Ekonomický rast a rozvoj

Rozdiel medzi pojmami rast a rozvoj:

Rast – kvantitatívne aspekty ekonomického pohybu realizované vo výrobe (HDP)

Rozvoj – kvalitatívne aspekty ekonomického pohybu, vrátane ďalších fáz reprodukčného procesu a odrážajúce charakter spoločenských vzťahov (ak tempo rastu HDP je vyšší ako rast počtu obyvateľov)

Ekonomický rast a rozvoj možno hodnotiť z rôznych hľadísk

I. hľadisko

 • priame faktory rastu:
  • množstvo živej práce (pracovná sila)
  • produktivita práce
  • úspory pri spotrebe výrobných faktorov
 • nepriame faktory rastu
  • produktívny vecný kapitál
  • efektívnosť kapitálu
  • prírodné zdroje
  • efektívnosť prírodných zdrojov
 • neinvestičné:
  • zručnosť a kvalifikácia pracovnej sily
  • úroveň organizácie práce
  • zdokonalenie manažérskej práce a makroekonomickej regulácie
  • vplyv ostatných súčastí spoločnosti

II. hľadisko

 • kvantitatívne faktory
  • množstvo pracovnej sily
  • kapitál
  • prírodné zdroje
 • kvalitatívne faktory
  • produktivita práce
  • efektívnosť kapitálu
  • efektívnosť prírodných zdrojov

Typy ekonomického rastu

 • extenzívny typ – rast ekonomických výstupov (HDP) je dosahovaný prevažne zásluhou kvantitatívnych faktorov
 • intenzívny typ – rast ekonomických výstupov je dosahovaný prevažne zásluhou kvalitatívnych faktorov

Lisabonská stratégia

V roku 2000 sa najvyšší predstavitelia štátov a vlád EÚ na rokovaní v Lisabone s cieľom urobiť z EÚ do roku 2010 najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta schopnú trvalo udržateľného rastu, s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou.

Na summite Európskej rady 2005 sa vykonala korekcia obsahu a spôsobu realizácie cieľov, pod názvom Stratégia rastu a zamestnanosti. Dôraz sa kládol na implementáciu, sčasti zúženie priorít, ťažisko ekonomickej oblasti sa určil ekonomický rast a zamestnanosť.

Malo sa zjednodušiť radenie a zvýšiť zodpovednosť členských štátov za realizáciu cieľov.

Pridaj komentár