Podnikové formy medzinárodnej spolupráce

Podstata podnikovej medzinárodnej spolupráce

Pre ekonomicky silnú krajinu

 1. Využitie relatívne lacnej pracovnej sily – preto sa spolupráca presúva postupne smerom, napr. ku hranici EÚ s tretími krajinami
 2. Dostatočné veľké odbytové trhy zatiaľ nenasýtený domáci trh v transformujúcej krajine a blízkosť nových trhov za hranicami EÚ
 3. Kvalifikovaná pracovná sila

Členenie foriem podnikovej medzinárodnej spolupráce z hľadiska stupňa spolupráce:

 1. Komerčný – zahŕňa priamy, alebo nepriamy export/import
 2. Zmluvný – tvoria ho dodávateľsko-odberateľské vzťahy, licencie, franchising, leasing, outsourcing, dodávka na kľúč, iné formy spolupráce
 3. Participačný – vyššia forma spolupráce. Ide o priame zahraničné investície, minoritné/majoritné vlastníctvo, kapitálová/majetková účasť na podnikaní (nákup cenných papierov, venture, risk kaptál, join-venture)
 4. Autonómny – odkúpenie domácej firmy zahraničnou, mergers a acquisitins (fúzie a akvizície), pobočky zahraničnej firmy, afilačné zmluvy

Strategické aliancie

Strategická aliancia je organizačná forma, ktorá pomáha zaisťovať spoločnú kooperatívnu podnikateľskú činnosť. Tvoria ju dve alebo viac navzájom viac/menej samostatných organizačných jednotiek (strategický partneri). Na základe spoločne stanovených strategických cieľov a nadväzujúcich cieľov takticky (operačných) SA pôsobí ako relatívne samostatná podnikateľská jednotka. Môžu nadobúdať podobu sieťovej alebo uzlovej aliancie.

Transnacionálne korporácie

Transnacionálne korporácie sú právne osoby alebo osoby bez právnej subjekty, ktoré pozostávajú z materských podnikov a ich zahraničných afilácií.

Materský podnik sa definuje ako podnik, ktorý kontroluje aktíva iných subjektov v krajinách iných ako je materská krajina, a to zvyčajne tým, že vlastní určitý kapitálový podiel.

Konkurenčné výhody transnacionálnych korporácií

Všeobecné konkurenčné výhody

 1. Goodwill založený na značke , alebo obchodnom mene
 2. Úspory z veľkého objemu pri distribúcií
 3. Úspory z veľkého objemu pri inzercii
 4. Riadenie ľudských zdrojov
 5. Vlastná technológia
 6. Úspory z veľkovýroby
 7. Úspory z veľkého objemu pri nákupe
 8. Úspory z veľkého objemu pri financovaní
 9. Vládna ochrana

Špecifické konkurenčné výhody

 1. Mnohonárodná diverzifikácia
 2. Manažérska skúsenosť
 3. Schopnosť mnohonárodného marketingu
 4. Schopnosť získať mnohonárodné zdroje

Pridaj komentár