Index ziskovosti (rentability, zhodnotenia, návratnosti)

Označovaný je ako IR, je to relatívny ukazovateľ. (NPV je absolútny ukazovateľ).

Index ziskovosti vypočítame ako podiel diskontovaných peňažných príjmov a kapitálových výdavkov.

Index ziskovosti - vzorec

Ak je IR väčšie ako 1, projekt je prijateľný. Ak je IR menšie ako 1, projekt je neprijateľný.

Používa sa na výber viacerých projektov, ak máme obmedzené kapitálové zdroje.

Pridaj komentár