Nákladové kritéria – metóda priemerných ročných nákladov

Využívajú sa na porovnanie priemerných ročných nákladov porovnateľných investičných variánt projektov (rovnaký výstup z projektov). Vypočítavajú sa podľa vzťahu:

Nákladové kritéria – metóda priemerných ročných nákladov - priemerné ročné náklady - vzorec

 

kde R – ročné priemerné náklady; O – ročné odpisy; i – požadovaná výnosnosť (úrok) – minimálna výnosnosť, ktorú musí projekt zaistiť; J – investičný náklad; V – ostatné ročné prevádzkové náklady (celkové prevádzkové náklady – odpisy).

Alebo podľa vzťahu:

Nákladové kritéria – metóda priemerných ročných nákladov - priemerné ročné náklady 2 - vzorec

kde L – likvidačná cena dlhodobého majetku, n – doba životnosti investície

Nákladové kritéria – metóda priemerných ročných nákladov - priemerné ročné náklady - výpočet vzorec

Pridaj komentár