Daňová reforma 2004

Zásady daňovej reformy

 • spravodlivosť a proporcionalita
 • vylúčenie duplicitného zdanenia
 • zásada účinnosti – daňový systém má byť účinný, aby nedochádzalo k daňovým únikom
 • zásada jednoznačnosti a jednoduchosti
 • zásada neutrálnosti – dane by mali byť neutrálne, tzn. zmenou daní sa nesmie dosiahnuť zmena preferencií spotrebiteľov (štruktúra spotreby). Predpokladá sa, že z dlhodobého hľadiska nie len trh, ale aj spotrebitelia sú racionálny. Dane, ktoré sú neutrálna, majú iba dôchodkový efekt, ale dane, ktoré nie sú neutrálne sa nazývajú distorzné a majú okrem dôchodkového aj substitučný efekt.

Dôchodkový efekt predpokladá, že m1 a m2 sú rovnobežné

Daňová reforma 2004 - Dôchodkový a substitučný efekt

Dôchodkový a substitučný efekt

Dôsledky daňovej reformy

 • zavedenie rovnej dane (proporcionálnej)
 • daňové bremeno sa presunulo z výroby na spotrebu (chceli tak podporiť podnikateľskú činnosť, no museli si zabezpečiť príjem)
 • miestne dane sa pridelili do kompetencii obcí alebo VÚC
 • zabránilo sa dvojitému zdaneniu (daň z dividend) – dividenda je už očistená o daň a ďalším zdanením sa odstránilo dvojité zdanením
 • zrušenie daní – daň z dedenia, daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti a daň z darovania – dôvod, spravodlivosť, príjem z daní bol nižší ako náklady na správu
 • zrušili sa množstvo výnimiek (dovtedy platilo vyše 200 výnimiek)
 • celý systém sa zjednodušil a sprehľadnil => menšie daňové úniky
 • bola fiškálne neutrálna, tzn., že keď zaviedli reformu, nemali záujem zvýšiť daňový príjem, ale nakoniec v konečnom dôsledku sa vyzbieralo viac (menšie daňové úniky, pozitívny efekt daňovej reformy – zvýšenie podnikateľskej činnosti)

Pridaj komentár