Feasibility study

Predstavuje časť predinvestičnej prípravy projektu a je to štúdia realizovateľnosti projektu. Analyzuje v logickom usporiadaní všetky relevantné technické, ekonomické, obchodné a finančné informácie, ktoré sú rozhodujúce pre rozhodnutie o projekte. Poskytuje súhrnný prehľad výsledkov.

Feasibility study by mala obsahovať:

  1. Zdôvodnenie a vývoj projektu – ekonomickému a technickému zdôvodneniu projektu (prínos projektu pre zabezpečenie odbytu doma a v zahraničí, potreba pre technické a technologické zlepšenie výroby, zabezpečenie požadovaných ekologických kritérií, vznik nových pracovných miest). Zaoberá sa tiež posúdením nevyhnutnosti projektu z hľadiska doterajšieho stupňa využitia výrobného zariadenia, príp. jeho rekonštrukcie a pod.
  2. Kapacita trhu a výroba je analýza súčasného a prognóza budúceho trhu počas predpokladanej doby životnosti projektu, analýza konkurencie, substitučných produktov (ktoré by mohli nahradiť ten daný výrobok), marketingovej štúdie podniku, kvalita výrobkov a pod., úvahy o výrobnej kapacite projektu, sortimentu produkcie a pod.
  3. Materiálne vstupy – analyzuje materiálové nároky, hodnotí sa situácia na trhu z hľadiska týchto materiálov, efektívnosť využitia týchto materiálov, energetická dostupnosť a pod.
  4. Lokalizácia a prostredie – zvažujú sa rôzne varianty rozmiestnenia investície, pričom sa berú do úvahy rôzne faktory, napr. vzdialenosť od zdroja surovín a pod.
  5. Technický projekt – posudzuje technické parametre, technologické postupy, alternatívy, výrobné zariadenia z hľadiska nákladovosti, bezpečnosti, spoľahlivosti, rôzne varianty stavebných pozemkov, požiadavky na pozemky a pod. Vyúsťujú do odhadu vyčíslenia investičných nákladov na strojovú a stavebnú časť projektu.
  6. Organizačný projekt – posudzujú sa otázky od organizačného usporiadanie, zásobovania.
  7. Pracovné sily – situácia na pracovnom trhu (dostupnosť, kvalita).
  8. Časový plán realizácie, stanovuje sa časový harmonogram projektovej prípravy, začiatok výstavby, termíny ukončenia jednotlivých etáp.
  9. Finančné a ekonomické vyhodnotenie, vrátane hodnotenia rizika projektu – v podmienkach trhovej ekonomiky kľúčovú úlohu majú priame výdavky, zvýšenie obežného majetku, očakávaný cash-flow, hodnotí sa celková efektívnosť projektu prostredníctvom zvolených metód, analyzujú sa základné možnosti financovania celého projektu, musí sa brať do úvahy časový harmonogram a časová hodnota peňazí.

Pridaj komentár