Definovanie verejného sektora

Verejný sektor

Verejný sektor predstavuje časť spoločenskej reality založenej na štátnom, komunálnom vlastníctve. Regulačným mechanizmom nie je trhových mechanizmus, ale štát. Rozhodovanie je kolektívne a politické. Cieľom verejného sektora je tzv. realizácia verejného zámeru. Posudzuje, či program vyhovuje väčšej časti obyvateľov.

Existuje časť spoločenskej reality, ktorú je možné zabezpečovať súkromným i verejným sektorom. A preto je potrebné urobiť rozhodnutie, ktoré potreby bude uspokojovať súkromný sektor a ktoré verejný sektor.

Neziskový sektor

Činnosť v neziskovom, dosahuje zisk. Je to časť spoločenskej reality založená na súkromnom vlastníctve, regulačným orgánom je trh a rozhodovanie je v rukách orgánu neziskovej organizácie (kolektívne rozhodovanie). Orientuje sa na činnosti, ktoré by v mnohých prípadoch mal zabezpečovať verejný sektor.

Na základe toho ich členíme:

  • vzájomno-prospešné činnosti – sú založené na spoločnom záujme skupiny ľudí v ktorejkoľvek oblasti (advokátska komora, rôzne zväzy)
  • verejno-prospešné činnosti – prospech, úžitok by mal plynúť pre každého.
    Pre tento sektor je typická dobrovoľnosť, bezplatne poskytovaná práca a filantropia

Financovanie sektormi

Súkromný sektor zabezpečuje také činnosti, z ktorých mu plynú zisky a bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú spoločensky prospešné. Verejný sektor zabezpečuje také činnosti, ktoré nebude zabezpečovať súkromný sektor. Neziskový sektor bude realizovať záujmy skupiny.

Pridaj komentár