Čistá súčasná hodnota

Je dynamická metóda na hodnotenie efektívnosti investičných variánt. Efekt z investície je peňažný príjem z projektu (očakávaný zisk po zdanení, odpisy, resp. ostatné príjmy). Vypočíta sa ako rozdiel diskontovaných peňažných príjmov a (diskontovaných) kapitálových výdavkov.

Čistá súčasná hodnota - NPV

 

Ak NPV je väčšie ako 0, investičný projekt je prijateľný, zvyšuje požadovanú mieru výnosnosti, zvyšuje trhovú hodnotu firmy.

Ak NPV je menšie ako 0, investičný projekt nie je prijateľný, znižuje požadovanú mieru výnosnosti, znižuje trhovú hodnotu firmy.

Ak NPV je rovný 0, investičný projekt je indiferentný, čo znamená, že je jedno, ktorý projekt si vyberieme.

Ak príjmy z investičných projektov sú pravidelné, využívame diskontované peňažné príjmy na určenie závislosti NPV od úrokovej miery alebo od peňažných príjmov.

Čistá súčasná hodnota - diskontné peňažné príjmy

 

Závislosť čistej súčasnej hodnoty od úrokovej miery: ak sa zvýši úroková miera, hodnota čistej súčasnej hodnoty projektu klesne.

Závislosť čistej súčasnej hodnoty od peňažných príjmov: ak sa zvýšia peňažné príjmy, hodnota čistej súčasnej hodnoty projektu tiež vzrastie.

Čistá súčasná hodnota optimálna obnova zariadenia

Používať zariadenie po celú dobu jeho životnosti alebo ho predať v priebehu životnosti a kúpiť nové.

Ak dôjde k väčším zmenám v peňažných tokoch behom životnosti projektu (pokles dopytu, zníženie nákladov ap.). Ak trhová cena majetku narastie omnoho rýchlejšie ako peňažné príjmy generované projektov (rast cien nehnuteľností, …).

Rozhodnutie o dobe obnovy zariadenia závisí na tom, že treba uvažovať všetky varianty obnovy zariadenia a je potrebné prepočítať ich na rovnakú dobu životnosti, resp. ekvivalent ročnej anuity.

Pridaj komentár