Svetová ekonomika

Svetová ekonomika má 2 typy cieľov:

 • Všeobecný cieľ
  Všeobecným cieľom je zvyšovanie blahobytu svetovej populácie prostredníctvom efektívnejšieho využívania svetových rezerv a zdrojov
 • Čiastkové ciele:
  • ekonomický rast
  • zabezpečiť makroekonomickú rovnováhu tohto systému
  • efektívne využívanie zdrojov svetovej spoločnosti

Metódy skúmania svetovej ekonomiky

Svetová ekonomika využíva viaceré metódy na získanie informácii o svetovej ekonomike.

Metódy:

 • systémová analýza a stémová syntéza
  Pre svoj prístup k riešeniu problémov nevymedzuje rigidné a nemenné zásady. Napriek tomu vychádza z istých názorov a predpokladov, ktoré má tendenciu zachovať. Pomocou tejto metódy sa snažíme zachytiť kvalitu systému svetovej ekonomiky ako celku.
 • vedecká abstrakcia
 • indukcia a dedukcia
 • pozorovanie a porovnávanie ekonomických javov a procesov
 • kvantitatívne metódy (matematické, štatistické, ekonometria)

Význam svetovej ekonomiky ako vedného odboru

 • Poznatky o svetovej ekonomike (javy a zákonitosti vývoja svetovej ekonomiky) majú uplatnenie v hospodárskej praxi na rôznych úrovniach
 • Poznatky sa využívajú v medzinárodných ekonomických vzťahov, na riadenie ekonomiky krajiny, riadení zahraničného obchodu a pri zapájaní sa krajiny do medzinárodného integračného procesu, medzinárodných menových a finančných vzťahov
 • Poznatky a znalosti svetovej ekonomiky sú nutnou podmienkou pri kvalifikovanom riadení národnej ekonomiky

Pridaj komentár