Verejný dlh

Podstata verejného dlhu

OECD definuje verejný dlh ako súhrn záväzkov verejného sektora z minulých rokov, ktoré vznikli v dôsledku financovania rozpočtových schodkov verejného sektora.

Definícia podľa Medzinárodného menového fondu (MMF):
Verejný dlh definuje ako celkové saldo finančných aktív a pasív štátu vrátane salda mimorozpočtových fondov.

Členenie verejného dlhu

podľa vývoja

 • hrubý
 • čistý

podľa veriteľa

 • vnútorný
 • vonkajší

podľa vládnych úrovní

 • štátny
 • municipálny

podľa transparentosti

 • oficiálny
 • skrytý

Faktory ovplyvňujúce veľkosť dlhu

 • záruky štátu a územnej samosprávy za dlhy iných subjektov
 • výška a početnosť deficitov jednotlivých verejných rozpočtov
 • inflácia

Hlavným faktorom je deficit.

Deficit je ovplyvňovaný týmito faktormi:

 • Vnútorné faktory – ovplyvňujú aktívny deficit
  • expanzívny charakter fiškálnej politiky
  • časové rozloženie výdavkového
  • časové rozloženie daňového zaťaženia (poskytnúť daňové úľavy v istých časových obdobiach spôsobuje nižší príjem)
  • vládny populizmus
 • Vonkajšie faktory – ovplyvňujú pasívny deficit
  • kolísanie tempa ekonomického rastu hospodársky pokles a rast nezamestnanosti
  • rast cien základných surovín, cenové šoky
  • depresia vo svete
  • vývoj úrokovej miery, resp. jej rast
  • úrok z verejného dlhu
  • mimoriadne udalosti

Riziká súvisiace so štruktúrou dlhu

Typy rizík:

 • refinančné riziko – je to riziko schopnosti krajiny refinancovať svoj dlh
 • úrokové riziko – je to riziko či úroky nebudú rásť rýchlejšie ako tempo rastu HDP a či sa nedostaneme do dlhovej pasce
 • riziko likvidity
 • kurzové riziko
 • riziko protistrán – riziko, že by partner mohol akosi podraziť štát a nesplácať štátu jeho pohľadávky

Možnosti znižovania verejného dlhu

 • Vnútorné (aktívne faktory)
  Ich cieľom je dosiahnuť prebytok štátneho rozpočtu, to znamená splácať dlh a úrok. Patria sem mimoriadne jednorazové paušálne dávky z kapitálu k umoreniu dlhu (štát predá svoje aktíva a jednorázovo umorí svoj dlh), alebo monetárne riešenie, čiže monetizáciou dlhu. Jednou z možností je aj odmietnutie dlhu.
 • Vonkajšie (pasívne faktory)
  Cieľom je dosahovať tempo rastu HDP > zvýšenie IR z verejného dlhu. Ďalšou možnosťou je inflácia na pokles reálnej výšky verejného dlhu, zahraničná pomoc politické tlaky.

Financovanie deficitu ŠR (štátneho rozpočtu) a štátneho dlhu

Možnosti krytia deficitu:

 • vyrovnanie rozpočtu z prebytku vytvorených v minulom rozpočtovom období
 • peňažné (monetárne) krytie
 • dlhové krytie emitovaním vládnych obligácií
 • krytie aktívami (predaj štátnych aktív)
 • emisia štátnych dlhopisov – obligácií
  • treasury bills – štátne pokladničné poukážky
  • treasury notes – strednodobé štátne cenné papiere (1-10 rokov)
  • treasury bonds – dlhodobé štátne cenné papiere (nad 10 rokov)

Pridaj komentár