Plánovanie peňažných tokov z investičných projektov

Peňažný tok (kapitálový výdavok, ale aj ako príjem z investície; kapitálový tok predstavuje záporný finančný tok a príjem kladný) z investičného projektu.

Utopené náklady (sunk costs) predstavujú také náklady, ktoré boli vynaložené v minulosti, ale nemajú žiadnu vecnú a časovú súvislosť s daným projektom.

Alternatívne náklady zdrojov sú také peňažné toky, ktoré by mohol majetok prinášať za iných okolností.

Kapitálové výdavky sú všetky očakávané peňažné výdavky, ktoré budeme očakávať z pohľadu realizácie projektu.

Peňažné príjmy z investičného projektu.

Charakteristika peňažných tokov

Peňažný tok z investičného projektu sú kapitálové výdavky vyvolané projektom v priebehu prípravy, životnosti a likvidácie projektu.

Hodnotenie efektívnosti investičného projektu prognózou cash-flow. Je to najdôležitejšia časť. Ak v tejto časti niektoré dôležité faktory nezohľadníme, výsledný cash-flow bude diametrálne odlišný od očakávaného.

Príprava projektu – očakávané peňažné toky.

Hodnotenie fungujúceho projektu – skutočne dosiahnuté peňažné toky.

Kapitálové výdavky/peňažné príjmy ≠ (nerovná sa nutne) investičné náklady/zisk

Kapitálové výdavky – chápané komplexne (aj napr. výdavky na trvalý prírastok obežného majetku vyvolaného investíciou, výdavky na odbornú prípravu pracovníkov v súvislosti s investíciou, …), okrem ceny obstarania sú v nich obsiahnuté aj náklady súvisiace s obstaraním (zaškolenie pracovníkov, ktorí budú pracovať s novým strojom, doprava stroja atď.). Zároveň, ak ide o stroj, potrebuje na výrobu nejaký materiál. Materiál musí byť stále k dispozícií, tzn. s tým aj súvisí ďalší kapitálový výdavok na udržiavanie istej úrovne priemerného stavu zásob => prírastok zásob.

Peňažný príjem (PP) ≠ očakávaný zisk (podľa pravidiel účtovníctva)

Peňažný príjem = celkové tržby (vyvolané projektom) – náklady (bez odpisov) – daň zo zisku

Peňažné príjmy behom životnosti projektu (niekedy môžu vznikať aj kapitálové výdavky).

Peňažný príjem = zisk z projektov po zdanení + odpisy

Likvidácia dlhodobého majetku (po dobe životnosti) – peňažné príjmy, resp. aj výdaje

Stanovenie predpokladaných peňažných tokov je zložité: predvídanie na dlhé obdobie (10-15 rokov, resp. až 40-50 rokov); vplýva tu množstvo faktorov; faktor času a rizika; robí sa v etape predinvestičnej, projektovej prípravy (t.j. + 2-3 roky)

Princípy predikcie peňažných tokov:

Treba uvažovať o prírastkových veličinách (+ uvažovať všetky zmeny, ktoré projekt generuje)

 • prírastok tržieb
 • úspora prevádzkových nákladov v dôsledku investície
 • vytvorení novej predajne, ako mi to ovplyvní režijné náklady
 • odpisy – nezahŕňajú sa do prevádzkových výdavkov  Majú však nepriamy vplyv na daň zo zisku
 • peňažné toky – zahŕňať zdanenie
 • zahrnúť aj všetky nepriame dôsledky investovania (realizuje sa projekt, ktorý nejakým spôsobom ovplyvní životné prostredie, vyžadujú sa potom opatrenia na to, aby to znečistenie bolo čo najmenšie – ďalšie výdavky)
 • „utopené náklady“ – nezahŕňať do kapitálových výdavkov (napr. keď sa odpredával SPP, všetky tie správy, podklady pre investorov atď. sú utopené náklady, pretože to vôbec nesúvisí s ich činnosťou, ďalším príkladom je napr. nerealizácia nejakého projektu)
 • zohľadniť alternatívne náklady
  • diskontovanie použitím požadovanej miery výnosnosti (predpokladaný výnos pri alternatívnom použití zdrojov) – obvykle do bezpečných cenných papierov
 • úroky (napr. pri financovaní projektu pomocou úveru) – nebrať do úvahy
  • Separačná teoréma (investičné a finančné rozhodnutia sú nezávislé)
 • peňažné toky by mali zohľadňovať infláciu (napr. prostredníctvom rezerv)

Kapitálové výdavky

 • obstaranie dlhodobého majetku
 • výdavky na trvalý prírastok obežného majetku príp. upravené o príjmy z predaja hmotného dlhodobého majetku; daňové efekty

Plánovanie peňažných tokov z investičných projektov - kapitálové výdavky

kde K sú kapitálové výdavky; I – investícia na obstaranie dlhodobého majetku; O – výdavky na trvalý prírastok čistého pracovného kapitálu; P – príjem z predaja nahradzovaného dlhodobého majetku; D – daňové efekty (kladné/záporné)

Pridaj komentár