Vývoj svetovej ekonomiky

Svetová ekonomika sa sformovala v poslednej tretine 19. storočia ako svetová kapitalistická ekonomika.
Príčinou vývoja svetovej ekonomiky bol rýchly rozvoj vedy a techniky a ich využitie v národnom hospodárstve.

V koncom 19. Stor. s vytvorili vhodne podmienky pre vývoj svetovej ekonomiky:

 • rozvoj výrobných faktorov v podobe deľby práce a tým rast trhov/obchodu
 • vznik štátov a plnenie ich funkcii
 • kolonializmus (akumulácia výrobných zdrojov do mocensky silnejších štátov, tak vznikla netypická koloniálna medzinárodná deľba práce medzi priemyselnými a surovinovo-potravinovými ekonomikami krajín (neekvivalentná výmena))
 • postupne medzinárodná deľba práce a medzinárodný obchod prerástli pod vplyvom kolonializmu do svetovej deľby práce a do svetového trhu

Etapy vývoja svetovej ekonomiky

 • 1. etapa (obdobie poslednej tretiny 19. storočia)
  svetová ekonomika sa uskutočňuje medzi metropolami a koloniálnymi perifériami
 • 2. etapa (obdobie po r. 1890 do konca 1. sv. vojny)
  Mohutný ekonomický rozvoj sprevádzaný rastúcimi medzinárodnými a národnými rozpormi. Vznikali rozpory medzi metropolami a kolóniami a polokolóniami a všeobecne rozpory o znovurozdelenie sveta.
  Vznik 1. svetovej vojny a socializmu v Rusku
 • 3. etapa (obdobie medzi 2 vojnami)
  V tomto období vznikla veľká hospodárska kríza. Po kríze nastala fáza zotavovania ekonomík. Vzniká rozpor medzi socialistickou (ZSSR, centrálne plánovanie) a kapitalistickými ekonomikami, Zavádzajú sa nové formy regulácie – keynesiánstvo.

  Po 2. svetovej vojne vznikli 2 svetové ekonomické sústavy:

  • kapitalistická – súkromné vlastníctvo, trhový mechanizmus
  • socialistická – štátne vlastníctvo, centrálne plánovanie
 • 4. etapa (obdobie od 2. svetovej vojny do 80.-90. rokov 20. Storočia)
  Existovali 2 ekonomické systémy a prehlbovali sa rozdiely medzi socialistickými a kapitalistickými ekonomikami a rozvojovými ekonomikami. Vznikali základy integračných procesov, reštrukturalizácia ekonomík na báze vedecko-technického procesu a prestavba medzinárodných menových vzťahov.

  Fázy povojnového vývoja svetovej ekonomiky

  • 1. Fáza (40.-60. roky 20. storočia)
   Je to obdobie obnovy ekonomík, obdobie zániku klasického kolonializmu a obdobie relatívnej prosperity pre ekonomiky. Nastali progresívne zmeny v odvetvovej štruktúre svetovej ekonomiky. Vznikajú značné rozdiely v ekonomickom tempe rastu rozvinutých trhových ekonomík, rozvojových ekonomík a centrálne plánovaných ekonomík. Rastie životná úroveň. Najväčším vtedajším problémom ekonomík bola inflácia.
  • 2. Fáza (70. a 80.-te roky 20. storočia)
   Je to kritické obdobie (obdobie recesie až depresie), pretože vznikali závažné poruchy a spomalenie až ekonomický pokles ekonomík.
   Vznikajú tu nasledovné poruchy v ekonomikách:
   stagflácia = stagnácia + inflácia
   slumpflácia = pokles + inflácia
   štrukturálna kríza – zápornejšie tempo rastu rozvinutých trhových ekonomík ako rozvojových krajín

   Vznikla ropná kríza (dve ropné šoky):

   • 1. v 1973
    OPEC (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu) dvihla cenu ropy z 2,5 USD na 11,6 USD za barel
   • 2. v 1979-1981
    Počas druhého ropného šoku sa cena ropy vyšplhala až na 36 USD za barel. Od roku 1986 začala cena ropy klesať až na 16-20 USD za barel.

   Surovinová kríza – dočasný nedostatok surovín a súčasný rast cien (konjunktúra v USA, Japonsku, západnej Európe)
   Potravinová kríza (100-ročná neúroda v Ázii a Afrike; USA obmedzenie osevnej plochy od r. 1972)

 • 5. etapa (obdobie od 90.-tych rokov 20. Storočia)
  V tomto období vznikla jednotná trhová ekonomika, čiže prechod centrálne plánovaných ekonomík na trhové princípy. USA si obnovilo pozíciu vo svetovej ekonomike, Postupne začal nástup nových informačno-komunikačných technológii. Vznikali globalizačné procesy, rozvíjali sa medzinárodné ekonomické inštitúcie a nastupuje znalostná spoločnosť.
  No v 90-tých rokoch nastal aj pokles vo svetovej ekonomike (-0,5 % vo výrobe). Príčinou bola transformácia centrálne plánovaných ekonomík na trhové ekonomiky a hospodárska kríza v Japonsku.
  Koncom 20. Storočia prechádza Čína na trhovú ekonomiku, no bez politických zmien a zaznamenáva významný ekonomický rast.

Pridaj komentár