Inflácia

Potrebné je zohľadniť najmä pri projektoch s dlhšou dobou životnosti (kde aj relatívne malá miera inflácie ma vplyv na peňažné príjmy)

Inflácia vplýva na nárast kapitálových výdavkov (obstarávacia cena investície, ocenenie obežného majetku zahrnutého do kapitálových výdavkov). Vplýva aj na peňažné príjmy z projektu (rast cien vyrábaných výrobkov, ale aj spotrebovaných materiálov, mzdových nákladov atď.) – vzťah medzi rastom realizačných cien a rastom cien vstupov (niekedy predpoklad neutrálnej inflácie). Diskontná sadzba (požadovaná výnosnosť) je ovplyvňovaná tiež . Stúpa (↓ diskontované peňažné príjmy) výstupy.

Pri NPV vplyv inflácie možno vyjadriť buď použitím nominálnej diskontnej sadzby, alebo použitím reálnej diskontnej sadzby.

Inflácia - vstup - výrobky - výstup - neúplná inflácia - konštanta

 

Pri použití nominálnej diskontnej sadzby treba peňažný príjem vyjadriť v nominálnej podobe (vrátane očakávanej inflácie). Pri použití reálnej diskontnej sadzby treba peňažný príjem vyjadriť v reálnej podobe (nominálna znížená o vplyv inflácie). Výsledok musí byt rovnaký!

N = ((1 + R) . (1 + I)) – 1 , kde N – nominálna diskontná sadzba; R – reálna diskontná sadzba; I – koeficient inflácie

Inflácia - NRI - NPV - vzorec

I – koeficient ročnej inflácie. NPVI < NPV. Môže však nastať: NPV > 0 (prijať projekt), ale NPVI < 0 (zamietnuť, najmä pri kapitálovo náročnejších projektoch).

Pridaj komentár