Predinvestičná príprava

Táto fáza je základným predpokladom úspešnej realizácie projektov a ich fungovaniu. Je veľmi náročná na rôznorodosť kvalifikácií pracovníkov podieľajúcich sa na jej zostavení (ekonómovia, technici, právnici, ekológovia), rovnako ako aj na ich vzájomnej koordinácii.

Ciele predinvestičnej prípravy

 1. Podrobne identifikovať projekt a jeho rôzne varianty
 2. Postupne vylučovať menej vhodné projekty a vybrať najvhodnejší variant
 3. Zdôvodniť potrebnosť projektu z rôznych hľadísk
 4. Rozhodnúť o lokalizácií projektu
 5. Navrhnúť technické riešenie
 6. Posúdiť ekonomickú stránku projektu (vrátane financovania).

Predinvestičná príprava spravidla zahŕňa tri časti:

 1. Vyjasnenie si príležitosti (opportunity study)
  Analýza ponuky a dopytu, nových technológií, technologických postupov, nové náleziská surovín.
 2. Predbežná štúdia realizovateľnosti (pre-feasibility study).
  Jej cieľ je podobný ako prvý spomínaný, ale v menšej miere detailnosti, nepresnosť môže byť až okolo 30-50%.
 3. Štúdia relizovateľnosti projektu (feasibility study).
  Analyzuje v logickom usporiadaní všetky relevantné technické, obchodné, finančné, ekonomické informácie, ktoré sú rozhodujúce pre rozhodnutie projektu.

Pridaj komentár