Banková záruka

2.1  Čo je banková záruka?

Banková záruka je jednostranné písomné vyhlásenie banky v záručnej listine, v ktorej sa banka neodvolateľne zaväzuje uspokojiť veriteľa (oprávneného zo záruky) do výšky určitej peňažnej sumy podľa obsahu záručnej listiny, ak dlžník (príkazca záruky) nesplní svoj záväzok. Banková záruka slúži na zabezpečenie rizík vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov.

Bankové záruky sa používajú zvyčajne vtedy, ak sa obchodní partneri navzájom nepoznajú a potrebujú eliminovať obchodné riziko na minimum.

Banková záruka má pre odberateľa funkciu zabezpečenia splnenia zmluvného záväzku.

Záruky majú určité výhody aj pre dodávateľov – umožňujú im uchádzať sa o obchody, ktoré sú pre menej bonitných uchádzačov nedosiahnuteľné, ďalej umožňujú vylepšenie podmienok ich ponúk a v konečnom efekte dosiahnutie lepších podmienok kontraktov.

 

2.1   

2.2  Subjekty bankovej záruky

 • Osoba povinná – príkazca na vystavenie záruky, dlžník
 • Osoba oprávnená – beneficient – ten, v koho prospech záruka znie, veriteľ
 • Záručná banka

 

 

2.2   

2.3  Výhody bankových záruk

 

 • zaistenie akéhokoľvek druhu záväzku (platobného aj neplatobného), či už na strane predávajúceho (dodávateľa) alebo na strane kupujúceho (odberateľa, dlžníka)
 • možnosť získať výhodnejšie platobné podmienky pri uzatváraní kontraktov, keďže vystavením záruky renomovanou bankou sa príkazca prezentuje ako kvalitný obchodný partner, čo ho zvýhodňuje pri obchodnom vyjednávaní
 • príkazca má istotu, že výplata z bankovej záruky sa uskutoční výlučne po splnení všetkých podmienok bankovej záruky
 • poradenstvo pri uzatváraní obchodného prípadu a vypracovanie znenia bankovej záruky, možnosť prispôsobiť znenie bankovej záruky potrebám a požiadavkám príkazcu
 • overenie právoplatnosti podpisov na požiadavke oprávneného o plnenie z bankovej záruky
 • pomerne nízke poplatky, kedže sa platí iba isté percento zo zabezpečovanej sumy

2.4  Druhy bankových záruk

 

 • Platobná banková záruka - je ňou zabezpečovaný záväzok dlžníka k peňažnému plneniu (zaplatiť kúpnu cenu, splatiť úver, zaplatiť zmenku, zaplatiť lízingové splátky)
 • Banková záruka za ponuku (vadium) alebo za tender („bid bond“) – zabezpečuje vyhlasovateľovi verejnej súťaže, že banka mu uhradí určitú sumu v prípade, že uchádzač vyhrá verejnú súťaž a nesplní svoje povinnosti.
 • Akontačná banková záruka („advance payment guarantee“) - zabezpečuje kvantitatívne splnenie dodávky. Banka sa zaväzuje, že vráti kupujúcemu čiastku, ktorú vopred uhradil predávajúcemu, ak mu nebude úplne/čiastočne dodaný tovar, neuskutočnia sa dohodnuté práce alebo akontáciu mu nevrátil sám predávajúci.
 • Banková záruka za riadne vykonanie kontraktu/kaučná záruka („performance bond“) – zabezpečuje kvalitatívne splnenie dodávky. Banka zabezpečuje odberateľovi riadne splnenie povinností dodávateľa vyplývajúcich z kontraktu.
 • Banková záruka za záručnú dobu („waranty guarantee “) - zabezpečuje záväzky alebo iné povinnosti, ktoré vyplývajú z kontraktu pre predávajúceho (dodávateľa) po dodávke alebo po dokončení diela. Zaisťuje záväzok dodávateľa odstrániť prípadné nedostatky a nedorobky počas záručnej lehoty.
 • Banková záruka za zádržné („retation money guarantee“) - vystavuje sa v prospech dodávateľa a zabezpečuje doplatenie zádržného po určitej udalosti, napr. po podpise preberacieho protokolu o uvedení zariadenia do prevádzky (zádržné je časť kúpnej ceny, ktorú odberateľ nezaplatí po prevzatí tovaru, ale po splnení nejakej podmienky). Časté sú záruky za akontované zádržné, ktoré sa vystavujú v prospech odberateľa. Odberateľ v takom prípade uhradí celú kúpnu cenu, t. j. aj čiastku, ktorú by inak zadržal. Banka sa zaviaže odberateľovi, že mu vráti čiastku akontovaného zádržného, ak by dodávateľ nesplnil kontraktom stanovené povinnosti.

Stand-by akreditiv – je akreditív, ktorý plní funkciu bankovej záruky (používa sa v USA). Čerpá sa oproti prehláseniu, že sa niečo neuskutočnilo. Predstavuje záväzok banky vykonať platbu na základe predloženia dokumentov stanovených stand-by akreditívom. Ide o tzv. negatívne dokumenty, ktoré potvrdzujú nesplnenie záväzku dlžníka (odberateľa). Takýmito dokumentmi sú zvyčajne vyhlásenie oprávneného o nesplnení záväzku dlžníkom, zmenka splatná na videnie, kópia nezaplatenej faktúry.

Pridaj komentár