Medzinárodný pohyb kapitálu (vývoz a dovoz)

Medzinárodný pohyb kapitálu znamená presun (mobilita) hodnôt medzi krajinami, aby v inej krajine pôsobila ako kapitál – hodnota, ktorá sa zhodnocuje je periodická reprodukcia výnosu pre vlastníka.

Motívy vývozu a dovozu kapitálu

 • vyššia miera zisku, aleboúrokovej miery
 • doplnok vývozu tovaru
 • získanie modernejších technológií
 • krátkodobé špekulatívne motívy
 • dôsledok zmeny politickej situácie
 • rozdielna ekologická regulácia
 • obchodné bariéry
 • riešenie/urýchlenie ekonomického rastu/rozvoja
 • získanie prístupu k zdrojom surovín
 • koncentrácia zdrojov pri náročných investíciách

Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie investora priamych zahraničných investícií

 • infraštruktúra
 • colná politika
 • existencia dodávateľov a odberateľov
 • stupeň voľnosti pohybu pracovnej sily
 • kvalifikácia pracovnej sily
 • miestne obmedzenia
 • priemerná úroveň miezd
 • daňová politika a sadzby odvodov za pracovnú silu

Formy podpory priamych zahraničných investícií

 • daňové zvýhodnenia (daňové prázdniny, diferencovaná sadzba dane z príjmov)
 • colné úľavy
 • finančná podpora (dotácie, granty)
 • nefinančná miestna podpora (vybudovanie infraštruktúry, darovanie pozemkov, priemyselné parky)

Formy vývozu/dovozu kapitálu

 • podľa vlastníctva delíme kapitál na:
  • súkromný
  • štátny/verejný
  • medzinárodný
 • podľa typu:
  • podnikateľský
  • pôžičkový
 • z hľadiska času:
  • pohyb krátkodobého kapitálu (do 1 roka)
  • pohyb strednodobého kapitálu (1-5 rokov)
  • pohyb dlhodobého kapitálu (5 viac rokov)

Dôsledky vývozu/dovozu kapitálu

 • viacnásobne rýchlejšia dynamika ako vývoz a dovoz tovarov a služieb
 • urýchľuje ekonomický rast (aj s možnosťou deformácie štruktúry ekonomických, ekologických dopadov)
 • prispieva k vyrovnávaniu produktivity práce a životnej úrovne
 • vznik transnacionálnych korporácií a posilňovanie ich postavenia
 • súvisí so zahraničným zadlžením
 • očakávania rastu zamestnanosti, HDP, získania moderných technológií, kvalifikovaných odborníkov, vrátane manažmentu

Pridaj komentár