Nástroje obchodnej politiky štátu

Zmluvné nástroje obchodnej politiky štátu

  1. Obchodná zmluva (rámcová dohoda medzi dvomi alebo viacerými štátmi, ktoré obsahujú všeobecné zásady vzájomného postupu zmluvných strán v oblasti obchodných vzťahov. Obsahujú dohody o podmienkach dovozu a vývozu tovaru, colné, daňové a platobné otázky)
  2. Obchodná dohoda (konkretizácia obchodných zmlúv na dané obdobie. Stanovujú rozsah a tovarovú štruktúru výmeny tovaru)
  3. Platobná dohoda (spôsob vzájomného vyrovnania pohľadávok a záväzkov, ktoré vznikajú vo vzájomných vzťahoch)

Autonómne nástroje obchodnej politiky štátu

  1. Clá
  2. Kvantitatívne reštrikcie
  3. Devízové reštrikcie
  4. Technické prekážky
  5. Podpory vývozu (proexportná politika, napr. vývozné prémie, colné reštrikcie a pod.)

Pridaj komentár