Formy obstarania dlhodobého majetku

 • kúpa (stroje, zariadenia, nehnuteľností, dlhodobé cenné papiere)
 • investičná výstavba dodávateľským spôsobom
 • investičná výstava vo vlastnej réžii
 • nadobudnutie na základe kúpy najatej veci (finančný leasing)
 • vkladom dlhodobého majetku od inej osoby
 • darovaním

Špecifiká dlhodobého financovania (investičného rozhodovania)

 • dlhodobé časové horizonty
 • väčšia možnosť rizika
 • kapitálovo náročné operácie
 • časová a vecná koordinácia rôznych účastníkov investičného procesu
 • aplikácia nových technológií, nových výrobkov
 • závažné dopady na infraštruktúru ekológiu

Požiadavky na používané metódy

 • dôsledne rešpektovanie času, časovej hodnoty peňazí
 • rešpektovanie rizika, vyplývajúceho z dlhej životnosti investície a neistotu peňažných tokov investičného projektu
 • zvažovanie alternatív s rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú projekt a jeho financovanie, hodnotenie citlivosti projektu na rôzne zmeny technického alebo ekonomického charakteru – ak odhadujeme úrokovú mieru, a náš predpoklad sa nevydaril, je dôležité potom sledovať čo sa stane, ak sa predpokladaná úroková miera zmení o 1 %
 • posudzovanie investícií nie len z hľadiska výnosnosti a rizika, ale i z pohľadu jeho vplyvu na likviditu podniku

Pridaj komentár