Modifikované vnútorné výnosové percento

Rovnaký reinvestičný predpoklad ako NPV (preto je v čitateli i, pretože je reálne investované peniaze reinvestovať „trhovou“ úrokovou sadzbou i a nie IRR).

IRRM , alebo MIRR je taká miera výnosnosti (úroková miera), pri ktorej sa kapitálový výdaj rovná diskontovanej terminálovej hodnote investičného projektu.

Terminálová hodnota IP = suma budúcich hodnôt jednotlivých peňažných príjmov projektu ku koncu životnosti projektu, vypočítaný podľa požadovanej výnosnosti projektu.

 

Vychádza sa zo vzorca:

Modifikované vnútorné výnosové percento - vzorec

Pridaj komentár