Nákladové kritéria – metóda diskontovaných nákladov

Ide o porovnanie diskontovaných investičných a prevádzkových nákladov.

V prípade, že neuvažujeme o likvidačných nákladoch, potom platí vzťah:

Nákladové kritéria – metóda diskontovaných nákladov - Diskontný náklad - vzorec

kde D – diskontný náklad; J – investičný náklad; Vi – diskontované ostatné ročné prevádzkové náklady (celkové prevádzkové náklady – odpisy); N – doba životnosti

V prípdade, že uvažujeme s likvidačnými nákladmi, použijeme vzťah:

Nákladové kritéria – metóda diskontovaných nákladov - Diskontný náklad - Diskontovaná likvidačná cena investície - vzorec

kde L je diskontovaná likvidačná cena investície

Stále porovnávame projekty s rovnakou dobou životnosti! Ak máme rozdielnu životnosť dvoch dvoch projektov, treba previesť na spoločnú dobu životnosti prostredníctvom ekvivalentu priemerných ročných nákladov:

Nákladové kritéria – metóda diskontovaných nákladov - Ekvivalent priemerných ročných nákladov - vzorec

Pridaj komentár