Fakturácia a platenie investičných prác

Možnosti fakturácie stavebných prác

  • Časová fakturácia – investor v pravidelných, zvyčajne mesačných intervaloch preberá od stavebnej firmy realizované práce za uplynulé obdobie na základe dokladu o prevzatí. Následne tieto práce zhotoviteľ vyfakturuje a objednávateľ zaplatí.
  • Vecná fakturácia – založená na tom, že sa fakturujú len prevádzkyschopné súbory, objekty alebo vecné etapy ich ukončenia a prevzatia. Cieľom je vytvorenie tlaku na zhotoviteľa, aby realizoval výstavbu načas, kvalitne a komplexne odovzdal objekt do používania.
  • Kombinácia vecnej a časovej fakturácie – zvyčajne stavebná firma požaduje zálohu na zariadenie staveniska a počiatočné práce. Potom na základe skutočne realizovaných prác odsúhlasených investorom a zahrnutých do zálohových faktúr dochádza k pravidelným splátkam. Prílohou faktúr je zisťovací protokol, v ktorom investor potvrdzuje skutočne zrealizované práce. Investor pri každej čiastkovej platbe zvyčajne pozastaví vo forme zádržného časť platby (zvyčajne 10%) ako záruku na možné vady, ktoré sa objavia počas realizácie diela. Pozastavenú čiastku môže potom investor použiť k úhrade nákladov spojených s odstránením rôznych vád a nedorobkov.

Pridaj komentár