Identifikácia peňažných príjmov z investičných projektov

Je zložitejšia ako stanovenie výdavkov.

Ročné peňažné príjmy z investičného projektu:

  • zisk po zdanení, ktorý projekt každý rok prináša (prírastok tržieb – prírastok nákladov v dôsledku investovania)
  • ročné odpisy
  • zmeny obežného majetku (čistého pracovného kapitálu) spojeného s investičným projektom počas doby životnosti
  • príjem z predaja dlhodobého majetku koncom doby životnosti, upravený o daň

Nezahŕňať úroky z úverov!

  • rozhodnutie o prijatí/neprijatí má byť nezávislé od spôsobu financovania projektu/štruktúre zdrojov financovania
    • projekty nie sú financované oddelene
    • musí byť posudzovaný podľa kapitálovej štruktúry podniku ako celku, ktorá vyjadruje celkové zadlženie podniku
  • príjmy z projektu sa diskontujú – a diskontná sadzba (náklady kapitálu) už v sebe obsahuje náklady na kapitál použitý na financovanie projektu (inak by došlo k dvojnásobnému zahrnutiu úrokov)

Peňažné príjmy z investičných projektov

P = Z + A + O + PM + D ,kde P – celkový ročný peňažný príjem z projektu; Z – ročný prírastok zisku po zdanení (úroky z úverov nie sú zahrnnuté do nákladov); A – prírastok ročných odpisov v dôsledku investície; O – zmena obežného majetku behom doby životnosti (+/-); PM – príjem z predaja dlhodobého majetku kocnom životsnosti; D – daňový efekt z predaja dlhodobého majetku koncom životnosti

Je zložité určiť peňažné príjmy z investičných projektov z dôvodu vplyvu viacerých faktorov. Preto je potrebné zaangažovať aj pracovníkov z „nefinančných“ oddelení (marketing, výroba), okrem toho treba zohľadňovať aj riziko.

Pridaj komentár