Kapitálové plánovanie (rozpočtovníctvo) a podnikové ciele

Proces investičného rozhodovania a s ním spojeného dlhodobého financovania investícií je zvyčajne v modernej teórii a praxi finančného riadenia podniku nazývané ako kapitálové plánovanie (kapitálové rozpočtovnícvo – capital budgeting).

Mnohostranná činnosť podniku, spojená s obstarávaním dlhodobé majetku a jeho financovaním, ktorá zahŕňa nasledovné etapy:

  1. stanovenie dlhodobých cieľov a investičnej stratégie firmy
  2. vyhľadávanie nových (nádejných) projektov a ich predinvestičná príprava
  3. vypracovanie kapitálových rozpočtov a prognózovaní existujúcich budúcich peňažných tokov
  4. zhodnotenie účinnosti projektu z rôznych hľadísk (súhrnnej finančnej efektívnosti)
  5. výber optimálneho variantu financovania projektu
  6. kontrola výdavkov na projekty a zhodnotenie (audit) realizovaných projektov

Podnikové ciele

Hlavnými cieľmi podnikateľskej činnosti sú najmä:

  • efektívnosť a finančná stabilita podniku vyjadrené trhovou hodnotou firmy, výnosnosťou investícií, likviditou a pod.
  • podiel podniku na trhu (udržanie, resp. rast)
  • inovácia výrobného programu, zariadenia a technológií
  • sociálne ciele (mzdové a sociálne zaistenie zamestnancov)

rešpektovanie požiadaviek na ochranu životného prostredia

Pridaj komentár