Každá ekonomika má tendenciu k nestabilite a štát sa snaží stabilizačnými politikami pôsobiť proticyklicky. Cyklický vývoj ekonomiky eliminovať nedokáže, ale snaží sa vhodnými nástrojmi korigovať negatívne dôsledky tohto cyklického vývoja.
 • Mimoekonomické príčiny súvisia so spravodlivým prerozdeľovaním dôchodkov. Štát sa snaží redistribučnými aktivitami potlačiť sociálnu nestabilitu. Najdôležitejšou otázkou je, aká má byť miera redistribúcie.

Požiadavky na dobrý daňový systém (čo by sa malo zohľadňovať pri tvorbe daňového systému)

 • spravodlivosť
 • ekonomická efektívnosť
 • prehľadnosť a právna perfektnosť
 • flexibilita
 • pozitívne ekonomické pôsobenie na subjekty
 • daňová istota

Fiškálna nerovnováha

Z časového hľadiska rozlišujeme:

 • krátkodobú fiškálnu nerovnováhu. Označuje sa pojmom rozpočtový deficit
 • dlhodobú fiškálnu nerovnováhu. Označuje sa pojmom verejný dlh

Fiškálna nerovnováha predstavuje nesúlad medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami na konkrétnej úrovni verejného rozpočtu. Názory na deficit štátneho rozpočtu sa rôznia. Krátkodobá rovnováha je schodok štátneho rozpočtu vykázaní v priebehu 1 roka.

Vyrovnaný rozpočet môže byť len teoretický. Prakticky len za jeden jediný deň, a to len za predpokladu, že bol rozpočet schválený ako vyrovnaný a jedine 1. 1. b. r. Počas celého rozpočtového obdobia je buď schodkový, alebo prebytkový.

Častejšie je schodkový. Prebytkový je málokedy (napr. na konci marca, keď sa podávajú daňové).

Deficit štátneho rozpočtu:

 • štrukturálny
 • cyklický
 • celkový

Deficit i prebytok môže vzniknúť 3 spôsobmi:

Prebytok:

 • Príjmy rastú rýchlejšie ako výdavky. Toto je typické pre obdobie expanzie.
 • Príjmy rastú, ale výdavky klesajú – takáto situácia môže nastať v štádiu expanzie a keď súčasne vláda uplatňuje reštriktívnu fiškálnu politiku. Automatickými zabudovanými stabilizátormi sa spomaľuje rast disponibilného dôchodku (progresívna daň). Takáto situácia je vítaná, keď krajina má pomerne vysoký dlh, keď sa jej naakumulujú finančné prostriedky na zníženie verejného dlhu.
 • Príjmy rastú, výdavky sa nemenia, resp. výdavky klesajú a príjmy sa nemenia – skôr matematické ako praktické úvahy.

Schodok:

 • Príjmy sa nemenia, ale výdavky rastú – napr. potrebou riešenia infraštruktúry, ide o výdavkový šok, ktorý spôsobí zvýšenie kapitálových výdavkov, ktoré nie je možné kryť z bežných príjmov.
 • Klesajú príjmy a rastú výdavky – prípad hospodárskej recesie. Klesá ekonomická aktivita, klesajú príjmy, klesajú daňové výnosy. Taktiež dochádza k rastu nezamestnanosti, čo spôsobuje tlak na rast vládnych výdavkov. Táto situácia je pomerne nepriaznivá.
 • Príjmy klesajú a výdavky sa nemenia – pri daňových reformách, keď dôjde k poklesu daňového výnosu v dôsledku zúženia daňovej základne alebo poklesom daňovej sadzby (ceteris paribus).

Z hľadiska štruktúry môžeme hovoriť o deficite bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu. Kapitálový rozpočet zabezpečuje financovanie investícií a tie sú spravidla dlhšie ako jeden rok a sú finančne podstatne náročnejšie.

Z hľadiska vzniku a riešenia je potrebné riešiť deficit na štrukturálny a deficit cyklický. Štrukturálny je tzv. aktívny a vzniká v dôsledku uplatňovania hospodárskej politiky vládou, preto má názov aktívny, pretože vzniká cieľavedomo. Cyklický deficit je tzv. pasívny deficit, ktorý vzniká v dôsledku cyklického vývoja ekonomiky, t. j. v štádiu recesie.

Celkový deficit = primárny deficit + úroky z verejného dlhu.

Primárny deficit je schodok rozpočtu v danom roku. Prostredníctvom primárneho deficitu možno hodnotiť aktivitu vlády. Úroky z verejného dlhu sú dôsledky činnosti predchádzajúcich vlád.

Príčiny rozpočtového deficitu

Rozpočtový schodok môže byť spôsobený tak na strane príjmov, ako i na strane výdavkov.

 • Vnútorné faktory
  Vnútorné faktory ovplyvňujú aktívny deficit (štrukturálny).

  Patria sem:

  • expanzívny charakter fiškálnej politiky (znižovanie daní, zvyšovanie výdavkov)
  • časové rozloženie výdavkového šoku (z rôznych dôvodov môže byť nátlak na vládne výdavky, napr. pri zlej infraštruktúre ich modernizáciou sa zvyšujú výdavky, pri prírodných katastrofách…), pričom výdavkový šok je potrebné patrične kryť
  • časové rozloženie daňového zaťaženia
  • vládny populizmus
 • Vonkajšie faktory
  Vonkajšie faktory ovplyvňujú pasívny deficit (cyklický).

  Patria sem:

  • kolísanie tempa ekonomického rastu hospodársky pokles a rast nezamestnanosti
  • rast cien základných surovín – cenové šoky základných surovín (napr. ropné šoky) spôsobujú rast cien tovarov a služieb (kúpime 4 lavice nie po 400 €, ale po 500 €)
  • depresia vo svete – pokles vývozu => zníženie nezamestnanosti
  • vývoj úrokovej miery, resp. jej rast – keď sa vykáže deficit rozpočtu môže vláda zobrať úver, vydávať obligácie, ale tie môže predávať i v zahraničí. Tým vzrastie dopyt po domácej mene, vzrastie úroková miera (ak sa nemení dopyt), to spôsobí pokles hrubé domáce investície, ale poklesne i spotrebiteľský úver. Keď poklesne Ig, poklesne i výroba a poklesne i nezamestnanosť.
  • úrok z verejného dlhu – môže zvýšiť štátny deficit
  • mimoriadne udalosti

Možnosti krytia deficitu

 • vyrovnanie rozpočtu z prebytkov vytvorených v minulom rozpočtovom období
 • peňažné krytie
 • dlhové krytie emitovaným vládnych obligácií
 • krytie aktívami (predaj štátnych aktív (majetky a podniky štátu))

Definovanie verejného sektora

Verejný sektor

Verejný sektor predstavuje časť spoločenskej reality založenej na štátnom, komunálnom vlastníctve. Regulačným mechanizmom nie je trhových mechanizmus, ale štát. Rozhodovanie je kolektívne a politické. Cieľom verejného sektora je tzv. realizácia verejného zámeru. Posudzuje, či program vyhovuje väčšej časti obyvateľov.

Existuje časť spoločenskej reality, ktorú je možné zabezpečovať súkromným i verejným sektorom. A preto je potrebné urobiť rozhodnutie, ktoré potreby bude uspokojovať súkromný sektor a ktoré verejný sektor.

Neziskový sektor

Činnosť v neziskovom, dosahuje zisk. Je to časť spoločenskej reality založená na súkromnom vlastníctve, regulačným orgánom je trh a rozhodovanie je v rukách orgánu neziskovej organizácie (kolektívne rozhodovanie). Orientuje sa na činnosti, ktoré by v mnohých prípadoch mal zabezpečovať verejný sektor.

Na základe toho ich členíme:

 • vzájomno-prospešné činnosti – sú založené na spoločnom záujme skupiny ľudí v ktorejkoľvek oblasti (advokátska komora, rôzne zväzy)
 • verejno-prospešné činnosti – prospech, úžitok by mal plynúť pre každého.
  Pre tento sektor je typická dobrovoľnosť, bezplatne poskytovaná práca a filantropia

Financovanie sektormi

Súkromný sektor zabezpečuje také činnosti, z ktorých mu plynú zisky a bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú spoločensky prospešné. Verejný sektor zabezpečuje také činnosti, ktoré nebude zabezpečovať súkromný sektor. Neziskový sektor bude realizovať záujmy skupiny.

Daňové incidencie (posuny daňového zaťaženia)

Dane ovplyvňujú všetky ekonomické subjekty. Nemali by však brániť podnikaniu a nemali by spôsobovať daňovú distorziu – rozptýlenie. Uvalená daň na daňový subjekt nemusí znamenať, že daný subjekt ponesie daňové bremeno. V praxi dochádza k tzv. presunu daňového bremena medzi subjektmi a odvetviami. Daňou je zaťažený v skutočnosti niekto iný ako sa bolo v úmysle.

typy incidencie:

 • formálna incidencia – vyjadruje na koho je daň uvalená
 • reálna incidencia – vyjadruje kto v skutočnosti ponesie daňové bremeno

Daňové bremeno
Posun dopredu na spotrebiteľa

Posun dopredu môže byť 100 %, môže byť viac alebo menej ako stopercentný.

Predpokladajme dôchodkovú daň, ktorou sa zaťažuje korporácia (výrobca), v isto priemysle. Ak sa uplatní dodatočná daňová sadzba pre tento priemysel, pri výrobných nákladov 5 € a pri predajnej cene 7 € výrobca dosahuje zisk 2 €. Zvýšeným daňovým bremenom dôjde k zvýšeniu dane o, napr. 1 €. Ak si subjekt chce zachovať zisk na rovnakej úrovni, musí zvýšiť predajnú cenu. Predajná cena sa zvýši na úroveň 8 €.

Posun dopredu daňového bremena (či daňové bremeno ponesie ten subjekt), bude záležať od elasticity (pružnosti) ponuky a dopytu na danom trhu.

Vplyv elasticity dopytu (sklon krivky) na daňový posun (incidenciu)

Vplyv elasticity dopytu (sklon krivky) na daňový posun (incidenciu)

Vplyv elasticity dopytu (sklon krivky) na daňový posun (incidenciu)

 

Výrobcovi sa podarí presunúť daňové bremeno na spotrebiteľa o 100 %.

Úplný presun daňového bremena na spotrebiteľa

Pri prvom grafe predpokladáme nulovú elasticitu dopytu (napr. dopyt po existenčných statkoch).

Pri druhom predpokladáme nekonečnú elasticitu ponuky (napr. pri statkoch, po ktorých dopyt je výrazne nenasýtený – módny hit).

Daňové incidencie (posuny daňového zaťaženia)

Úplný presun daňového bremena na spotrebiteľa

Výrobcovi sa podarí presunúť daňové bremeno na spotrebiteľa tým viac, čím je elasticita dopytu nižšia a krivka dopytu vertikálnejšia, alebo elasticita ponuky väčšia a krivka ponuky horizontálnejšia.

Žiadny presun daňového bremena na spotrebiteľa

Výrobcovi nepodarí presunúť daňové bremeno a celé daňové bremeno ponesie sám.

Žiadny presun daňového bremena na spotrebiteľa

Žiadny presun daňového bremena na spotrebiteľa

 

Pri prvom grafe predpokladáme elasticitu ponuky nulovú, výrobca vyrobí vždy také isté množstvo výrobkov pri rôznych cenách (v krátkom období nie sú k dispozícií výrobné). Krivka ponuky je vertikálna, posun sa nemôže uskutočniť. Pri druhom grafe je elasticita dopytu nekonečná (spotrebiteľ je ochotný kúpiť akékoľvek množstvo pri jednej cene, za daný tovar viac nezaplatí – ide o statky dlhodobej spotreby, napr. nehnuteľnosti). Výrobcovi sa podarí tým menej presunúť daň na spotrebiteľa, čím je ponuka neelastickejšia, alebo menej elastická a krivka ponuky zvislejšia, alebo čím je elasticita dopytu vyššia a krivka dopytu vodorovnejšia.

Daňou môže byť zaťažený i predávajúci. Grafy sú podobné ako pri výrobcovi. Dôsledok: pri daňovom zaťažení predávajúceho dochádza na čiastkovom trhu k zvýšeniu ceny daného tovaru a zníženiu množstva predávaného tovaru.

Daňou môže byť zaťažený i spotrebiteľ (spotrebné dane). Ak cena tovaru v dôsledku uvalenia dane sa zvýši, požadované množstvo poklesne a posúva sa dopytová krivka. V dôsledku zaťaženia spotrebiteľa na trhu s daným výrobkom dôjde k poklesu požadovaného množstva.

Vplyv uvalenia dane na správanie sa výrobcu a národného hospodárstva ako celku

Vplyv uvalenia dane na správanie sa výrobcu a národného hospodárstva ako celku

Vplyv uvalenia dane na správanie sa výrobcu a národného hospodárstva ako celku

 

V podmienkach nedokonalej konkurencie, v monopole, výrobca optimalizuje svoj zisk, ak MR = MC. Pri monopole je trhový dopyt rovný individuálnemu dopytu (je iba 1 výrobca). MR je klesajúca funkcia dopytu (prvá derivácia). Hraničné náklady najprv klesajú, potom stúpajú.

Zvýšenie daní spôsobí (buď alebo):

 • zvýšenie MC (hraničné náklady) – posun hraničných nákladov do MC´
 • zníženie MR (hraničné príjmy)

Uvalením dane sa zvyšujú MC, krivka MC sa posunie doľava hore, rovnováha bude pri q1. Výrobca znižuje výrobu.

Zvyšovanie daní má za následok rast cien v danom odvetví a pokles trhového množstva daného tovaru. To vo všeobecnosti povedie k zvyšovaniu ceny a k znižovaniu vyrábaných tovarov v celom národnom hospodárstve.

Pri tvorbe daňového systému je potrebné sledovať daňové posuny a mali by sa voliť také dane, pri ktorých nedochádza k daňovým posunom (distorziám). Dane predstavujú fenomén, ktorý ovplyvňuje správanie sa ekonomických subjektov, a to pozitívne alebo negatívne.

Prípad zvýšenia AD > AS a zvýšenie CPI

Prípad zvýšenia AD > AS a zvýšenie CPI

 

Posun dozadu na zamestnanca

Ak chce výrobca znížiť výrobné náklady, zníži mzdové náklady. Znížiť mzdu len tak ľahko nemôže (odbory). Ale môže znížiť počet zamestnancov.. Efektom je situácia, kedy zamestnanci vykonávajú za tú istú mzdu väčší objem práce.

Posun daňového bremena dozadu na zamestnanca

Posun daňového bremena dozadu na zamestnanca

Výrobcovi sa nepodarilo presunúť daňové bremeno na spotrebiteľa (zvýšiť cenu svojho výrobku).

Variabilnou zložkou výrobných nákladov je aj mzda. Výrobca bude mať snahu znížiť reálnu mzdu o veľkosť daňového zaťaženia. Výrobcovi sa podarí posunúť daňové bremeno dozadu na zamestnanca tým viac, čím je elasticita dopytu po práci vyššia a elasticita ponuky práce nižšia.

Daňová reforma 2004

Zásady daňovej reformy

 • spravodlivosť a proporcionalita
 • vylúčenie duplicitného zdanenia
 • zásada účinnosti – daňový systém má byť účinný, aby nedochádzalo k daňovým únikom
 • zásada jednoznačnosti a jednoduchosti
 • zásada neutrálnosti – dane by mali byť neutrálne, tzn. zmenou daní sa nesmie dosiahnuť zmena preferencií spotrebiteľov (štruktúra spotreby). Predpokladá sa, že z dlhodobého hľadiska nie len trh, ale aj spotrebitelia sú racionálny. Dane, ktoré sú neutrálna, majú iba dôchodkový efekt, ale dane, ktoré nie sú neutrálne sa nazývajú distorzné a majú okrem dôchodkového aj substitučný efekt.

Dôchodkový efekt predpokladá, že m1 a m2 sú rovnobežné

Daňová reforma 2004 - Dôchodkový a substitučný efekt

Dôchodkový a substitučný efekt

Dôsledky daňovej reformy

 • zavedenie rovnej dane (proporcionálnej)
 • daňové bremeno sa presunulo z výroby na spotrebu (chceli tak podporiť podnikateľskú činnosť, no museli si zabezpečiť príjem)
 • miestne dane sa pridelili do kompetencii obcí alebo VÚC
 • zabránilo sa dvojitému zdaneniu (daň z dividend) – dividenda je už očistená o daň a ďalším zdanením sa odstránilo dvojité zdanením
 • zrušenie daní – daň z dedenia, daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti a daň z darovania – dôvod, spravodlivosť, príjem z daní bol nižší ako náklady na správu
 • zrušili sa množstvo výnimiek (dovtedy platilo vyše 200 výnimiek)
 • celý systém sa zjednodušil a sprehľadnil => menšie daňové úniky
 • bola fiškálne neutrálna, tzn., že keď zaviedli reformu, nemali záujem zvýšiť daňový príjem, ale nakoniec v konečnom dôsledku sa vyzbieralo viac (menšie daňové úniky, pozitívny efekt daňovej reformy – zvýšenie podnikateľskej činnosti)

Byrokracia

Byrokracia je administratívny aparát (rozhodnutie prijaté formou zákona).

Byrokracia je realizátorom verejných výdavkov (ministerstvá a nižšie orgány budú rozhodovať komu koľko).

Existujú dva teoretické prístupy k byrokracii:

 • Weberovská koncepcia – hovorí o tom, že byrokracia háji záujmy väčšiny, bude realizovať záujmy občanov, no iba za podmienok ak sú presne a priori určené všetky pravidlá. Predstavuje skoro vojenský režim, riadi sa vopred určenými pravidlami v prospech občanov. Predpokladá sa, že každá aktivita by mala byť v týchto pravidlách zahrnutá, čo prax tomu veľmi neodpovedá.
 • Niskanenov-Parkinsonov prístup – predpokladá, že byrokracia nemusí realizovať záujmy občana, verejné záujmy, ale môže, ak to povoľujú pravidla, presadzovať i vlastné záujmy. Pri tomto prístupe záujmom (cieľom) je maximalizácia výška rozpočtu, pretože objem finančných prostriedkov, s ktorými bude nakladať je priamo úmerná jej moci.Hypotézy:
  • maximalizuje výšku rozpočtu – moc
  • výška rozpočtu nemôže klesnúť pod výšku celkových nákladov administratívy (veľmi ťažko a znižuj administratívne výdavky jednotlivých verejných inštitúcií)
  • výška rozpočtu vyjadruje hraničný sklon politickej moci k plateniu za služby byrokracie, t. j. vlastne hraničný úžitok činnosti administratívy z pohľadu politika
  • byrokracia a politická moc = výmena špecifického statku za špecifický rozpočet (špecifickým statkom je služba byrokracie politikovi)

Parkinsonove zákony:

 • úradník chce rozširovať počet svojich podriadených a nie počet konkurentov
 • úradníci sa zamestnávajú prácou navzájom
 • ak existuje čo i len jedna možnosť na odsunutie dôležitého…

Fakturácia a platenie investičných prác

Možnosti fakturácie stavebných prác

 • Časová fakturácia – investor v pravidelných, zvyčajne mesačných intervaloch preberá od stavebnej firmy realizované práce za uplynulé obdobie na základe dokladu o prevzatí. Následne tieto práce zhotoviteľ vyfakturuje a objednávateľ zaplatí.
 • Vecná fakturácia – založená na tom, že sa fakturujú len prevádzkyschopné súbory, objekty alebo vecné etapy ich ukončenia a prevzatia. Cieľom je vytvorenie tlaku na zhotoviteľa, aby realizoval výstavbu načas, kvalitne a komplexne odovzdal objekt do používania.
 • Kombinácia vecnej a časovej fakturácie – zvyčajne stavebná firma požaduje zálohu na zariadenie staveniska a počiatočné práce. Potom na základe skutočne realizovaných prác odsúhlasených investorom a zahrnutých do zálohových faktúr dochádza k pravidelným splátkam. Prílohou faktúr je zisťovací protokol, v ktorom investor potvrdzuje skutočne zrealizované práce. Investor pri každej čiastkovej platbe zvyčajne pozastaví vo forme zádržného časť platby (zvyčajne 10%) ako záruku na možné vady, ktoré sa objavia počas realizácie diela. Pozastavenú čiastku môže potom investor použiť k úhrade nákladov spojených s odstránením rôznych vád a nedorobkov.

Vývoj svetovej ekonomiky

Svetová ekonomika sa sformovala v poslednej tretine 19. storočia ako svetová kapitalistická ekonomika.
Príčinou vývoja svetovej ekonomiky bol rýchly rozvoj vedy a techniky a ich využitie v národnom hospodárstve.

V koncom 19. Stor. s vytvorili vhodne podmienky pre vývoj svetovej ekonomiky:

 • rozvoj výrobných faktorov v podobe deľby práce a tým rast trhov/obchodu
 • vznik štátov a plnenie ich funkcii
 • kolonializmus (akumulácia výrobných zdrojov do mocensky silnejších štátov, tak vznikla netypická koloniálna medzinárodná deľba práce medzi priemyselnými a surovinovo-potravinovými ekonomikami krajín (neekvivalentná výmena))
 • postupne medzinárodná deľba práce a medzinárodný obchod prerástli pod vplyvom kolonializmu do svetovej deľby práce a do svetového trhu

Etapy vývoja svetovej ekonomiky

 • 1. etapa (obdobie poslednej tretiny 19. storočia)
  svetová ekonomika sa uskutočňuje medzi metropolami a koloniálnymi perifériami
 • 2. etapa (obdobie po r. 1890 do konca 1. sv. vojny)
  Mohutný ekonomický rozvoj sprevádzaný rastúcimi medzinárodnými a národnými rozpormi. Vznikali rozpory medzi metropolami a kolóniami a polokolóniami a všeobecne rozpory o znovurozdelenie sveta.
  Vznik 1. svetovej vojny a socializmu v Rusku
 • 3. etapa (obdobie medzi 2 vojnami)
  V tomto období vznikla veľká hospodárska kríza. Po kríze nastala fáza zotavovania ekonomík. Vzniká rozpor medzi socialistickou (ZSSR, centrálne plánovanie) a kapitalistickými ekonomikami, Zavádzajú sa nové formy regulácie – keynesiánstvo.

  Po 2. svetovej vojne vznikli 2 svetové ekonomické sústavy:

  • kapitalistická – súkromné vlastníctvo, trhový mechanizmus
  • socialistická – štátne vlastníctvo, centrálne plánovanie
 • 4. etapa (obdobie od 2. svetovej vojny do 80.-90. rokov 20. Storočia)
  Existovali 2 ekonomické systémy a prehlbovali sa rozdiely medzi socialistickými a kapitalistickými ekonomikami a rozvojovými ekonomikami. Vznikali základy integračných procesov, reštrukturalizácia ekonomík na báze vedecko-technického procesu a prestavba medzinárodných menových vzťahov.

  Fázy povojnového vývoja svetovej ekonomiky

  • 1. Fáza (40.-60. roky 20. storočia)
   Je to obdobie obnovy ekonomík, obdobie zániku klasického kolonializmu a obdobie relatívnej prosperity pre ekonomiky. Nastali progresívne zmeny v odvetvovej štruktúre svetovej ekonomiky. Vznikajú značné rozdiely v ekonomickom tempe rastu rozvinutých trhových ekonomík, rozvojových ekonomík a centrálne plánovaných ekonomík. Rastie životná úroveň. Najväčším vtedajším problémom ekonomík bola inflácia.
  • 2. Fáza (70. a 80.-te roky 20. storočia)
   Je to kritické obdobie (obdobie recesie až depresie), pretože vznikali závažné poruchy a spomalenie až ekonomický pokles ekonomík.
   Vznikajú tu nasledovné poruchy v ekonomikách:
   stagflácia = stagnácia + inflácia
   slumpflácia = pokles + inflácia
   štrukturálna kríza – zápornejšie tempo rastu rozvinutých trhových ekonomík ako rozvojových krajín

   Vznikla ropná kríza (dve ropné šoky):

   • 1. v 1973
    OPEC (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu) dvihla cenu ropy z 2,5 USD na 11,6 USD za barel
   • 2. v 1979-1981
    Počas druhého ropného šoku sa cena ropy vyšplhala až na 36 USD za barel. Od roku 1986 začala cena ropy klesať až na 16-20 USD za barel.

   Surovinová kríza – dočasný nedostatok surovín a súčasný rast cien (konjunktúra v USA, Japonsku, západnej Európe)
   Potravinová kríza (100-ročná neúroda v Ázii a Afrike; USA obmedzenie osevnej plochy od r. 1972)

 • 5. etapa (obdobie od 90.-tych rokov 20. Storočia)
  V tomto období vznikla jednotná trhová ekonomika, čiže prechod centrálne plánovaných ekonomík na trhové princípy. USA si obnovilo pozíciu vo svetovej ekonomike, Postupne začal nástup nových informačno-komunikačných technológii. Vznikali globalizačné procesy, rozvíjali sa medzinárodné ekonomické inštitúcie a nastupuje znalostná spoločnosť.
  No v 90-tých rokoch nastal aj pokles vo svetovej ekonomike (-0,5 % vo výrobe). Príčinou bola transformácia centrálne plánovaných ekonomík na trhové ekonomiky a hospodárska kríza v Japonsku.
  Koncom 20. Storočia prechádza Čína na trhovú ekonomiku, no bez politických zmien a zaznamenáva významný ekonomický rast.

Vývoj medzinárodného menového systému

 1. obdobie bimetalizmu (do r. 1870)
 2. obdobie zlatého štandardu (1870-1914)
 3. obdobie medzivojnového medzinárodného menového systému (1914-1939)
 4. obdobie Bretton-woodského menového systému (1944-1971)
 5. obdobie Kingstonského menového systému (1976-do súčasnosti)

Breton-Woodsky menový systém

Breton-Woodsky menový systém je povojnový medzinárodný menový systém vytvorený podľa princípov schválených v r. 1944 v Breton-Woode.

Breton-Woodsky menový fungoval na princípe, tzv. dolárového zlatého štandardu.
To znamenalo, že:
Americký dolár bol priamo vymeniteľné za zlato, ale len vo vzťahu k centrálnym menovým inštitúciám.
Americký dolár bol vymeniteľný za zlato v ľubovoľnom množstve a v pevnom kurze.
Cena jednej trójskej unci zlata (31.1035 g) bola pevne stanovená na 35 amerických dolárov (1 USD = 0,8886 g zlata).
Každá krajina musela udržiavať pevný kurz svojej meny ± 1 % a zmeny v menových kurzoch museli konzultovať s MMF.

Príčiny rozpadu Breton-Woodsky menového systému

 • rastúci deficit platobnej bilancie USA – neudržateľnosť pevného výmenného pomeru USD a zlata
 • zrušenie oficiálnej ceny zlata a nástup trhovej ceny
 • nerovnomerná a chronická inflácia vo svetovej ekonomike
 • nerovnomerný ekonomický vývoj USA – ostatný svet po 2. sv. vojne
 • chronické deficity platobných bilancií ostatných štátov (iných ako USA)
 • pokles konkurencieschopnosti ekonomiky USA

Kingstonský menový systém

Kingstonský menový systém bol kodifikovaný v Kingstone (Jamajka) pod názvom „Dohoda o menovom usporiadaní“

Princípy Kingstonského menového systému:

 • legalizovanie pohyblivých menových kurzov
 • členská krajina si sama volí systém menových kurzov
 • zrušená oficiálna pevná cena zlata
 • zrušené zlaté parity mien
 • nová medzinárodná menová jednotka SDR (Special Driving Rights = zvláštne práva čerpania), ktorá slúžila na financovanie deficitov platobnej bilancie členských štátov MMF

Svetová ekonomika

Svetová ekonomika má 2 typy cieľov:

 • Všeobecný cieľ
  Všeobecným cieľom je zvyšovanie blahobytu svetovej populácie prostredníctvom efektívnejšieho využívania svetových rezerv a zdrojov
 • Čiastkové ciele:
  • ekonomický rast
  • zabezpečiť makroekonomickú rovnováhu tohto systému
  • efektívne využívanie zdrojov svetovej spoločnosti

Metódy skúmania svetovej ekonomiky

Svetová ekonomika využíva viaceré metódy na získanie informácii o svetovej ekonomike.

Metódy:

 • systémová analýza a stémová syntéza
  Pre svoj prístup k riešeniu problémov nevymedzuje rigidné a nemenné zásady. Napriek tomu vychádza z istých názorov a predpokladov, ktoré má tendenciu zachovať. Pomocou tejto metódy sa snažíme zachytiť kvalitu systému svetovej ekonomiky ako celku.
 • vedecká abstrakcia
 • indukcia a dedukcia
 • pozorovanie a porovnávanie ekonomických javov a procesov
 • kvantitatívne metódy (matematické, štatistické, ekonometria)

Význam svetovej ekonomiky ako vedného odboru

 • Poznatky o svetovej ekonomike (javy a zákonitosti vývoja svetovej ekonomiky) majú uplatnenie v hospodárskej praxi na rôznych úrovniach
 • Poznatky sa využívajú v medzinárodných ekonomických vzťahov, na riadenie ekonomiky krajiny, riadení zahraničného obchodu a pri zapájaní sa krajiny do medzinárodného integračného procesu, medzinárodných menových a finančných vzťahov
 • Poznatky a znalosti svetovej ekonomiky sú nutnou podmienkou pri kvalifikovanom riadení národnej ekonomiky

Podnikové formy medzinárodnej spolupráce

Podstata podnikovej medzinárodnej spolupráce

Pre ekonomicky silnú krajinu

 1. Využitie relatívne lacnej pracovnej sily – preto sa spolupráca presúva postupne smerom, napr. ku hranici EÚ s tretími krajinami
 2. Dostatočné veľké odbytové trhy zatiaľ nenasýtený domáci trh v transformujúcej krajine a blízkosť nových trhov za hranicami EÚ
 3. Kvalifikovaná pracovná sila

Členenie foriem podnikovej medzinárodnej spolupráce z hľadiska stupňa spolupráce:

 1. Komerčný – zahŕňa priamy, alebo nepriamy export/import
 2. Zmluvný – tvoria ho dodávateľsko-odberateľské vzťahy, licencie, franchising, leasing, outsourcing, dodávka na kľúč, iné formy spolupráce
 3. Participačný – vyššia forma spolupráce. Ide o priame zahraničné investície, minoritné/majoritné vlastníctvo, kapitálová/majetková účasť na podnikaní (nákup cenných papierov, venture, risk kaptál, join-venture)
 4. Autonómny – odkúpenie domácej firmy zahraničnou, mergers a acquisitins (fúzie a akvizície), pobočky zahraničnej firmy, afilačné zmluvy

Strategické aliancie

Strategická aliancia je organizačná forma, ktorá pomáha zaisťovať spoločnú kooperatívnu podnikateľskú činnosť. Tvoria ju dve alebo viac navzájom viac/menej samostatných organizačných jednotiek (strategický partneri). Na základe spoločne stanovených strategických cieľov a nadväzujúcich cieľov takticky (operačných) SA pôsobí ako relatívne samostatná podnikateľská jednotka. Môžu nadobúdať podobu sieťovej alebo uzlovej aliancie.

Transnacionálne korporácie

Transnacionálne korporácie sú právne osoby alebo osoby bez právnej subjekty, ktoré pozostávajú z materských podnikov a ich zahraničných afilácií.

Materský podnik sa definuje ako podnik, ktorý kontroluje aktíva iných subjektov v krajinách iných ako je materská krajina, a to zvyčajne tým, že vlastní určitý kapitálový podiel.

Konkurenčné výhody transnacionálnych korporácií

Všeobecné konkurenčné výhody

 1. Goodwill založený na značke , alebo obchodnom mene
 2. Úspory z veľkého objemu pri distribúcií
 3. Úspory z veľkého objemu pri inzercii
 4. Riadenie ľudských zdrojov
 5. Vlastná technológia
 6. Úspory z veľkovýroby
 7. Úspory z veľkého objemu pri nákupe
 8. Úspory z veľkého objemu pri financovaní
 9. Vládna ochrana

Špecifické konkurenčné výhody

 1. Mnohonárodná diverzifikácia
 2. Manažérska skúsenosť
 3. Schopnosť mnohonárodného marketingu
 4. Schopnosť získať mnohonárodné zdroje

Nástroje obchodnej politiky štátu

Zmluvné nástroje obchodnej politiky štátu

 1. Obchodná zmluva (rámcová dohoda medzi dvomi alebo viacerými štátmi, ktoré obsahujú všeobecné zásady vzájomného postupu zmluvných strán v oblasti obchodných vzťahov. Obsahujú dohody o podmienkach dovozu a vývozu tovaru, colné, daňové a platobné otázky)
 2. Obchodná dohoda (konkretizácia obchodných zmlúv na dané obdobie. Stanovujú rozsah a tovarovú štruktúru výmeny tovaru)
 3. Platobná dohoda (spôsob vzájomného vyrovnania pohľadávok a záväzkov, ktoré vznikajú vo vzájomných vzťahoch)

Autonómne nástroje obchodnej politiky štátu

 1. Clá
 2. Kvantitatívne reštrikcie
 3. Devízové reštrikcie
 4. Technické prekážky
 5. Podpory vývozu (proexportná politika, napr. vývozné prémie, colné reštrikcie a pod.)

Migrácia pracovných síl

Migrácia pracovných síl je relatívne dobrovoľný, prevažne ekonomicky motivovaný pohyb pracovných síl cez hranice štátu na účelom spravidla dlhodobého, resp. trvalého pobytu.

Príčiny migrácie pracovných síl

 • Ekonomické
 • Neekonomické:
  • Politické
  • Vojenské
  • Rasové
  • Náboženské
  • Národnostné
  • Rodinné
  • Ekologické

Delenie:

 • podľa príčin
 • podľa organizovanosti
 • podľa trvania
 • podľa motivácie
 • podľa kvalifikácie
 • podľa profesie
 • podľa smerov migrácie

Meranie migrácie

Objem migrácie M = emigrácia + imigrácia

Migračná bilancia je vzťah emigrácie a imigrácie (aktívna, pasívna, nulová)

Dôsledky migrácie

Migrácia pôsobí hlavne na:

 • na zamestnanosť (vo vysťahovaleckej/prisťahovaleckej krajine)
 • na štát
 • na HDP sveta
 • remitencie
 • zahraničný obchod
 • medzinárodný pohyb kapitálu
 • mimo materskú krajinu žije asi 140-150 mil. ľudí
 • najviac migrantov prúdi do: USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Argentíny, Brazílie, Švajčiarska, EÚ-15

Medzinárodný pohyb kapitálu (vývoz a dovoz)

Medzinárodný pohyb kapitálu znamená presun (mobilita) hodnôt medzi krajinami, aby v inej krajine pôsobila ako kapitál – hodnota, ktorá sa zhodnocuje je periodická reprodukcia výnosu pre vlastníka.

Motívy vývozu a dovozu kapitálu

 • vyššia miera zisku, aleboúrokovej miery
 • doplnok vývozu tovaru
 • získanie modernejších technológií
 • krátkodobé špekulatívne motívy
 • dôsledok zmeny politickej situácie
 • rozdielna ekologická regulácia
 • obchodné bariéry
 • riešenie/urýchlenie ekonomického rastu/rozvoja
 • získanie prístupu k zdrojom surovín
 • koncentrácia zdrojov pri náročných investíciách

Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie investora priamych zahraničných investícií

 • infraštruktúra
 • colná politika
 • existencia dodávateľov a odberateľov
 • stupeň voľnosti pohybu pracovnej sily
 • kvalifikácia pracovnej sily
 • miestne obmedzenia
 • priemerná úroveň miezd
 • daňová politika a sadzby odvodov za pracovnú silu

Formy podpory priamych zahraničných investícií

 • daňové zvýhodnenia (daňové prázdniny, diferencovaná sadzba dane z príjmov)
 • colné úľavy
 • finančná podpora (dotácie, granty)
 • nefinančná miestna podpora (vybudovanie infraštruktúry, darovanie pozemkov, priemyselné parky)

Formy vývozu/dovozu kapitálu

 • podľa vlastníctva delíme kapitál na:
  • súkromný
  • štátny/verejný
  • medzinárodný
 • podľa typu:
  • podnikateľský
  • pôžičkový
 • z hľadiska času:
  • pohyb krátkodobého kapitálu (do 1 roka)
  • pohyb strednodobého kapitálu (1-5 rokov)
  • pohyb dlhodobého kapitálu (5 viac rokov)

Dôsledky vývozu/dovozu kapitálu

 • viacnásobne rýchlejšia dynamika ako vývoz a dovoz tovarov a služieb
 • urýchľuje ekonomický rast (aj s možnosťou deformácie štruktúry ekonomických, ekologických dopadov)
 • prispieva k vyrovnávaniu produktivity práce a životnej úrovne
 • vznik transnacionálnych korporácií a posilňovanie ich postavenia
 • súvisí so zahraničným zadlžením
 • očakávania rastu zamestnanosti, HDP, získania moderných technológií, kvalifikovaných odborníkov, vrátane manažmentu

Medzinárodné menové vzťahy

Medzinárodné ekonomické vzťahy

Medzinárodné ekonomické vzťahy sa realizujú prostredníctvom:

 • medzinárodného menového systému
 • medzinárodného finančného systému

Ide o dve navzájom prepojené subsystémy, ktoré sa ako celok skladajú z:

 • národných menových a finančných vzťahov
 • medzinárodných menových a finančných vzťahov

Medzinárodný finančný systém

Medzinárodný finančný systém sa vzťahuje na:

 • mikroekonomickej sfére
 • finančným službám

Infraštruktúru medzinárodných finančných vzťahov tvoria: komerčné banky, sporiteľne, burzy, poisťovne atď.

Medzinárodný menový systém

Medzinárodný menový systém sa vzťahuje na:

 • medzinárodných menových vzťahov
 • výmenných kurzov
 • ekonomických subjektov, prostredníctvom ktorého dochádza k medzinárodným platbám na nadnárodnej úrovni

V rámci medzinárodného menového systému chápeme:

 • Medzinárodné menové vzťahy
  Medzinárodné menové vzťahy sú systémom peňažných prepojení medzi subjektmi medzinárodných menových systémov.
 • Menová sústava
  Menová sústava je spôsob vydávania, obehu a regulácie pohybu peňazí v rámci krajiny, alebo zoskupenia krajín.

Hlavnou funkciou medzinárodného menového systému je sprostredkovanie platieb medzi ekonomickými subjektmi a vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj medzinárodných ekonomických vzťahov.

Na makroúrovni je úloha medzinárodného menového systému je pravidlami a transakciami udržiavať

 • rovnováhu platobnej bilancie štátov
 • stabilitu meny

Nástrojmi medzinárodného menového systému sú:

 • menové kurzy
 • úrokové sadzby

Medzinárodná deľba práce

Medzinárodná deľba práce znamená rozdeľovanie pracovných činností, ktoré prerastajú hranice jednotlivých štátov . Je predpokladom ekonomických vzťahov medzi národnými ekonomikami a je najvyšším stupňom rozvoja spoločenskej deľby práce.

Jej funkciou vytvorenie racionálnej a efektívnej alokačnej sústavy zdrojov v rámci svetovej ekonomiky.

Výsledkom medzinárodnej deľby práce je medzinárodná špecializácia a internacionalizácia výroby.

Vývoj medzinárodnej deľby práce

Medzinárodná deľba práce sa vyvíjala postupne, pod vplyvom vedecko-technického pokroku. Postupne prerastá hranice štátov a preniká okrem výroby aj do pred- a povýrobných etáp. Na začiatku to bola všeobecná deľba práce, čiže deľba práce v rámci odvetvia, neskôr osobitná deľba práce (pododvetvia) až jednotlivá deľba práce v rámci podnikov.

Pre vývoj medzinárodnej deľby práce a pre zapojenie tej ktorej krajiny do medzinárodnej deľby práce je potrebné splniť isté podmienky:

 • prírodné (geografická poloha, klíma, nerastné bohatstvo, vodstvo, bonita pôdy, demografia)
 • historické (tradície – goodwill)
 • technické (vybavenosť kapitálu, pracovná sila)
 • ekonomické (stupeň rozvoja ekonomiky, HDP na obyvateľa, štruktúra produkcie)
 • politické (zmluvy, dohody – najmä teritoriálny aspekt zapojenia do medzinárodnej deľby práce)

Základy teórie svetovej ekonomiky

Medzinárodná deľba práce zabezpečuje vytvorenie racionálnej a efektívnej alokačnej (rozdeľovacej) sústavy v rámci svetovej ekonomiky. Medzinárodná deľba práce je určujúcou zložkou špecializácie jednotlivých krajín na výrobu určitých produktov (tovarov a služieb), ktoré sa potom vymieňajú medzi týmito krajinami za účelom spotreby. Medzinárodná deľba práce je základnou podmienkou ekonomického a sociálneho rozvoja a rastu produktivity práce, ale i racionálneho fungovania svetovej ekonomiky ako systému.

Medzinárodná deľba práce je závislá na stupni otvorenosti danej ekonomiky.
Miera zapojenia ekonomiky do medzinárodnej deľby práce sa vyčísluje ako podiel dovozu a vývozu na HDP (úroveň/stupeň otvorenosti ekonomiky).
Najvyšší stupeň medzinárodnej deľby práce v súčasnosti dosahujú Luxembursko, Belgicko a Estónsko.

Teórie medzinárodnej deľby práce

Klasické teórie medzinárodnej deľby práce

 • teória absolútnych nákladov (výhod) – autor: A. Smith
 • teória komparatívnych výhod – autor: D. Ricardo

Klasické teórie medzinárodnej deľby práce

 • teória vybavenosti výrobnými faktormi – autor: E. Heckscher, B. Ohlin
  Hovorí o tom, že špecializácia krajín závisí od vybavenosti výrobnými faktormi a že medzinárodná deľba práce je problém všeobecnej rovnováhy v rámci svetovej ekonomiky
 • Stopler-Samuelsonov teorém – akceptovanie zmeny cien výrobných faktorov
 • princíp komparatívnych výhod

Teória medzinárodného životného cyklu tovaru a technológií

Táto teória je inováciou teórie komparatívnych výhod a nákladov. Podstata teórie je, že krajiny vyrábajú výrobky rôznej technickej úrovne.

Teória periférnej ekonomiky

Teória periférnej ekonomiky je zameraná na hospodársky zaostalé a ekonomicky slabšie krajiny a ich miesto v medzinárodnom obchode a svetovej ekonomike.
Hovorí o tom, že jednou z hlavných prekážok ekonomického rozvoja rozvojových krajín je ich nepriaznivé štrukturálno-funkčného postavenie v medzinárodnej deľbe práce.

Mechanizmus prijatia eura v SR

Rozhodnutie o prijatí eura sa v SR datuje 16. 07. 2003
1. krok – hodnotenie plnenia maastrichtských kritérií a konvergencie
2. krok – Vecné a časové vymedzenie základných etáp procesu vedúceho k prijatiu eura

Etapy prijatia Eura na Slovensku
I. etapa – od septembra 2004 po vstup do ERM II
II. etapa – od vstupu do ERM II do rozhodnutia Rady EÚ o členstve v eurozóne
III. etapa – prechodné obdobie od rozhodnutia Rady po členstvo v eurozóne
IV. etapa – od vstupu do eurozóny, zavedenia eura do bezhotovostného a hotovostného platobného styku pri súčasnom sťahovaní slovenskej koruny z obehu

ERM II (Exchange Rate Mechanizmus II) je mechanizmus výmenných kurzov, na ktorom sa musí podieľať mena každej krajiny minimálne 2 roky pred hodnotením konvergencie.

Konkurencieschopnosť vo svetovej ekonomike

Európska komisia definuje konkurencieschopnosť ako schopnosť podnikov, priemyselných odvetví, regiónov, krajín a nadnárodných regiónov, vystavených medzinárodnej súťaži, generovať relatívne vysoký dôchodok a úroveň zamestnanosti.

Ide o presadenie sa danej ekonomiky na trhu silnejúcej medzinárodnej konkurencie iných ekonomík a jej zložiek (ekonomickej, vedecko-technickej, sociálnej, demografickej, politickej, právnej ekologickej), ktoré vyhovujú potrebám predovšetkým podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia alebo budú pôsobiť na území danej ekonomiky.

Úrovne konkurencieschopnosti:

 • Makroekonomická
 • Mikroekonomická
 • regionálna konkurencieschopnosť (úroveň NUTS III)
  Je schopnosť regiónu ponúknuť firmám také podmienky na podnikanie, ktoré priaznivo ovplyvnia ich firemnú konkurencieschopnosť. Ide najmä o schopnosť regiónu zvyšovať zamestnanosť, diverzifikovať produkciu, zvyšovať produkt a pridané hodnotu takým tempom, ktoré zabezpečí jeho rovnovážny rozvoj.

Konkurencieschopnosť v súčasnej svetovej ekonomike
V súčasnosti dochádza k prechodu od cenovo-nákladového typu, ku kvalitatívnej konkurencieschopnosti založenej na inovačnom dynamizme a kreatívnej ekonomike.

Meranie konkurencieschopnosti

Meranie konkurencieschopnosti vykonáva Svetové ekonomické fórum.

Index globálnej konkurencieschopnosti

 • Index je postavený na 12 pilieroch konkurencieschopnosti a poskytuje obsiahly obraz konkurenčného prostredia v krajinách sveta v rôznom štádiu vývoja. Základné piliere sú: Inštitucionálny rámec, Infraštruktúra, Makroekonomika, Zdravie obyvateľstva a základné vzdelanie, Vyššie vzdelávanie a školenia, Efektívnosť trhu tovarov, Efektívnosť trhu práce, Vyspelosť finančného trhu, Technologická pripravenosť, Veľkosť trhu, Vyspelosť podnikových procesov a Inovácie.

Index konkurencieschopnosti podnikov

Globalizácia

OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) definuje globalizáciu ako proces, v dôsledku ktorého trhy a výroba v rozličných krajinách sa stávajú od seba čoraz závislejšie, a to vďaka dynamike obchodu s tovarom, službami a mobilitou kapitálu a technológií.

WEF (svetové ekonomické fórum) definuje globalizáciu ako proces, podporovaný rozvojom komunikačných systémov, globálnych transportných systémov a transferu kapitálu, vytváranie „spoločnosti sieti“ a ako dôsledok digitálnej revolúcie.

Globalizácia je stimulovaná:

 • novými technológiami
 • liberalizáciou / dereguláciou
 • transnacionálnymi korporáciami ako nositeľmi globalizácie

Segmenty globalizácie

 • globalizácia finančných tokov
 • globalizácia energetických tokov
 • globalizácia informačných tokov
 • globalizácia tovarových trhov
 • globalizácia obchodu
 • globalizácia trhu práce

Typy globalizácie

 • priestorová – vytvorenie veľkých ekonomických zoskupení (OPEC, EÚ, NAFTA, CEFTA…)
 • procesná – zjednotenie a kontrola svetových ekonomických procesov (finančných, kapitálových obchodných)
 • štrukturálna – prerastanie ekonomiky, politiky, sociálnej sféry, kultúry, legislatívny…
 • inštitucionálna – tvorby globálnych inštitúcií typu: MMF, Svetová banka, WTO
 • informačná – schopnosť tvoriť, vyhľadávať, hromadiť a využívať poznatky ako zdroj informačnej moci. Ide o tvorbu informačných centier, schopnosť využívať poznatky

Dôsledky globalizácie

 • kladné
  • rast konkurencie v globálnom meradle
  • zvyšovanie životnej úrovne
  • stimulácia ekonomického rastu
  • expanzia svetového obchodu
  • internacionalizácia podnikania
 • záporné
  • vplyv transnacionálnych korporácií na prerozdeľovanie moci
  • oslabovanie pozície štátov
  • vo finančných tokoch je možný pohyb špekulatívneho kapitálu
  • ovplyvňovanie distribúcie bohatstva a možný vznik globálnej nerovnováhy
  • dopady na zamestnanosť, sociálne rozdiely, regionálne disparity
  • globalizácia medzinárodného zločinu, terorizmu
  • rast výroby a problém odbytu a kúpyschopnosti trhov v rozvojových krajinách
  • ekologické dopady a problém trvalo udržateľného rozvoja

Riziká globalizácie

 • možnosť finančných a hospodárskych kríz v globálnom rozsahu
 • problém migrácie
 • hrozbou sa stáva nezamestnanosť (tlak konkurencie – likvidácia neefektívnych výrob), rastie medzera medzi likvidovanými a vytváranými pracovnými miestami
 • možný dopad fúzií a integrácie národných trhov vyvoláva možnosť platobnej neschopnosti časti sveta
 • rast sociálneho napätia – explózie z rastúcich sociálnych rozdielov
 • možná kombinácia explozívnych sociálnych politických, vojenských ekonomických a podobných rizík
 • problémom nie je prístupnosť informácií ale ich interpretácia a to spôsobuje panické reakcie na informácie o ekonomickom vývoji v krajinách
 • odliv kapitálu z krajín s dravou pracovnou silou
 • rast globálnej nerovnováhy (distribúcia bohatstva medzi krajinami je nerovnomerná = polarizácia)
 • globalizujú sa nielen ekonomické a finančné trhy, ale aj terorizmus, kriminalita znehodnocovanie životného prostredia

Globálne problémy

 • antroposociálne problémy
  • postavenie človeka vo svete
  • sociálnej nerovnosti
  • vzdelávania, zdravotníctva, urbanizácie, dopravy
  • záruk ľudských práv
 • intersociálne problémy
  • problém nebezpečenstva svetovej vojny
  • prekonanie ekonomickej zaostalosti rozvojových krajín
  • prestavba systému medzinárodných ekonomických vzťahov
  • kladné využívanie a riadenie vedecko-technického pokroku
 • prírodno-sociálne problémy
  • racionálne využívanie prírodných zdrojov
  • problém potravinových zdrojov a výživy
  • demografický problém
  • ekologický problém
  • využitie vesmíru na mierové účely

Európsky menový systém

V roku 1969 bol ako cieľ európskej integrácie prijatie dokumentu zvaného ako Wernerov plán. Bol to plán na vytvorenie Hospodárskej a menovej únie a bol prijatý v roku 1971. Cieľom plánu bola fixácia devízových kurzov európskych mien, no nie vytvorenie spoločnej meny. Kvôli ropným a menovým krízam v 70-tych rokoch sa projekt nepodarilo uskutočniť.

V roku 1972 sa zaviedol systém menového hada. To znamenalo, že odchýlka národných mien od centrálnej parity sa môže pohybovať ± 2,25 %, a voči tretím krajinám sa zaviedol voľný kurz.

Od r. 1973 sa zaviedol spoločný floating voči kurzu USD.

Európsky menový systém začal fungovať 12. 03. 1979. Zaviedla sa samostatná zúčtovacia jednotka – ECU (európska menová jednotka). Vytvoril sa mechanizmus výmenných kurzov (ERM),kde sa fluktuačné pásmo stanovilo na ± 2,25 % voči centrálnej parite. V rokoch 1992-1993 sa stanovilo fluktuačné pásmo až na ± 15%.

Európska menová únia

Pre vznik a fungovanie EMÚ má veľký význam Acquis commuautaire – súbor právnych noriem zameraných na vznik a fungovanie spoločného trhu členských štátov EÚ, ako aj hospodárskej a menovej únie.

1. 1. 1999 bola stanovená jednotná mena pre členské štáty na základe Maastrichtskej zmluvy.Následne sa zriadila Európska centrálna banka a Európsky systém centrálnych bánk.

V súčasnej EMÚ sú 3 rozhodujúce aspekty:

 • kľúčová svetová mena
  Existujú tri kľúčové menové zóny: dolárovú zónu, eurovú zónu a zónu ázijských mien s rôznym spôsobom naviazaných na dolár
 • režim devízových kurzov
  Plávajúce devízové kurzy sú uplatňované vo všetkých hospodársky vyspelých krajinách. Neexistujú tu centrálne parity, meny na seba nie sú naviazané a devízové kurzy sú určované situáciou na devízovom trhu. Režim plávajúceho devízového kurzu sa vyskytuje vo svojej čistej podobe, alebo vo forme riadeného plávajúceho kurzu, kedy centrálne banky v prípade nerovnovážneho vývoja uskutočňujú intervencie na devízovom trhu s cieľom stabilizovať devízový kurz.
 • inštitucionálne usporiadania MMS
  Tento aspekt zahrňuje tak činnosť medzinárodných finančných inštitúcií zodpovedných za finančnú stabilitu, ako aj legislatívny a regulačný rámec pre aktivity bánk a ďalších súkromných finančných inštitúcií.

Etapy hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

1. júl 1990 – odstránenie všetkých bariér voľného pohybu kapitálu

1. január 1994 – založenie Európskeho menového inštitútu (predchodcu ECB)

1. január 1999 – stanovenie neodvolateľných pevných výmenných kurzov. ECB zodpovedá za menovú politiku

1. január 2002 – zavedenie eurových bankoviek a mincí

Maastrichtské kritéria (konvergenčné kritéria)

Sú to kritéria pre vstup členských štátov Európskej únie do hospodárskej a menovej únii (EMÚ). Sú založené na článku 121 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Kritéria:

 • Cenová stabilita – priemerná ročná inflácia nesmie prekročiť o viac ako 1,5 percentuálneho bodu priemernú ročnú infláciu troch členských štátov s najlepšími hodnotami inflácie. Toto kritérium je definované aj ako hodnota inflácie nižšia, alebo blízka 2 %.
 • Stabilita devízového kurzu – mena krajiny musí byť aspoň 2 roky pred vstupom do EMÚ zapojená do ERM II. Počas tohto obdobia nesmie mena jednostranne devalvovať, a nesmie vybočiť z dohodnutého fluktuačného pásma, čiže sa musí pohybovať v rámci centrálnej parity.
 • Konvergencia dlhodobých úrokových sadzieb – dlhodobá nominálna úroková miera nesmie presahovať o viac ako 2% priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami týkajúcimi sa cenovej stability.
 • Verejné financie:
  • Veľkosť verejného dlhu – podiel verejného dlhu na HDP nesmie prekročiť 60%.
  • Deficit verejného rozpočtu – podiel deficitu štátneho rozpočtu na HDP musí byť menší ako 3 %.

ERM II (Exchange Rate Mechanizmus II) je mechanizmus výmenných kurzov, na ktorom sa musí podieľať mena každej krajiny minimálne 2 roky pred hodnotením konvergencie.

Banková záruka

2.1  Čo je banková záruka?

Banková záruka je jednostranné písomné vyhlásenie banky v záručnej listine, v ktorej sa banka neodvolateľne zaväzuje uspokojiť veriteľa (oprávneného zo záruky) do výšky určitej peňažnej sumy podľa obsahu záručnej listiny, ak dlžník (príkazca záruky) nesplní svoj záväzok. Banková záruka slúži na zabezpečenie rizík vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov.

Bankové záruky sa používajú zvyčajne vtedy, ak sa obchodní partneri navzájom nepoznajú a potrebujú eliminovať obchodné riziko na minimum.

Banková záruka má pre odberateľa funkciu zabezpečenia splnenia zmluvného záväzku.

Záruky majú určité výhody aj pre dodávateľov – umožňujú im uchádzať sa o obchody, ktoré sú pre menej bonitných uchádzačov nedosiahnuteľné, ďalej umožňujú vylepšenie podmienok ich ponúk a v konečnom efekte dosiahnutie lepších podmienok kontraktov.

 

2.1   

2.2  Subjekty bankovej záruky

 • Osoba povinná – príkazca na vystavenie záruky, dlžník
 • Osoba oprávnená – beneficient – ten, v koho prospech záruka znie, veriteľ
 • Záručná banka

 

 

2.2   

2.3  Výhody bankových záruk

 

 • zaistenie akéhokoľvek druhu záväzku (platobného aj neplatobného), či už na strane predávajúceho (dodávateľa) alebo na strane kupujúceho (odberateľa, dlžníka)
 • možnosť získať výhodnejšie platobné podmienky pri uzatváraní kontraktov, keďže vystavením záruky renomovanou bankou sa príkazca prezentuje ako kvalitný obchodný partner, čo ho zvýhodňuje pri obchodnom vyjednávaní
 • príkazca má istotu, že výplata z bankovej záruky sa uskutoční výlučne po splnení všetkých podmienok bankovej záruky
 • poradenstvo pri uzatváraní obchodného prípadu a vypracovanie znenia bankovej záruky, možnosť prispôsobiť znenie bankovej záruky potrebám a požiadavkám príkazcu
 • overenie právoplatnosti podpisov na požiadavke oprávneného o plnenie z bankovej záruky
 • pomerne nízke poplatky, kedže sa platí iba isté percento zo zabezpečovanej sumy

2.4  Druhy bankových záruk

 

 • Platobná banková záruka - je ňou zabezpečovaný záväzok dlžníka k peňažnému plneniu (zaplatiť kúpnu cenu, splatiť úver, zaplatiť zmenku, zaplatiť lízingové splátky)
 • Banková záruka za ponuku (vadium) alebo za tender („bid bond“) – zabezpečuje vyhlasovateľovi verejnej súťaže, že banka mu uhradí určitú sumu v prípade, že uchádzač vyhrá verejnú súťaž a nesplní svoje povinnosti.
 • Akontačná banková záruka („advance payment guarantee“) - zabezpečuje kvantitatívne splnenie dodávky. Banka sa zaväzuje, že vráti kupujúcemu čiastku, ktorú vopred uhradil predávajúcemu, ak mu nebude úplne/čiastočne dodaný tovar, neuskutočnia sa dohodnuté práce alebo akontáciu mu nevrátil sám predávajúci.
 • Banková záruka za riadne vykonanie kontraktu/kaučná záruka („performance bond“) – zabezpečuje kvalitatívne splnenie dodávky. Banka zabezpečuje odberateľovi riadne splnenie povinností dodávateľa vyplývajúcich z kontraktu.
 • Banková záruka za záručnú dobu („waranty guarantee “) - zabezpečuje záväzky alebo iné povinnosti, ktoré vyplývajú z kontraktu pre predávajúceho (dodávateľa) po dodávke alebo po dokončení diela. Zaisťuje záväzok dodávateľa odstrániť prípadné nedostatky a nedorobky počas záručnej lehoty.
 • Banková záruka za zádržné („retation money guarantee“) - vystavuje sa v prospech dodávateľa a zabezpečuje doplatenie zádržného po určitej udalosti, napr. po podpise preberacieho protokolu o uvedení zariadenia do prevádzky (zádržné je časť kúpnej ceny, ktorú odberateľ nezaplatí po prevzatí tovaru, ale po splnení nejakej podmienky). Časté sú záruky za akontované zádržné, ktoré sa vystavujú v prospech odberateľa. Odberateľ v takom prípade uhradí celú kúpnu cenu, t. j. aj čiastku, ktorú by inak zadržal. Banka sa zaviaže odberateľovi, že mu vráti čiastku akontovaného zádržného, ak by dodávateľ nesplnil kontraktom stanovené povinnosti.

Stand-by akreditiv – je akreditív, ktorý plní funkciu bankovej záruky (používa sa v USA). Čerpá sa oproti prehláseniu, že sa niečo neuskutočnilo. Predstavuje záväzok banky vykonať platbu na základe predloženia dokumentov stanovených stand-by akreditívom. Ide o tzv. negatívne dokumenty, ktoré potvrdzujú nesplnenie záväzku dlžníka (odberateľa). Takýmito dokumentmi sú zvyčajne vyhlásenie oprávneného o nesplnení záväzku dlžníkom, zmenka splatná na videnie, kópia nezaplatenej faktúry.

Ekonomický rast a rozvoj

Rozdiel medzi pojmami rast a rozvoj:

Rast – kvantitatívne aspekty ekonomického pohybu realizované vo výrobe (HDP)

Rozvoj – kvalitatívne aspekty ekonomického pohybu, vrátane ďalších fáz reprodukčného procesu a odrážajúce charakter spoločenských vzťahov (ak tempo rastu HDP je vyšší ako rast počtu obyvateľov)

Ekonomický rast a rozvoj možno hodnotiť z rôznych hľadísk

I. hľadisko

 • priame faktory rastu:
  • množstvo živej práce (pracovná sila)
  • produktivita práce
  • úspory pri spotrebe výrobných faktorov
 • nepriame faktory rastu
  • produktívny vecný kapitál
  • efektívnosť kapitálu
  • prírodné zdroje
  • efektívnosť prírodných zdrojov
 • neinvestičné:
  • zručnosť a kvalifikácia pracovnej sily
  • úroveň organizácie práce
  • zdokonalenie manažérskej práce a makroekonomickej regulácie
  • vplyv ostatných súčastí spoločnosti

II. hľadisko

 • kvantitatívne faktory
  • množstvo pracovnej sily
  • kapitál
  • prírodné zdroje
 • kvalitatívne faktory
  • produktivita práce
  • efektívnosť kapitálu
  • efektívnosť prírodných zdrojov

Typy ekonomického rastu

 • extenzívny typ – rast ekonomických výstupov (HDP) je dosahovaný prevažne zásluhou kvantitatívnych faktorov
 • intenzívny typ – rast ekonomických výstupov je dosahovaný prevažne zásluhou kvalitatívnych faktorov

Lisabonská stratégia

V roku 2000 sa najvyšší predstavitelia štátov a vlád EÚ na rokovaní v Lisabone s cieľom urobiť z EÚ do roku 2010 najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta schopnú trvalo udržateľného rastu, s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou.

Na summite Európskej rady 2005 sa vykonala korekcia obsahu a spôsobu realizácie cieľov, pod názvom Stratégia rastu a zamestnanosti. Dôraz sa kládol na implementáciu, sčasti zúženie priorít, ťažisko ekonomickej oblasti sa určil ekonomický rast a zamestnanosť.

Malo sa zjednodušiť radenie a zvýšiť zodpovednosť členských štátov za realizáciu cieľov.