Zdroje dlhodobého financovania a náklady kapitálu

 • interné zdroje dlhodobého financovania
 • externé zdroje dlhodobého financovania
 • kapitálová štruktúra podniku
 • náklady (cena) kapitálu
 • priemerné náklady kapitálu
 • náklady dlhu
 • náklady prioritného kapitálu
 • náklady kmeňového kapitálu
 • náklady nerozdeleného zisku
 • náklady finančnej tiesne
 • medzné priemerné náklady kapitálu
 • optimálny kapitálový výdaj podniku

Všeobecná charakteristika financovania podnikových investícií

Financovanie investícií – dlhodobé financovanie (peňažné prostriedky sú viazané na dlhšiu dobu), strednodobé financovanie: 1-5 rokov, dlhodobé financovanie: 5 a viac rokov.

Zlaté bilančné pravidlo: dlhodobý majetok podniku kryť dlhodobými zdrojmi, dlhodobým kapitálom; krátkodobý majetok môže byť financovaný aj krátkodobými zdrojmi.

Ciele dlhodobého financovania investícií:

 • zaistiť kapitál na danú investíciu (s požadovanou výnosnosťou)
 • zaručiť nízke priemerné náklady na požadovanú investíciu
 • nenarušiť finančnú stabilitu (nezvýšiť finančné riziko firmy)

Hlavné zdroje dlhodobého financovania akciovej spoločnosti

Interné zdroje – finančné zdroje, ktoré vznikli na základe vnútornej činnosti podniku (= vlastné zdroje): odpisy, nerozdelený (zadržaný) zisk, dlhodobé finančné rezervy (rezervné fondy).

Externé zdroje (= cudzie zdroje + vklady vlastníkov): kmeňové akcie, prioritné akcie, obligácie, dlhodobé úvery, finančný lízing, finančná podpora štátu, ostatné externé zdroje (rizikový kapitál atď.)

Dlhodobé investície: rozhodujúci zdroj financovania – interné finančné zdroje. Rozhodujúci interný finančný zdroj investovania – odpisy. rozhodujúci externý finančný zdroj investovania – bankové úvery.

Kapitálová štruktúra (časť finančnej štruktúry) akciovej štruktúry:

 • vlastný kapitál
 • základný kapitál
 • kapitálové fondy
 • fondy zo zisku
 • hospodársky výsledok
 • dlhodobé cudzie zdroje
 • rezervy
 • dlhodobé záväzky, bankové úvery

Pridaj komentár