Príčiny zlyhania trhového mechanizmu (inak povedané dôvody zásahu štátu do ekonomiky)

Subjektívne príčiny

Subjektívne príčiny vyplývajú z konkrétnych charakteristík danej krajiny. Ide o jedinečnosť kultúry národa (dodržiavanie zvyklostí a tradícií, náboženstvo a pod.).

Objektívne príčiny (ekonomické)

Objektívne príčiny označujú situáciu, v ktorej trhový mechanizmus nedokáže optimálne plniť všetky svoje úlohy. Zhoda v názoroch je, a to v tom, že existuje objektívne daný priestor štátu na zásahy do ekonomiky. Rozdielnosť názorov je v tom, že sa nevedia dohodnúť, v akej miere, do akých oblastiach a akými nástrojmi má štát zasahovať.

 • Mikroekonomické
  Mikroekonomické príčiny súvisia s efektívnosťou ekonomického systému. V tomto prípade trhový mechanizmus zlyháva v optimálnej alokácii výrobných faktorov, čiže v rozhodovaní o troch základných ekonomických otázkach. Trhový mechanizmus zlyháva priamo vo svojej podstate, a to tak, že deformuje cenu. Cena je základný nositeľ informácií na trhu.

  • Verejné statky – ide o statky, o ktoré súkromný sektor nemá záujem, pretože sa nevyplácajú. Ďalej ide o statky, pri ktorých je obtiažne stanoviť cenu, alebo cenu je možné stanoviť, ale je obtiažne vyberať tento poplatok. Statky, ktorých ponuka je nedostatočná, ale ich neposkytovanie by sa stretlo s verejným odsúdením. Sú financované z verejných financií, ktoré sa sústreďujú vo verejnej rozpočtovej sústave. Ide o fiškálne finančné operácie.
  • Externality – vedľajší produkt ekonomickej činnosti (výroby alebo spotreby), ktorý spôsobuje ďalšej osobe dodatočnú ujmu, alebo dodatočný prospech. Neprechádza trhom, tzn. nie je za ňu zaplatené. Delia sa na pozitívne a na negatívne. Negatívne spôsobujú dodatočnú ujmu (zvyšovanie nákladov) a pozitívne dodatočný prospech. Ďalej ich delíme na výrobne a spotrebné externality. Ďalej peňažné a technologické. Externality s lokálnym efektom a externality s národným efektom.
   Negatívna spotrebná externalita – vandalstvo po konzumácií alkoholu, fajčenie

   Pozitívna spotrebné externatita – spotreba verejného statku vzdelávania a potom pri využívaní nadobudnutých vedomostí a znalostí

  • Nedokonalá konkurencia – (monopol, oligopol, duopol, monopolistická konkurencia, monopson). Tlačia cenu smerom nahor.
 • Makroekonomické príčiny súvisia s cyklickým vývojom ekonomiky. Každá ekonomika má tendenciu k nestabilite a štát sa snaží stabilizačnými politikami pôsobiť proticyklicky. Cyklický vývoj ekonomiky eliminovať nedokáže, ale snaží sa vhodnými nástrojmi korigovať negatívne dôsledky tohto cyklického vývoja.
 • Mimoekonomické príčiny súvisia so spravodlivým prerozdeľovaním dôchodkov. Štát sa snaží redistribučnými aktivitami potlačiť sociálnu nestabilitu. Najdôležitejšou otázkou je, aká má byť miera redistribúcie.

Pridaj komentár