Investičné projekty

Investičný projekt predstavuje súbor technických a ekonomických štúdií, ktoré majú slúžiť k príprave, realizácii, financovaniu a efektívnej realizácií navrhovanej investície. Tieto projekty sú rôzne náročné (závisí to od povahy investície). U stavebných projektov sa ešte vyžaduje aj architektonická a ekologická štúdia.

Investičné projekty (špeciálne stavebné) sú silne ovplyvnené vonkajším okolím. Každý takýto projekt ovplyvňuje svoje okolie – územie, infraštruktúru, pracovné sily a pod. (EIA). Samozrejme, že to platí aj opačne, t.j. okolie ovplyvňuje samotný investičný projekt.

V počiatočných fázach zostavovania investičného projektu je potrebné reálne stanoviť konkrétne ciele projektu. Z nich potom vychádza riadenia projektu počas doby výstavby a užívania. Ide o tieto ciele:

  • technického charakteru (aké technické parametre má napr. technická linka spĺňať – výrobná kapacita, spoľahlivosť, bezpečnosť, uplatnenie technologických inovácií)
  • ekonomické (očakávaný obrat, vývoz, dovoz, peňažný tok, rentabilita)
  • časové (začiatok výstavby, začiatok užívania)

Členenie investičných projektov

Podľa stupňa závislosti na vzájomne sa vylučujúce projekty a vzájomne sa nevylučujúce projekty (nezávislé projekty).

Podľa charakteru štatistickej závislosti (nezávislosti) ich očakávaných výnosov

Podľa vzťahu k objemu pôvodného majetku.

Podľa typu peňažných tokov z investície.

Finančné aspekty predinvestičnej prípravy

Investičné projekty sa pripravujú a realizujú v štyroch fázach:

  1. predinvestičná príprava
  2. projektovanie a zazmluvnenie (kontrahovanie)
  3. vlastná výstavba, resp. obstaranie
  4. prevádzkovanie investície, resp. jej likvidácia na konci životnosti.

Pridaj komentár