Globalizácia

OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) definuje globalizáciu ako proces, v dôsledku ktorého trhy a výroba v rozličných krajinách sa stávajú od seba čoraz závislejšie, a to vďaka dynamike obchodu s tovarom, službami a mobilitou kapitálu a technológií.

WEF (svetové ekonomické fórum) definuje globalizáciu ako proces, podporovaný rozvojom komunikačných systémov, globálnych transportných systémov a transferu kapitálu, vytváranie „spoločnosti sieti“ a ako dôsledok digitálnej revolúcie.

Globalizácia je stimulovaná:

 • novými technológiami
 • liberalizáciou / dereguláciou
 • transnacionálnymi korporáciami ako nositeľmi globalizácie

Segmenty globalizácie

 • globalizácia finančných tokov
 • globalizácia energetických tokov
 • globalizácia informačných tokov
 • globalizácia tovarových trhov
 • globalizácia obchodu
 • globalizácia trhu práce

Typy globalizácie

 • priestorová – vytvorenie veľkých ekonomických zoskupení (OPEC, EÚ, NAFTA, CEFTA…)
 • procesná – zjednotenie a kontrola svetových ekonomických procesov (finančných, kapitálových obchodných)
 • štrukturálna – prerastanie ekonomiky, politiky, sociálnej sféry, kultúry, legislatívny…
 • inštitucionálna – tvorby globálnych inštitúcií typu: MMF, Svetová banka, WTO
 • informačná – schopnosť tvoriť, vyhľadávať, hromadiť a využívať poznatky ako zdroj informačnej moci. Ide o tvorbu informačných centier, schopnosť využívať poznatky

Dôsledky globalizácie

 • kladné
  • rast konkurencie v globálnom meradle
  • zvyšovanie životnej úrovne
  • stimulácia ekonomického rastu
  • expanzia svetového obchodu
  • internacionalizácia podnikania
 • záporné
  • vplyv transnacionálnych korporácií na prerozdeľovanie moci
  • oslabovanie pozície štátov
  • vo finančných tokoch je možný pohyb špekulatívneho kapitálu
  • ovplyvňovanie distribúcie bohatstva a možný vznik globálnej nerovnováhy
  • dopady na zamestnanosť, sociálne rozdiely, regionálne disparity
  • globalizácia medzinárodného zločinu, terorizmu
  • rast výroby a problém odbytu a kúpyschopnosti trhov v rozvojových krajinách
  • ekologické dopady a problém trvalo udržateľného rozvoja

Riziká globalizácie

 • možnosť finančných a hospodárskych kríz v globálnom rozsahu
 • problém migrácie
 • hrozbou sa stáva nezamestnanosť (tlak konkurencie – likvidácia neefektívnych výrob), rastie medzera medzi likvidovanými a vytváranými pracovnými miestami
 • možný dopad fúzií a integrácie národných trhov vyvoláva možnosť platobnej neschopnosti časti sveta
 • rast sociálneho napätia – explózie z rastúcich sociálnych rozdielov
 • možná kombinácia explozívnych sociálnych politických, vojenských ekonomických a podobných rizík
 • problémom nie je prístupnosť informácií ale ich interpretácia a to spôsobuje panické reakcie na informácie o ekonomickom vývoji v krajinách
 • odliv kapitálu z krajín s dravou pracovnou silou
 • rast globálnej nerovnováhy (distribúcia bohatstva medzi krajinami je nerovnomerná = polarizácia)
 • globalizujú sa nielen ekonomické a finančné trhy, ale aj terorizmus, kriminalita znehodnocovanie životného prostredia

Globálne problémy

 • antroposociálne problémy
  • postavenie človeka vo svete
  • sociálnej nerovnosti
  • vzdelávania, zdravotníctva, urbanizácie, dopravy
  • záruk ľudských práv
 • intersociálne problémy
  • problém nebezpečenstva svetovej vojny
  • prekonanie ekonomickej zaostalosti rozvojových krajín
  • prestavba systému medzinárodných ekonomických vzťahov
  • kladné využívanie a riadenie vedecko-technického pokroku
 • prírodno-sociálne problémy
  • racionálne využívanie prírodných zdrojov
  • problém potravinových zdrojov a výživy
  • demografický problém
  • ekologický problém
  • využitie vesmíru na mierové účely

Pridaj komentár