Investície, investičné rozhodovanie a ciele podnikania

Investície

Investície predstavujú použitie úspor k výrobe kapitálových statkov, za čím sa môže skrývať vývoj nových technológií, získanie ľudského kapitálu, postavenie budov a pod. Investície znamenajú obetovanie istej dnešnej hodnoty za účelom budúcej, teda neistej hodnoty. Predstavujú rozdiel medzi HDP a spotrebou

Hrubé investície predstavujú prírastok investičných statkov (investičného majetku) za isté časové obdobie. Kvantitatívne to môžeme vyjadriť ako prírastok hmotného a nehmotného investičného (dlhodobého) majetku a zásob.

Čisté investície sú hrubé investície znížené o znehodnotený kapitál.

Miera investície je relatívny ukazovateľ, ktorý vyjadruje podiel hrubých investícií na hrubom domácom produkte.

Investície podniku sú rozsiahlejšie väčšie výdavky, ku ktorým sa očakáva premena na budúce finančné príjmy behom dlhého časového obdobia. Väčšinou sa delia na hmotné, nehmotné a finančné investície.

Investície v najstaršom ponímaní predstavujú ekonomická činnosť, pri ktorej sa subjekt (jednotlivec, podnik, štát) vzdáva svojej súčasnej spotreby s cieľom zvýšiť svoju spotrebu v budúcnosti

Odložená spotreba, ktorá predchádza investovaniu je potom úspora z HDP.

Odložená spotreba sa delí na:

 • nespotrebovaná súčasť HDP – vecne má podobu investičných statkov
 • úspory domácnosti + firemné úspory (vo forme odpisov nerozdeleného zisku)

S = Y – C

S predstavuje úspory z HDP (odložená spotreba), Y predstavuje HDP, C predstavuje spotrebu

HDP – výdavková metóda

HDP (Y) sa pri abstrakcii od čistých vývozov a verejných výdavkov môže vyjadriť ako súhrn výdavkov na spotrebu a výdavkov na hrubé investície (I). To znamená nasledovné:

Y = C + I

Z predošlých dvoch vzťahov potom vyplýva, že I = S (čiže investície sa rovnajú úsporám).

Ak uvažujeme aj existenciu verejných výdavkov (G! a čistý vývoz (EX-IM), potom HDP zahŕňa okrem výdavkov na spotrebu a investícií aj tieto ďalšie výdavky, t.j.

HDP = C + I + G + (EX – IM)

Teda investície sa rovnajú rozdielu medzi HDP a súčtom spotreby, verejných statkov a čistého vývozu:

I = HDP – (C + G + EX – IM)

Účinky investícií

Investície majú zásadný vplyv na budúci vývoj HDP, spotreby a ďalších výdavkov

Rozoznávame dva druhy účinkov investícií:

 1. dôchodkový účinok - vyvolá radu ďalších agregovaných výdajov a tým aj rast nominálneho HDP. Tento rast je vďaka výdavkovému multiplikátoru niekoľkonásobne vyšší ako samotná výška investície. Má okamžitý vplyv na dopyt po investičných a spotrebných statkov, prejaví sa bez oneskorenia.
  Investície - dôchodkový účinok - výdavkový multiplikátor - vzorec
  (o koľko vzrastie HDP, ak investície vzrastú o jednotku)
  V otvorenej ekonomike závisí nie len od hraničného sklonu k spotrebe (rast zvyšuje hodnotu multiplikátora), ale aj na hraničnom sklone k dovozu (rast znižuje hodnotu multiplikátora). Okamžitý vplyv na dopyt po investičných aj spotrebných statkoch.
 2. kapacitotvorný účinok – pozostáva v obnove či zvyšovaní inštalovaných kapacít, dosiahnutých pomocou investovania
  • prejaví sa s oneskorením – až po dokončení investícií, obnove, rozšírení majetku, t.j. zvýšením výrobných kapacít, a teda strany ponuky.
  • umožňuje rast potenciálneho HDP

Investície majú okamžitý efekt aj význam pre dlhodobý rast. Je dôležité, aby oneskorenie medzi dôchodkovým a kapacitným účinkom investície nebolo príliš veľké, pretože inak dochádza k posilneniu inflačných tendencií v ekonomike!

Rozlíšenie investícií z makroekonomického hľadiska

Hrubé investície predstavujú prírastok investičných statkov za dané obdobie:

 • tvorby hmotných fixných aktív (budovy, stroje, zariadenie)
 • zmeny stavu zásob
 • nehmotné fixné aktíva (licencie, know-how, …)

Miera investícií sa meria ukazovateľom miery investícií (meria intenzitu investovania) = tvorba hrubého fixného kapitálu/HDP. V USA sa pohybuje okolo úrovne 19 %, v Európe okolo 20 %.

Investície - stav fixných aktív - vzorec

Pridaj komentár